PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

PayPal Mobile rakenduse litsentsileping

Viimane muudatus: 25.02.2013

Laadi alla PDF

Kasutades seda PayPal Mobile'i rakendust (see "Rakendus"), nõustute siduma end selle PayPal Mobile'i rakenduse litsentsilepinguga (see "Litsentsileping").

See on leping ainult teie ja PayPali vahel.

PayPal vastutab selle taotluse ja vastava sisu eest.

Selle rakenduse teatud funktsioonid võivad nõuda, et oleksite PayPali kasutaja või edastaksite isikuandmeid.

Nende funktsioonide ja selle rakenduse kasutamisele kohaldub Privaatsuspoliitikaja Kasutajaleping, mille leiab lehelt www.paypal.com.


Lepinguosalised.

Lepinguosaline ja vastutav töötleja on PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. (PayPal)


Desinstallimine.

Rakenduse desinstallimiseks kasutage seadmega kaasas olevat rakendusehaldurit või tutvuge oma seadme kasutusjuhendiga.
Rakenduse kasutamine.

PayPal annab teile õiguse kasutada seda rakendust ainult isiklikuks otstarbeks teile kuuluval või teie kontrolli all oleval mobiilsel seadmel ja nagu on lubatud rakenduste poodi pidava osapoole kasutustingimustes, kust te käesoleva rakenduse alla laadite.

Te ei tohi muuta, kopeerida, avaldada, litsentsida, müüa ega muul viisil reklaamida seda rakendust ega selle rakendusega seotud teavet või tarkvara. Te peate rakenduse tarkvara regulaarselt kontrollima ja võimalusel värskendama.

Te ei tohi rentida, liisida ega muul viisil üle anda selle rakenduse õigusi.

Te ei tohi kasutada seda rakendust mingil viisil, mis võib mingil moel kahjustada PayPali saiti, või häirida mis tahes osapoole PayPali saidi kasutamist või nautimist.

Rakendust tuleb kasutada kooskõlas kõigi kehtivate seaduste ja määrustega.

Selle rakenduse kasutamisel peate järgima kehtivaid kolmandate isikute lepingu tingimusi (nt oma andmesideteenuse lepingut või muid kolmandate osapoolte teenuseid, millele te selle rakenduse kasutamiseks toetute).

Teie õigus seda rakendust kasutada lõpeb kohe, kui rikute selle litsentsilepingu mis tahes sätet. PayPal jätab endale õiguse blokeerida juurdepääs või selle rakenduse kasutamine.

Teie mobiilset operatsioonisüsteemi pakkuv pool ei ole kohustatud pakkuma selle rakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid.


Intellektuaalomand.

PayPal on selle rakenduse kõikide õiguste, omandiõiguste ja huvide, sealhulgas kõikide patendi-, autori-, ärisaladuse, kaubamärgi- või ebaausa konkurentsiõiguse ja kõikide muude varaliste õiguste, sealhulgas kõikide rakenduste, uuenduste, laienduste ja taastamise omanik või litsentsisaaja.

Teised käesolevas rakenduses nimetatud ettevõtted, tooted või teenusenimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.
Te ei tohi muuta, kohandada, tõlkida, valmistada tuletatud teoseid, dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta või muul viisil üritada tuletada käesoleva rakenduse lähtekoodi ja te ei tohi eemaldada, varjata või muuta PayPali autoriõiguse teadet, kaubamärke või muid varaliste õiguste teateid, mis on lisatud käesolevale rakendusele, sisalduvad neis või millele on ligipääs koos rakendusega.


Garantiidest lahtiütlemine.


Rakendust ja selle kaudu juurdepääsetavaid teenuseid pakutakse olemasoleval kujul.

PayPal ütleb selgesõnaliselt lahti kogu seadusega lubatud ulatuses kõikidest otsestest, kaudsetest ja seaduslikest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult garantiidest kaubandusliku sobivuse, teatud eesmärgil sobivuse ja varaliste õiguste mitterikkumise kohta, ja kõikidest garantiidest seoses rakenduse turvalisuse, usaldusväärsuse, õigeaegsuse ja täitmise kohta.

Te laadite selle rakenduse alla ja kasutate seda omal äranägemisel ja riisikol ning vastutate ainuisikuliselt riistvaraseadme(te) kahjustumise või selle rakenduse allalaadimisest või kasutamisest tulenevate andmete kaotsimineku eest.


Vastutuse piiramine.

Kui käesolevas litsentsilepingus ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta PayPal teie ees kahju eest, mis tuleneb selle rakenduse kasutamisest või väärkasutamisest.

Selline vastutuse piiramine: a) hõlmab otsest, kaudset, juhuslikku, tulenevat, erilist, hoiatavat ja karistuslikku kahju hüvitamist olenemata sellest, kas selline nõue põhineb lepingul, lepinguvälisel kahjul või muul (isegi kui PayPalile on teatatud selliste kahjude võimalikkusest); (b) kohaldub olenemata sellest, kas kahju tuleneb käesoleva rakenduse kasutamisest või väärkasutusest ja sellele tuginemisest, võimetusest käesolevat rakendust kasutamise kasutada või käesoleva rakenduse (sealhulgas kolmandate isikute kantud kahjudest) katkestamisest, peatamisest või lõpetamisest; ja c) kohaldub olenemata piiratud õiguskaitsevahendi olulise eesmärgi täitmata jätmisest ja täielikult seadusega lubatud ulatuses.

Mitte miski selles litsentsilepingus ei piira meie vastutust teie ees surma- või isikukahju nõuete või meie enda, meie seaduslike esindajate või vahendajate tahtlikust eksimustest või raskest hooletusest põhjustatud kahju eest. Käesolevast litsentsilepingust tuleneva olulise kohustuse rikkumise korral, mis on tingitud hooletusest, vastutame teie otseste ja kaudsete kahjude eest ainult juhul, kui nõue on seotud surma või kehavigastusega, millisel juhul on meie vastutus teie ees piiramatu.


Hüvitamine.


Te kohustute vabastama vastutusest PayPali ja tema emaettevõtjad, tütarettevõtjad, ametnikud, direktorid, aktsionärid, vahendajad ja töötajad, mis tahes kolmanda osapoole esitatud nõuete eest, mis tulenevad käesoleva litsentsilepingu rikkumisest, mille eest te vastutate.

PayPal jätab endale õiguse omal kulul võtta endale eksklusiivne kaitse ja kontroll mis tahes küsimuses, mis kuulub teie poolt hüvitamisele, kuid see ei vabasta teid oma vastutusest vabastamise kohustusest.


Kasutajaleping ja privaatsuspõhimõtted.

Kui te kasutate PayPali mobiilsideseadmes, võime me koguda ja hoiustada selle seadmega seotud sisselogimisandmeid (sh seadme ID) ja geolokatsiooni andmeid, et pakkuda oma teenust. Te mõistate ja nõustute, et PayPal kogub ja töötleb teie isikuandmeid, sealhulgas teie identiteeti ja asukohta osana sellest teenusest. Teie isikuandmeid küsitakse ja töödeldakse ka siis, kui soovite oma PayPali konto selle rakenduse kaudu registreerida.

PayPali kasutajalepingu ja privaatsuspoliitika tingimused, sealhulgas kõik viitena lisatud lepingud, kehtivad samuti selle rakenduse kasutamisele teie poolt. Selguse huvides moodustab see rakendus osa PayPali teenustest, mille te PayPalilt saate.

PayPal jätab endale õiguse teha aeg-ajalt muudatusi selles rakenduses või litsentsilepingus.

Selle lepingu muudatused jõustuvad pärast teatamist, välja arvatud juhul, kui muudatus on seotud muutusega, mis meie põhjendatud arvamusel ei vähenda teie õigusi ega suurendada teie kohustusi. Sellised muudatused tehakse teile ette teatamata.

Kui te jätkate rakenduse kasutamist pärast etteteatamistähtaja möödumist, kui see on olemas, loetakse, et olete muudatusega nõustunud. Kui te ei nõustu muudatustega, desinstallige rakendus ja lõpetage selle kasutamine.


Ekspordipiirangud.

Käesolevat rakendust või selle aluseks olevat tehnoloogiat ei tohi alla laadida ega eksportida ega reeksportida: a) Kuubasse, Iraani, Põhja-Koreasse, Sudaani, Süüriasse või mis tahes muusse riiki, mille suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide embargot või ÜRO sanktsioone (ega nende riikide residentidele ega kodanikele); b) ühelegi OFAC-i nimekirja kantud isikule, USA rahandusministeeriumis SDN-nimekirja või USA kaubandusministeeriumis keelatud osapoolte või üksuste nimekirja; ja (c) mis tahes keelatud riiki, isikule, lõppkasutajale või üksusele, mis on kindlaks määratud USA ekspordiseaduste või muude sarnaste õigusaktidega.


Kolmandast isikust kasusaaja.

Teie mobiilne operatsioonisüsteem on litsentsilepingu kolmandast osapoolest kasusaaja ja teie nõusolekul on sellisel kolmandast isikust kasusaajal õigus (ja loetakse, et ta on selle õiguse aktsepteerinud) see leping teie vastu jõustada.