SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Váš účet

Tato smlouva s uživatelem nabude pro všechny uživatele účinnosti dne 14. září 2020.

Vítejte ve službě PayPal

Toto jsou smluvní podmínky mezi vámi a společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. („společnost PayPal“), které upravují vaše používání účtu PayPal a služeb PayPal a které souhrnně označujeme termínem „smlouva s uživatelem“. Tyto podmínky se vztahují pouze na účty PayPal rezidentů následujících zemí:

Spojené království (Velká Británie)

Gibraltar

Ostrov Man

Malta

Bulharsko

Řecko

Jersey

Rumunsko

Kypr

Guernsey

Lotyšsko

San Marino

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštejnsko

Slovensko

Estonsko

Irsko

Litva

Slovinsko

Pro fyzické osoby platí, že pouze fyzická osoba starší 18 let, která má plnou způsobilost k právním úkonům, může uzavřít smlouvu o otevření účtu PayPal a používat služby PayPal. Pro firmy platí, že musí být registrované v některé z výše uvedených zemí.

Chcete-li využívat službu PayPal, je třeba si založit účet PayPal. Založením a používáním účtu PayPal souhlasíte s dodržováním všech smluvních podmínek této smlouvy s uživatelem. Souhlasíte také s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v následujících dalších dokumentech a ve všech ostatních dokumentech uvedených na stránce Právní smlouvy, které se vás týkají:

Přečtěte si pečlivě všechny podmínky této smlouvy s uživatelem a všech ostatních dokumentů, které se na vás vztahují.

Tuto smlouvu s uživatelem a veškeré další výše uvedené dokumenty můžeme příležitostně revidovat a upravit. Upravená verze nabývá účinnosti od okamžiku zveřejnění, není-li stanoveno jinak. Pokud tyto změny nějakým způsobem omezují vaše práva nebo rozšiřují vaše povinnosti, zveřejníme oznámení na stránce Aktualizace zásad našeho webu a upozorníme vás na tuto skutečnost nejméně dva měsíce předem. Pokud budete naše služby používat i poté, co dojde ke změně této smlouvy s uživatelem, vyjadřujete tím souhlas s tím, že tyto změny akceptujete. Pokud s jakýmikoli změnami nesouhlasíte, můžete svůj účet zrušit dříve, než k těmto změnám dojde.

Informace o nás a našich službách

Hlavním předmětem činnosti společnosti PayPal je vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb pomocí elektronických peněz.

Další informace o nás a našich službách naleznete v našem dokumentu Hlavní informace o platbách a službách.

Tuto smlouvu s uživatelem spolu s dalšími právními podmínkami a zákonem požadovanými informacemi týkajícími se používání našich služeb bude mít uživatel neustále k dispozici na webových stránkách společnosti PayPal (s největší pravděpodobností na stránce „Právní smlouvy“). Tyto informace vám můžeme také zaslat.

Můžete nás požádat o zaslání kopie jakýchkoli zákonem požadovaných informací (včetně této smlouvy s uživatelem a hlavních informací o platbách a službách) a my vám tyto informace poskytneme ve formě, která umožňuje informace ukládat a kopírovat (například e-mailem).

Založení účtu

Nabízíme dva druhy účtů: osobní a firemní.

Osobní účty

S osobním účtem můžete posílat peníze přátelům a rodině, žádat je o platby a také platit za své nákupy na internetu.

Majitelé některých existujících osobních účtů mohou být vyzváni k jejich aktualizaci (která může zahrnovat také poskytnutí dalších informací společnosti PayPal), aby mohli využívat všechny funkce, které jsou v současné době pro majitele osobního účtu dostupné.

Chcete-li svůj účet PayPal používat primárně k prodeji, budete si muset založit firemní účet nebo svůj osobní účet převést na firemní účet.

Firemní účty

Firemní účty jsou určeny pro osoby a organizace (ať už jsou či nejsou akciovou společností), které primárně využívají službu PayPal k přijímání plateb online za prodej či k přijímání příspěvků.

Na firemní účty se mohou vztahovat poplatky, které se liší od poplatků platných pro osobní účty. Další podrobnosti najdete v oddílu Poplatky.

Založením firemního účtu nebo převodem osobního účtu na firemní potvrzujete, že účet používáte především pro obchodní nebo komerční účely.

Status obchodního subjektu

Pokud aktivita prostřednictvím vašeho firemního účtu dosáhne určité hranice nebo bude zahrnovat určité obchodní sektory nebo aktivity, budete karetními sítěmi vyzváni, abyste vyjádřili souhlas se smlouvami s obchodními subjekty uzavřenými přímo s našimi zpracovateli, abyste mohli nadále přijímat platby financované bankovními kartami. V takovém případě se tyto smlouvy s obchodními subjekty budou společně se smlouvou s uživatelem vztahovat na jakoukoli platbu, kterou společnost PayPal zpracovává vaším jménem.

Bezpečné používání účtu PayPal

Ve vlastním zájmu byste měli podniknout přiměřené kroky, abyste zamezili zneužití vašeho účtu PayPal. Při používání všech svých zařízení, položek, ID, hesel a osobních identifikačních čísel nebo kódů, které slouží pro přístup k účtu PayPal a službám PayPal, dodržujte dostatečná bezpečnostní a kontrolní opatření. Pokyny naleznete v našem dokumentu Hlavní informace o platbách a službách.

Je nutné, abyste dodržovali všechny přiměřené pokyny, které případně vydáme ohledně toho, jak můžete uchovat bezpečnost vašeho platebního nástroje.

Můžeme vás požádat o ověření jakéhokoli pokynu týkajícího se vašeho účtu (tj. poskytnutí informací potřebných k ověření skutečnosti, že jste pokyn zadali opravdu vy, např. zadáním správných přihlašovacích údajů, tedy například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání pokynu přihlásili ke svému účtu.

Údaje na vašem profilu, jako jsou poštovní adresa, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, musí být vždy aktuální.

Určitým třetím stranám můžete výslovně udělovat oprávnění, aby jednaly vaším jménem, a také tato oprávnění můžete rušit a spravovat. V některých případech tak můžete učinit po přihlášení ke svému účtu a v ostatních případech to lze provést přímo kontaktováním třetí strany. Berete na vědomí, že pokud udělíte třetí straně oprávnění, aby jednala vaším jménem, může jí společnost PayPal sdělit určité informace o vašem účtu PayPal.

Poskytovatelům služeb třetích stran, kteří obdrželi licence podle platných právních předpisů, můžete povolit:

 • poskytovat služby získávání informací o účtu za účelem získání informací o vašem účtu vaším jménem,
 • potvrzovat, zda je na vašem účtu k dispozici částka potřebná k provedení platební transakce s použitím karty,
 • poskytovat služby pro zahájení plateb k zahájení plateb z vašeho účtu vaším jménem.

Udělení oprávnění jakékoli třetí straně jakýmkoli způsobem získávat přístup k vašemu účtu vás nezbavuje žádné odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Nesete odpovědnost vůči společnosti PayPal za veškeré akce, které třetí strany provedou s vaším uděleným oprávněním. Berete na vědomí a zavazujete se, že nebudete společnost PayPal činit odpovědnou a nebudete požadovat odškodnění za jakékoli závazky vyplývající z konání či nekonání těchto třetích stran v souvislosti s oprávněními, která jste jí udělili, a to s výhradou vašich povinných zákonných práv.

Zrušení vašeho účtu PayPal

Svůj účet PayPal můžete kdykoli zrušit. Postup najdete v centru nápovědy PayPal.

My vám účet můžeme zrušit dle vlastního uvážení po předchozím oznámení a s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Okamžitě vám můžeme účet kdykoli zrušit, pokud:

 1. jednáte v rozporu s touto smlouvou s uživatelem a/nebo máme z jiných důvodů v souladu s touto smlouvou oprávnění váš účet zrušit;
 2. jste po dobu tří let účet nepoužili; nebo
 3. máme podezření, že došlo k přístupu k vašemu účtu bez vašeho svolení.

Pokud se rozhodneme váš účet zrušit, zašleme vám oznámení o zrušení účtu, a pokud to bude s ohledem na důvod jeho zrušení možné, umožníme vám vybrat všechny prostředky, které jsou v našem držení a nejsou předmětem sporu.

Pokud dojde ke zrušení účtu:

 • Je platnost této smlouvy s uživatelem okamžitě ukončena, přičemž výjimkou jsou případy, kdy tato smlouva pokračuje i po ukončení, a to v rozsahu a po dobu, které potřebujeme k vyřízení zrušení vašeho účtu a dodržení platných zákonů a předpisů.
 • Můžeme zrušit všechny transakce čekající na zpracování a vy přijdete o veškeré zůstatky související se zvláštními ujednáními o financování.
 • Můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup k našim službám, webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k některým nebo všem službám či jejich použití.
 • Zůstanete i nadále odpovědní za všechny nesplněné závazky vyplývající z této smlouvy, které souvisely s vaším účtem do okamžiku jeho zrušení.
 • Můžeme si ponechat informace o vašem účtu v naší databázi pro účely dodržení našich zákonných povinností.
 • Můžeme si po jeho zrušení ponechat přiměřenou část vašich elektronických peněz, a to po dobu, po kterou to bude z hlediska naší ochrany a/nebo ochrany třetí strany před rizikem storna, poplatků, pokut, penále a jiných závazků jakéhokoli druhu nezbytné. Po uplynutí této doby budete moci veškeré prostředky, které máme ve svém držení a které nejsou předmětem sporu, vybrat. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se prostředků na vašem účtu v okamžiku zrušení, kontaktujte nás.
  Jestliže jste zákonným zástupcem majitele účtu, který je nezpůsobilý k právním úkonům, nebo jste zákonným zástupcem zemřelého a potřebujete pomoc, kontaktujte nás.

Pokud se rozhodneme z jakéhokoli důvodu ukončit některou ze služeb PayPal nebo jakoukoli část nebo funkci služeb, zašleme vám oznámení nejméně dva měsíce před ukončením dané služby nebo funkce, pokud v dobré víře nedojdeme k závěru, že:

 • služba nebo funkce musí být ukončena dříve, jak to vyžaduje zákon nebo vztah s třetí stranou;
 • by mohlo vzniknout bezpečnostní riziko nebo značné ekonomické nebo materiální technické zatížení.

Přidávání a odebírání zdrojů financování

Peníze na vašem účtu jsou z právního hlediska označovány jako „elektronické peníze”, což je forma peněz, která je napříč Evropským hospodářským prostorem (EHP) uznávána jako forma peněz vhodná pro používání na internetu.

Za účelem připsání elektronických peněz na svůj účet nebo za účelem provedení výběru ze svého účtu můžete jako způsob platby použít určitý zdroj financování, jak je dále popsáno v této smlouvě s uživatelem (zejména v oddílech Vklad a výběr penězFinancování vašich plateb).

Ke svému účtu PayPal můžete jako zdroj financování propojit kreditní nebo debetní kartu, předplacenou kartu (pokud je k dispozici), bankovní účet nebo službu PayPal Credit (pokud je k dispozici), případně toto propojení kdykoli zrušit.

Dostupnost vašich zdrojů financování můžeme omezit v rámci našeho procesu řízení rizik.

Udržujte informace o zdroji financování (jako je například číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti) v aktuálním stavu. Pokud se tyto informace změní, můžeme je aktualizovat pomocí informací a zdrojů třetích stran, které máme k dispozici, aniž byste museli podnikat jakékoli kroky. Pokud nechcete, abychom informace o kartě aktualizovali sami, můžete o to požádat svého vydavatele karty nebo můžete kartu odebrat ze zdrojů financování na svém účtu PayPal. Při aktualizaci zdroje financování nebudeme měnit žádná nastavení předvoleb, která jsou s daným zdrojem financování spojená. Můžete se rozhodnout svou kartu nebo bankovní účet potvrdit, abychom mohli ověřit, že jsou karta nebo bankovní účet platné a že jste jejich majitelem. Potvrzení můžete provést pomocí postupu pro propojení a potvrzení karty (v případě karet), postupu pro potvrzení bankovního účtu (v případě bankovních účtů) nebo jiných postupů, o kterých vás můžeme informovat nebo které můžeme příležitostně zveřejnit.

Vaše trvalé oprávnění k tomu, abychom strhávali platby z vašich zdrojů financování

Tím, že si s účtem PayPal propojíte zdroj financování, nám dáváte trvalé oprávnění automaticky strhávat platby z tohoto zdroje financování (v souladu s touto smlouvou a podmínkami souhlasu (např. přímé bankovní inkaso), který udělil poskytovatel daného zdroje financování k vytvoření a udržení tohoto oprávnění) za účelem získání požadované hodnoty elektronických peněz:

 • k pokrytí:
  • částky platby (včetně poplatků za transakce), pokud použijete svůj účet k poslání platby dalšímu uživateli;
  • všech částek, které nám dlužíte za své aktivity, jež pomocí našich služeb provádíte jako příjemce plateb (pokud jste ve službě PayPal zaregistrováni jako uživatelé s bydlištěm ve Velké Británii).
 • k přidání prostředků na váš účet prostřednictvím možnosti Přidat prostředky v rozhraní vašeho účtu.

Pokud předchozí pokus o stržení platby ze zdroje financování selhal, můžeme se o to pokusit znovu. Pokud zrušíte jakékoli trvalé povolení ze zdroje financování, poskytnete nám náhradu hodnoty jakýchkoli elektronických peněz, které jsme již vydali a které nebyly strženy z tohoto zdroje financování.

Tato oprávnění můžete zrušit tím, že zrušíte propojení mezi zdrojem financování a vaším účtem.

SEPA je iniciativou Evropské komise a evropského bankovního sektoru, jejichž cílem je efektivnější provádění transakcí v rámci Evropské unie. Pokud jste uživatelem s registrovanou adresou v Estonsku, v Irsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, na Maltě, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku, udělujete společnosti PayPal souhlas s inkasem SEPA, a to vždy, když si ve službě PayPal zaregistrujete bankovní účet nebo poprvé použijete nový bankovní účet jako zdroj financování. Používáte-li souhlas s inkasem SEPA pro trvalé oprávnění:

 • Budete mít kdykoli přístup k tomuto souhlasu a referenčnímu číslu souhlasu (MRN) ve svém profilu účtu PayPal a tento souhlas můžete pro budoucí transakce zrušit nebo změnit.
 • Společnost PayPal vás bude spolu s potvrzením o nákupu informovat o částce platby v režimu SEPA Inkasa a časovém rámci, kdy bude společnost PayPal inkasovat částku z bankovního účtu. Pokud společnost PayPal znovu odešle žádost o platbu přímého inkasa SEPA kvůli stornu původní platby, nebudou před opětovným zasláním poskytnuty žádné (další) informace o částce ani lhůtě.
 • Kdykoli během 8 týdnů od data uskutečnění platby v režimu inkasa SEPA můžete v souladu s obchodními podmínkami vaší banky požádat banku o vrácení peněz.

Riziko storna u vašeho zdroje financování a kdy může dojít k použití elektronického šeku

Když obdržíme platbu z vašeho zdroje financování, můžeme výsledné elektronické peníze uložit na váš rezervní účet, a to po dobu, kdy budeme mít důvod se domnívat, že existuje riziko storna ze strany poskytovatele zdroje financování. Činíme tak proto, že nemáme k dispozici všechny informace potřebné k tomu, aby vám mohly být prostředky z platby zpřístupněny v zůstatku na účtu PayPal v době, kdy existuje riziko storna.

Když nám dáte příkaz, abychom z vašeho účtu provedli platbu jinému uživateli, která je financována z vašeho bankovního účtu, a my tímto způsobem uložíme výsledné elektronické peníze, je tento typ platby z vašeho bankovního účtu označován jako platba elektronickým šekem. Informace o tom, jak elektronické šeky používáme, najdete v níže uvedeném oddílu Financování plateb, které odesíláte z účtu.

Zůstatek na účtu PayPal a jeho používání

Z vašich peněz na účtu nebudete dostávat žádné úroky ani žádné další příjmy. A to z důvodu, že na vašem účtu jsou uloženy pouze elektronické peníze, což je forma peněz, z kterých evropské právo zakazuje vyplácet úroky. Elektronické peníze rovněž nejsou vkladem ani investicí podle lucemburského práva, takže nejste chráněni lucemburskými systémy pro pojištění vkladů a odškodnění investorů, které spravuje sdružení Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs.

Peníze na vašem účtu můžeme ukládat a přesouvat mezi:

a to kdykoli na základě této smlouvy s uživatelem.

Zůstatek na účtu PayPal

Provozní část účtu obsahuje váš zůstatek na účtu, což je peněžní zůstatek, který máte k dispozici pro platby nebo výběry.

Pokud používáte naše platební služby k platbě dalšímu uživateli, dáváte nám příkaz, abychom převedli peníze z vašeho zůstatku na účtu PayPal na účet příjemce.

V zůstatku na účtu PayPal musíte mít v okamžiku platby dostatek zúčtovaných finančních prostředků, které pokryjí platbu i poplatky za transakci. Platí také další podmínky – viz oddíl Provádění plateb níže. Pokud nemáte dostatečný zůstatek na účtu PayPal nebo jste zvolili upřednostňovaný zdroj financování, požadujete od nás také, abychom vaším jménem získali prostředky z vašeho platného zdroje financování a převedli vám příslušné elektronické peníze pro provedení platby na účet PayPal.

Při výběru peněz musíte mít ve svém zůstatku dostatek finančních prostředků na to, abyste výběr v příslušné době pokryli v plné výši.

Informace o tom, jak získat zůstatek na účtu PayPal a jak z něj vybírat, naleznete v oddílu Vklad a výběr peněz.

Pokud je částka ve vašem zůstatku na účtu PayPal záporná, jedná se o částku, kterou nám v daném okamžiku dlužíte.

Rezervní účet

Peníze, které jsou ve vašem přehledu účtu označeny jako „čekající na zpracování“, „nezúčtované“, „zadržené“ nebo v daném okamžiku jinak omezené, jsou uloženy v části vašeho účtu, která funguje jako rezervní účet. K prostředkům, které jsou uloženy na rezervním účtu, nemáte přístup a nemůžete je používat.

Vklad a výběr peněz

Vklad peněz

Chcete-li mít na svém účtu elektronické peníze, můžete dle této smlouvy:

 • přijmout na svůj účet platbu od někoho jiného, za což vám můžeme účtovat poplatky; nebo
 • získat elektronické peníze od nás tím, že nám ekvivalentní částku zaplatíte.

Elektronické peníze od nás můžete obdržet:

 • automaticky za použití příslušných zdrojů financování, které pokryjí platby, které nám dáte pokyn provést na účty dalších uživatelů (a dále pokryjí poplatky za transakce);
 • ručně pomocí funkce „Přidat prostředky“ dostupné v rozhraní vašeho účtu, abyste nám mohli zaplatit nebo nám dát příkaz strhnout částku za příjem elektronických peněz z vašeho zdroje financování.

Jakákoliv platba, kterou nám provedete z vašeho zdroje financování, je zákonnou odpovědností vašeho poskytovatele zdroje financování. Nemůžeme nijak ovlivnit, jak dlouho potrvá platba, kterou nám zasíláte.

Výběr peněz

Pokud máte zůstatek na účtu PayPal, můžete vybrat jakoukoli částku tak, že ji převedete na zvolený zdroj financování, který je propojený s vaším účtem PayPal. Může jít například o bankovní účet nebo debetní či kreditní kartu. Závisí to na zemi, ve které je váš účet PayPal registrován.

Pokud nám dáte příkaz vybrat z vašeho zůstatku na účtu PayPal jakoukoli částku, učiníme na základě této smlouvy s uživatelem následující kroky:

 • Převedeme elektronické peníze na peníze, které vám můžeme převést na váš zvolený zdroj financování.
 • Dáme naší bance příkaz provést tento převod na váš zvolený zdroj financování.

Snažíme se naší bance zaslat pokyny k vyplacení výběru do konce následujícího pracovního dne (pracovní den znamená den, ve kterém jsou banky v Lucembursku otevřeny pro veřejnost), pokud nedojde k žádným dalším prodlevám v závislosti na této smlouvě s uživatelem. Jakmile banka náš platební příkaz obdrží, nemůžeme již nijak ovlivnit, jak dlouho bude provedení platby trvat. V tomto okamžiku přechází zodpovědnost za to, že budou peníze doručeny na váš zvolený zdroj financování, na naši banku, vašeho poskytovatele zdroje financování a jejich platební systémy, což může mít vliv na to, jak dlouho potrvá doručení vašich peněz. Peníze si můžete vybrat tak, že je převedete na:

 • Způsobilý bankovní účet (kde takový převod umožňujeme) s využitím:
  • standardního převodu na bankovní účet, který máte propojený se svým (tato funkce výběru či vyplacení bývá někdy označována jako „převod na bankovní účet“); nebo
  • okamžitého převodu na bankovní účet, který máte propojený s účtem.
   Výše uvedené převody můžeme povolit prostřednictvím debetní karty propojené s tímto bankovním účtem.
 • Vaši kartu Mastercard nebo Visa (kde takový převod umožňujeme).

Poplatky se vztahují na výběry. Výši poplatků vám vždy sdělíme předem před zahájením každého výběru.

Zdroj financování (například bankovní účet nebo karta), na který si chcete nechat elektronické peníze vyplatit, musí být veden v původní měně vybrané při založení vašeho účtu nebo v jiné měně, kterou služba PayPal podporuje v zemi vašeho bydliště.

Pokud nerozhodneme jinak, můžete výběr ze zůstatku na účtu PayPal provést pouze v původní měně vybrané při založení vašeho účtu. Chcete-li ze zůstatku na účtu PayPal vybrat částku v jiné měně, budete muset měnu převést na původní měnu vybranou při založení vašeho účtu nebo tento převod provést při samotném výběru. Bude použit náš směnný kurz transakce.

To znamená, že pokud provedete výběr:

 • zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, bude vám účtován poplatek za převod zůstatku do původní měny;
 • na váš zdroj financování (například bankovní účet nebo kartu), který je vedený v jiné měně, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu, bude účtován poplatek za převod do měny, ve které je veden vybraný zdroj financování.

Abychom vás a všechny ostatní uživatele chránili před ztrátami a abychom mohli vyhovět našim opatřením proti praní špinavých peněz a dalším právním závazkům, můžeme v některých situacích výběr odložit, a to včetně situací, kdy potřebujeme ověřit, že jste výběr autorizovali, nebo v případech, kdy dochází ke stornu plateb na váš účet PayPal (například v důsledku chargebacku, storna provedeného bankou nebo sporu zahájeného kupujícím). Pokud při výběru čekajícím na zpracování dojde k omezení vašeho účtu PayPal či k zadržení platby nebo pokud zůstatek na vašem nebo přidruženém účtu v jakékoli měně klesne pod nulu, budete muset výběr zahájit znovu (až bude omezení nebo zadržení zrušeno nebo budete mít na účtu opět kladný zůstatek).

Pro vaše výběry můžeme nastavit limity, které si můžete najít a zobrazit po přihlášení ke svému účtu PayPal. Chcete-li limit pro výběry zrušit, je nutné postupovat podle kroků, které vám sdělíme nebo které příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Správa peněz ve více měnách

Když si účet založíte, je nakonfigurován pro použití s původní měnou vybranou při založení účtu.

Původní měna vybraná při založení vašeho účtu je euro (EUR). Výjimkou jsou případy, kdy jste ve službě PayPal zaregistrováni jako rezident jedné z následujících zemí:

 • Česká republika: česká koruna (CZK),
 • Maďarsko: maďarský forint (HUF),
 • Velká Británie: britská libra (GBP).

Váš účet můžeme dále nakonfigurovat tak, abyste jej mohli používat k ukládání peněz a zasílání a přijímání plateb v jiných měnách, než je původní měna vybraná při založení vašeho účtu. Pokud máte na svém účtu PayPal zůstatek, můžeme vám umožnit jeho převod na zůstatek v jiné měně.

Pokud ve vašem zůstatku na účtu PayPal není dostatek prostředků na pokrytí částky platby v určité měně, k jejímuž provedení nám dáte příkaz, můžeme převod měny provést z libovolného zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, abychom deficit pokryli. Mohou existovat určitá omezení týkající se míst, kam můžete platby v určitých měnách posílat.

Můžete si zvolit způsob, jakým váš účet spravuje nebo převádí platby přijaté v jiných měnách než v původní měně vybrané při založení účtu. Chcete-li přijímat peníze v jiné měně než v původní měně vybrané při založení účtu, může být nutné vytvořit zůstatek v této měně nebo převést peníze na jinou měnu, kterou můžete na účtu používat.

Platby v určitých měnách lze přijímat pouze automatickým převodem peněz na jinou měnu, kterou můžete používat.

Pokud obdržíte platbu od kohokoli, kdo nemá účet PayPal, a tato platba je v měně, k jejímuž použití není váš účet momentálně nakonfigurován, můžeme v době provedení platby přijatou částku automaticky převést na měnu, k jejímuž použití je váš účet nakonfigurován.

Informace o provádění výběrů v různých měnách najdete ve výše uvedeném oddílu Výběr peněz.

Pokud zůstatek v některé z měn na vašem účtu ukazuje, že nám z nějakého důvodu dlužíte určitou peněžní částku, můžeme tuto dlužnou částku vyrovnat s použitím prostředků z vašeho zůstatku v jiné měně nebo stržením dlužných částek z peněz, které vám přijdou na účet, případně z peněz, které se pokusíte ze svého (a případně i z jiného) účtu vybrat nebo poslat, a stržením finančních prostředků z jakýchkoli vašich pokusů o výběr. Bude-li váš zůstatek na účtu PayPal ukazovat částku, kterou nám dlužíte, v jiné měně než v eurech i po 21 dnech, můžeme ji převést na eura.

Dle svého uvážení můžeme stanovit limity pro peněžní částky, které můžete převádět, nebo pro počet převodů, které můžete provést. Veškerou odpovědnost za rizika spojená s vedením více měn na účtu PayPal nesete vy. Je zakázáno spravovat a převádět měny za účelem spekulativního obchodování, měnové arbitráže nebo jakékoli jiné aktivity, kterou považujeme za aktivitu prováděnou především za účelem získání nebo vydělání peněz na základě směnných kurzů. Máme právo zadržet, zrušit nebo stornovat jakoukoli transakci, která podle nás tyto zásady porušuje.

Jak provádíme převod měny

Při převodu měny ve službě PayPal se pro transakci použije kurz, který jsme pro převod dané měny stanovili.

Směnný kurz transakce je pravidelně upravován a zahrnuje poplatek za převod měny, který připočítáváme k základnímu směnnému kurzu, čímž vzniká výsledný směnný kurz platný pro daný převod. Základní směnný kurz vychází z velkoobchodních sazeb na měnových trzích v den převodu nebo v předchozí pracovní den, případně je stanoven podle příslušných vládních referenčních sazeb (pokud to vyžadují zákony či předpisy).

Směnný kurz transakce (včetně našeho poplatku za převod měny) vám můžeme dát k dispozici pro kontrolu během vaší transakce. Pokud transakci dokončíte, může se tento směnný kurz transakce vztahovat na platbu za transakci bez ohledu na to, kdy je zpracována; nebo tento kurz může být platný pouze v případě, že je platba za transakci zpracována ve lhůtě stanovené v průběhu transakce. Po uplynutí této lhůty můžeme použít směnný kurz transakce, který je platný v okamžiku zpracování transakce, nebo převod měny vůbec neprovádět.

Pokud jste povolili platbu na základě smlouvy o fakturaci a my pro tuto platbu provádíme převod měny, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku zpracování platební transakce. Směnný kurz transakce se podle smlouvy o fakturaci může pro jednotlivé platební transakce lišit.

Můžeme vám poskytnout přístup k nástroji pro převod měn, který vám umožní zjistit, jaký směnný kurz transakce (včetně našeho poplatku za převod měny) se vztahuje na určité převody měn. Veškeré kurzy, které jsou zobrazeny v nástroji pro převod měn, platí pouze v době, kdy nástroj používáte, a mohou se měnit.

Možnosti převodu měny

Pokud je vaše platba hrazena debetní nebo kreditní kartou a společnost PayPal určí, že je nutné provést převod měny, dáváte společnosti PayPal svůj souhlas a pověření k tomu, aby měnu převedla místo vydavatele kreditní nebo debetní karty.

Pokud to váš vydavatel karty a karetní síť umožňují, můžete mít nárok na to, aby měnu při platbě kartou na měnu, ve které platbu posíláte ze svého účtu PayPal, převedl váš vydavatel karty. Tato možnost vám může být nabídnuta v různých formách, mimo jiné například jako možnost výběru měny pro transakci, možnost výběru, zda máme převod provést my nebo vydavatel karty, nebo možnost výběru směnného kurzu použitého pro příslušnou transakci. Jestliže měnu převádí vydavatel karty, určí si směnný kurz a případné poplatky sám.

Služba PayPal bude vždy provádět převod u transakcí, u nichž jako zdroj financování používáte zůstatek na účtu PayPal nebo propojený bankovní účet.

Pokud společnost PayPal určí, že je převod měny nezbytný u transakce, která vyžaduje také výběr záložního zdroje financování, je možné, že nebudete moci samostatně zvolit, zda převod měny při platbě z vašeho záložního zdroje financování provede společnost PayPal nebo vydavatel karty.

Pokud je na příslušném prodejním místě nabízen převod měny obchodníkem, nikoli společností PayPal, a vy se rozhodnete na základě směnného kurzu a poplatků stanovených obchodníkem autorizovat určitou platební transakci, neponese společnost PayPal žádnou odpovědnost za tento převod měny.

Výpisy z účtu a žádosti o záznamy účtu

Výpis z účtu PayPal si můžete kdykoliv zobrazit a stáhnout po přihlášení ke svému účtu PayPal. Výjimkou jsou případy, kdy došlo k omezení účtu. Souhlasíte s tím, že své transakce budete sledovat v historii účtu PayPal, která nahrazuje pravidelné výpisy zasílané poštou.

Hlavní informace týkající se plateb vám pošleme e-mailem a zároveň aktualizujeme historii vašich transakcí, do které můžete kdykoli nahlédnout po přihlášení ke svému účtu PayPal. Zároveň máte k dispozici ke stažení také přehled o svém účtu PayPal. Tam najdete informace o všech poplatcích a dalších částkách, které byly v příslušném období na vašem účtu účtovány. K aktualizaci a zpřístupnění tohoto přehledu dojde pouze v případě, že na vašem účtu došlo v příslušném období k aktivitě nebo tam byly účtovány poplatky. Díky tomuto způsobu zpřístupnění informací si budete moci ukládat a reprodukovat informace o transakcích v nezměněné formě, například jako vytištěné kopie.

Vyhrazujeme si právo účtovat si poplatek za poskytnutí dalších informací nebo za poskytnutí historie transakcí a dalších informací o poplatcích jiným způsobem, nebudeme vám však nic účtovat za vyžádání záznamů v případě, kdy se v dobré víře domníváte, že na vašem účtu PayPal došlo k chybě.

Poplatky

Za naše služby si účtujeme poplatky, které jsou uvedené na stránce poplatků, a to v závislosti na zemi, ve které jste u nás registrováni jako rezident.

Uvedené poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím služby PayPal nebo nejsou námi ukládány.

Zodpovídáte za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich služeb.

Naše poplatky můžeme odečíst z vašeho zůstatku na účtu PayPal.Naše poplatky související s transakcí můžeme odečíst z převáděné částky předtím, než vám tyto prostředky připíšeme na účet PayPal.

Podrobnosti o obdržených částkách a výši poplatků vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (ke které získáte přístup po přihlášení k účtu).

Pokud se na vaši platbu vztahuje poplatek, dáme vám o něm vědět ve chvíli, kdy nám zadáte příkaz k platbě.

Z našich poplatků nelze započítat ani odečítat žádné částky.

Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto smlouvu s uživatelem. O těchto poplatcích vás budeme informovat v okamžiku, kdy si o danou službu zažádáte.

Pro obchodníky, kteří chtějí požádat o přiznání naší sazby pro obchodníky odstupňované podle objemu a nadále tuto sazbu využívat, budou platit podmínky pro sazbu pro obchodníky uvedené v oddílu Přijímání plateb níže.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Provádění plateb

Obecná ustanovení pro provádění plateb

Váš příkaz k provedení platby

Příkazy k provedení platby vám můžeme umožnit předávat nám libovolným způsobem, o kterém vás můžeme čas od času informovat. Způsob, jakým příkaz k provedení platby zadáváte, může záviset na typu prováděné platby. Zde jsou příklady:

 • Pokud platíte za nákup nebo přispíváte, umožní vám řada prodejců a/nebo výběrčích finančních prostředků poskytnout nám příkaz k provedení platby prostřednictvím vyhrazeného platebního řešení PayPal nebo jiné integrace plateb přes PayPal na jejich webových stránkách.
 • Pokud chcete někomu poslat peníze, můžete použít také funkci Poslat peníze, kterou máte k dispozici po přihlášení k účtu PayPal.

Můžeme vás požádat o ověření vašeho pokynu (tj. poskytnutí informací potřebných k ověření skutečnosti, že jste pokyn zadali opravdu vy, např. zadáním správných přihlašovacích údajů, tedy například e-mailové adresy a hesla), nebo vás můžeme požádat, abyste se pro zadání pokynu k platbě přihlásili ke svému účtu.

Zrušení příkazu k provedení platby

Zadaný příkaz k platbě nelze zrušit. Výjimkou jsou případy, kdy se jedná o příkaz k platbě na základě smlouvy o fakturaci (podrobnosti viz níže).

Jak dlouho bude provedení platby trvat?

Když obdržíme úplný příkaz k platbě, odejde vaše platba jinému uživateli z našeho účtu ještě tentýž pracovní den.

Vaše platba odejde z našeho účtu do dvou pracovních dnů v případě, že obdržíme váš úplný příkaz k platbě:

 • v jiný než pracovní den;
 • po uplynutí následujících místních uzávěrek platných pro pracovní dny a účty registrované v uvedených zemích: 17:00 v Řecku, 15:00 v Irsku, 14:45 v Maďarsku, 14:00 v České republice, 16:00 v ostatních zemích.

Můžete nás požádat, abychom platbu provedli k pozdějšímu datu, které určíte, a v takovém případě odejde platba z vašeho účtu k tomuto pozdějšímu datu.

Další ustanovení této smlouvy mohou způsobit prodloužení výše uvedených lhůt.

Kdy můžeme odmítnout provést platbu

Váš příkaz k platbě můžeme považovat za nedokončený a můžeme odmítnout provedení vaší platby v těchto případech:

 • Na svém zůstatku na účtu PayPal nemáte dostatek peněz.
 • Máme důvod se domnívat, že vaše propojené zdroje financování nemají dostatečné finanční prostředky na pokrytí peněz potřebných k provedení platby.
 • Postrádáme od vás některé povinné informace, které jsou vyžadovány při příslušných platebních procesech, které využíváme k přijetí vašich příkazů k platbě (například podrobnosti o příjemci, jak je od vás můžeme vyžádat, a ověření vašeho příkazu k platbě).
 • Platba přesahuje limit pro posílání peněz, který vám oznámíme při pokusu o provedení platby.
 • Máme důvod se domnívat, že ve vztahu k vašemu účtu došlo k zakázané aktivitě, nebo že jiným způsobem porušujete tuto smlouvu s uživatelem.

Pokud příjemce vaši platbu nepřijme

Pokud vám umožníme odeslat platbu příjemci, který nemá účet PayPal, bude si moci příjemce peníze vyzvednout založením vlastního účtu PayPal.

Jestliže příjemce již vlastní účet má, může se rozhodnout platbu odmítnout.

Pokud příjemce odmítne platbu přijmout nebo si nezaloží vlastní účet PayPal a nepřijme peníze do 30 dnů od data odeslání, budou vám peníze (včetně všech poplatků, které vám byly naúčtovány) vráceny na účet PayPal. Informace o tom, co se může stát, když na účet PayPal přijdou vrácené peníze, najdete v oddílu Vrácení peněz na váš účet.

Limity pro posílání peněz

Dle našeho vlastního uvážení můžeme nastavit limity pro výši a hodnotu plateb, které můžete provést, a to včetně peněz, které posíláte za nákupy. Všechny limity pro posílání peněz si můžete zobrazit po přihlášení ke svému účtu PayPal. Chcete-li limit pro posílání peněz zvýšit, musíte dodržet postup, který vám sdělíme nebo který příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Nastavení automatických poplatků z vašeho účtu

Odložené platby

Ve chvíli, kdy zaplatíte určitým prodejcům nebo za určité nákupy (například za nákupy, které je k vám potřeba doručit nebo které mohou být aktualizovány a dokončeny prodejcem), poskytujete tím:

 • prodejci povolení k inkasování vaší platby později; a
 • příkaz, abychom tomuto prodejci automaticky zaplatili, až o platbu požádá.

Obvyklá platnost vaší autorizace je 30 dnů, může to ale být i déle. Pokud máte na svém účtu zůstatek, můžeme částku platby zadržet jako částku čekající na zpracování, a to až do doby, než si ji prodejce vybere. Pokud platba vyžaduje převod měny z naší strany, určíme a použijeme směnný kurz transakce (jak je popsáno v oddílu Převod měny), který je platný v okamžiku zpracování platby.

Vaše autorizace umožňuje obchodníkovi změnit výši platby předtím, než platbu vyzvedne (za účelem zohlednění provedených změn nákupu, na kterých jste se s obchodníkem dohodli, jako jsou například další daně, poplatky za poštovné či dopravu nebo slevy). Společnost PayPal není nikdy povinna ověřovat jakékoli změny (a to ani v okamžiku převodu platby). Na základě vaší autorizace a po obdržení pokynů od obchodníka ohledně konečné výše platby můžeme provést převod jakékoli částky.

Platby dle smlouvy o fakturaci

Chcete-li spravovat dlouhodobé automatické platby pro jednoho či více stejných příjemců, můžete využít možnost smlouvy o fakturaci. Pokud uzavřete smlouvu o fakturaci:

 1. Udělujete jmenovanému příjemci (nebo příjemcům) oprávnění získávat platby z vašeho účtu tak, jak určí příjemce (například jako platby za částky, které dlužíte příjemci za zakoupení zboží nebo služby podle samostatné smlouvy, kterou jste s příjemcem uzavřeli).
 2. Dáváte společnosti PayPal příkaz k zaplacení jmenovanému příjemci (nebo příjemcům), popřípadě příjemci (nebo příjemcům), které jmenovaný příjemce určil, když požádal společnost PayPal o provedení vaší platby.

Tím se příjemce stává důvěryhodným příjemcem (čímž míníme právní termín pro někoho, koho jste označili za důvěryhodného příjemce) veškerých vašich plateb, které jsou provedeny dle dané smlouvy o fakturaci. Nebudeme vás tedy obvykle již žádat o ověření totožnosti (například přihlášením) nebo o schválení těchto plateb při jejich provádění.

Platby uskutečněné na základě smlouvy o fakturaci mohou být variabilní a mohou být prováděny v různých termínech. Společnost PayPal je pouze poskytovatelem platebních služeb a nemá informace o tom, k jaké dohodě došlo mezi vámi a příjemcem, nebo na základě čeho chce příjemce z vašeho účtu vybrat platbu (a vy byste to od ní neměli očekávat). Nejsme povinni ověřovat ani potvrzovat částky, které nám příjemce za účelem zpracování plateb provedených na základě smlouvy o fakturaci předkládá.

Pro označení plateb, které lze spravovat prostřednictvím smlouvy o fakturaci, používáme řadu pojmů, mezi něž patří například „automatické platby“, „platby předplatného“, „opakované platby“, „předem autorizované převody“ nebo „předem schválené platby“.

Smlouvu o fakturaci můžete kdykoli s okamžitou platností zrušit v rozhraní svého účtu nebo tím, že nás kontaktujete. Pokud je platba podle takové smlouvy o fakturaci naplánována tak, aby byla provedena před skončením následujícího pracovního dne poté, co nás o zrušení smlouvy požádáte, můžeme smlouvu o fakturaci vypovědět až po provedení této platby. Pokud zrušíte smlouvu o fakturaci, můžete příjemci nadále dlužit peníze za zboží nebo služby, které jste obdrželi, ale nezaplatili.

Pokud dojdeme k závěru, že je třeba pro platbu na základě smlouvy o fakturaci provést převod měny a tento převod provedeme, použijeme při tom měnový kurz transakce (včetně našeho poplatku za převod měny), který je platný v okamžiku zpracování platby.Směnný kurz transakce se může pro jednotlivé platební transakce lišit.

Vrácení peněz na váš účet

Jak může dojít k vrácení peněz

Příjemci vaší platby můžeme umožnit:

 • odmítnout platbu;
 • přijmout platbu a později vám pomocí naší služby celou částku dané platby nebo její část vrátit.

Příslušnou částku odmítnuté nebo vrácené platby vám připíšeme k zůstatku. Částku nepřijaté platby vám připíšeme zpět k zůstatku do 30 dnů od data provedení platby. Pokud vám bude některým z výše uvedených způsobů vrácena jakákoli částka z jakékoli platby, můžeme vrácenou částku převést:

 • na měnu zůstatku, který jste použili při původní platbě (než došlo k jakémukoli převodu na měnu příjemce);
 • na původní měnu vybranou při založení vašeho účtu;
 • na americké dolary (tím vám na účtu vznikne zůstatek v dané měně, pokud jej ještě nemáte).

Jestliže původní platba, kterou jste odeslali, zahrnovala převod měny, převedeme vrácenou částku z měny přijaté příjemcem následujícím způsobem:

 • Pokud bude částka vrácena do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v den původní platby, abyste obdrželi původní částku (včetně poplatku za převod měny, který jste zaplatili) v původní měně, kterou jste převedli při původní platbě.
 • Pokud bude částka vrácena později než do jednoho dne od data původní platby, použijeme směnný kurz transakce platný v okamžiku převodu vrácené částky. Pro účely tohoto konkrétního případu převodu při vrácení upozorňujeme na následující skutečnosti:
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště ve Velké Británii, na Gibraltaru, Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo v Irsku, nezahrnuje směnný kurz transakce žádný poplatek za převod měny (ani jej nebudete platit).
  • Pokud máte ve službě PayPal zaregistrováno bydliště v jakékoli jiné zemi, zahrnuje směnný kurz transakce poplatek za převod měny. V takovém případě vyjadřujete souhlas s tím, že uhradíte poplatek za převod měny za částky, které dostanete při vrácení peněz nebo odmítnutí platby.

Není-li výše v tomto oddílu uvedeno jinak, vyjadřujete souhlas s tím, že pokud převedete jakoukoli vám vrácenou částku výše uvedenými způsoby, uhradíte poplatek za převod měny za částky, které dostanete při vrácení peněz nebo odmítnutí platby. Směnný kurz transakce může být použit okamžitě a bez předchozího upozornění.

Vrácenou částku také můžeme z vašeho zůstatku automaticky vybrat a převést prostředky zpět na zdroj financování, který jste použili při původní platbě. Při výběru může rovněž dojít k převodu měny – viz výše uvedený oddíl Výběr peněz.

Rizika při přijímání vrácených peněz

Vrácená částka může být nižší než částka původní platby. Důvody mohou být následující:

 • Příjemce vám vrátil nižší částku, než byla částka vaší původní platby. Vzhledem k tomu, že jsme pouze poskytovatelem platebních služeb, nevíme, jakou částku z původní platby vám má příjemce vrátit, ani proč vám příjemce poslal právě takovou částku.
 • Kolísání směnného kurzu transakce.

Společnost PayPal neodpovídá za žádnou ztrátu vyplývající z rozhodnutí příjemce o odmítnutí nebo vrácení platby. Výjimkou jsou případy, kdy je vrácení peněz odeslaných příjemcem ve službě PayPal nesprávně zpracováno.

Nejsme vůči vám odpovědní za rozdíly ve výši původní platby a vrácené platby, a to s výjimkou případů, kdy se u vrácené platby jedná o chybnou platbu (viz oddíl Řešení problémů).

Financování vašich plateb

Volba upřednostňovaného zdroje financování

Svůj upřednostňovaný zdroj financování si můžete vybrat po přihlášení ke svému účtu PayPal.V závislosti na této smlouvě s uživatelem bude upřednostňovaný zdroj financování použit jako výchozí zdroj financování pro platby odesílané z vašeho účtu.

Pro některé platby na základě smlouvy o fakturaci můžete nastavit samostatné upřednostňované zdroje financování.

Zvláštní ujednání o financování

Některé platby mohou být financovány pomocí zvláštních ujednání spojených s vaším účtem PayPal. Mezi ty patří například konkrétní zůstatek na účtu pro obchodníka/transakci, dárkové poukazy nebo další ujednání o propagačních způsobech financování. Použití a priorita těchto zvláštních ujednání o financování podléhají dalším podmínkám mezi vámi a společností PayPal. Váš přehled účtu může zobrazovat hypotetickou částku dostupnou ve vašich zvláštních ujednáních o financování k financování způsobilých plateb v libovolném daném okamžiku. Tato částka nepředstavuje elektronické peníze, není součástí vašeho zůstatku na účtu a nelze ji uplatnit v hotovosti. Představuje pouze částku elektronických peněz, jejíž vydání a připsání na váš účet společnost PayPal nabízí v okamžiku (a to pouze pro bezprostřední financování) způsobilé platby po splnění dalších podmínek použití daného zvláštního ujednání o financování (a pouze po dobu uvedenou v těchto podmínkách). Pokud je vaše platba financovaná podle zvláštního ujednání o financování později z libovolného důvodu zrušena, ponechá si společnost PayPal částku, která představuje tu část dané platby, která byla financována podle vašeho zvláštního ujednání o financování, a obnoví zvláštní ujednání o financování (pokud ještě neskončila jeho platnost).

Financování plateb, které odesíláte z účtu

Elektronické peníze za platbu, kterou posíláte z vašeho účtu, obdržíme z následujících zdrojů, v následujícím pořadí a v rozsahu, v jakém jsou k dispozici:

 1. Zvláštní ujednání o financování (je-li pro danou transakci k dispozici)
 2. Upřednostňovaný zdroj financování (je-li zvolen a k dispozici)
 3. Existující zůstatek na účtu PayPal
 4. Bankovní účet (okamžitý převod bankovním příkazem)
 5. PayPal Credit (je-li k dispozici)
 6. Debetní karta spojená se službou PayPal (je-li k dispozici)
 7. Kreditní karta spojená se službou PayPal (je-li k dispozici)
 8. Debetní karta
 9. Kreditní karta
 10. Bankovní účet (elektronický šek)

Pokud jste si jako zdroj financování propojili bankovní účet, můžeme se rozhodnout nabídnout vám službu Platba po doručení, která umožňuje platbu na tento bankovní účet o určitou dobu odložit. Pokud tuto nabídku obdržíte a rozhodnete se službu využívat, budou se na vás vztahovat podmínky platby po doručení.

Ochrana kupujícího PayPal

Pokud kupujete něco od prodejce, který přijímá PayPal, můžete mít nárok na vrácení peněz na základě ochrany kupujícího PayPal. Jestliže se na vás vztahuje, dává vám ochrana kupujícího PayPal nárok na náhradu úplné kupní ceny zboží a původního poštovného, pokud jste jej zaplatili. Zda se na váš nárok vztahuje ochrana kupujícího PayPal, stanoví Společnost PayPal dle vlastního uvážení. Původní rozhodnutí společnosti PayPal je považováno za konečné. Pokud však máte nové a přesvědčivé informace, které v době původního rozhodnutí nebyly k dispozici, nebo věříte, že došlo k chybě v rozhodovacím procesu, můžete mít možnost podat proti rozhodnutí odvolání u společnosti PayPal.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Je možné, že po vás budeme požadovat vrácení zboží prodejci nebo jiné straně, kterou uvedeme v rámci vypořádání vaší stížnosti. Ochrana kupujícího PayPal vás neopravňuje k získání náhrady za poštovné při vrácení zboží, které vám může vzniknout.

Ochrana kupujícího PayPal se může uplatnit také v případě, že se během transakce vyskytnou následující specifické problémy:

 • Neobdrželi jste zboží od prodejce (jinými slovy také stížnost typu „zboží nebylo doručeno“), nebo
 • jste obdrželi zboží, ale nejedná se o zboží, které jste si objednali (jinými slovy také stížnost typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“).

Pokud se domníváte, že jste transakci uskutečněnou prostřednictvím vašeho účtu PayPal neautorizovali vy, jedná se o odlišný typ stížnosti, než které kryje ochrana kupujícího PayPal a kterou popisuje kapitola Odpovědnost za neoprávněné transakce a další chyby.

Transakce prostřednictvím kódu QR

Pokud kupujete od prodejce osobně prostřednictvím kódu QR PayPal pro zboží a služby, může se na vaši transakci vztahovat ochrana kupujícího PayPal.

Stížnosti typu „zboží nebylo doručeno“

Vaše stížnost na nedoručené zboží není způsobilá k vrácení peněz v rámci ochrany kupujícího PayPal, pokud:

 • jste zboží vyzvedli osobně nebo jste sjednali jeho vyzvednutí vaším jménem, a to i v případech, kdy jste využili PayPal v maloobchodním prodejním místě prodejce, s výjimkou transakcí zahrnujících zboží a služby provedených osobně prostřednictvím kódu QR PayPal;
 • prodejce poskytl doklad o doručení.

Pokud prodejce předloží důkazy o tom, že vám zboží bylo doručeno, společnost PayPal může stížnost na nedoručené zboží rozhodnout ve prospěch prodejce i pokud budete tvrdit, že vám zboží nebylo doručeno.

Stížnosti typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“

Zboží může být považováno za výrazně neodpovídající popisu, pokud:

 • Zboží se podstatně liší od popisu uvedeného prodejcem.
 • Obdrželi jste zcela odlišné zboží.
 • Uvedený stav zboží neodpovídá skutečnosti. Například, zboží bylo popsáno jako nové, ale je použité.
 • Zboží bylo inzerováno jako originál, ale nejedná se o originál (tj. zboží je padělané).
 • Zboží chybí hlavní části nebo funkce, přičemž tato skutečnost nebyla v popisu zboží ve chvíli zakoupení uvedena.
 • Zakoupili jste určitý počet položek, ale neobdrželi jste je všechny.
 • Zboží bylo během přepravy poškozeno.
 • Zboží není v přijatém stavu použitelné a tato skutečnost nebyla v popisu uvedena.

Zboží nelze považovat za výrazně neodpovídající popisu, pokud:

 • Prodejce vadu zboží v jeho popisu správně popsal.
 • Popis zboží byl správný, ale vy o zboží po obdržení už nemáte zájem.
 • Popis zboží byl správný, ale zboží nesplnilo vaše očekávání.
 • Zboží má drobné škrábance a v popisu daného zboží bylo uvedeno, že je použité.

Nezpůsobilé zboží a transakce spadající pod ochranu kupujícího PayPal

Na platby za následující položky se nevztahuje nárok na náhradu v rámci ochrany kupujícího PayPal:

 • Nemovitosti včetně nemovitostí k bydlení.
 • Finanční produkty nebo investice jakéhokoli druhu.
 • Firmy (když kupujete firmu nebo investujete do firmy)
 • Vozidel, mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, rekreačních vozidel, letadel a lodí, s výjimkou osobně přenosných lehkých vozidel používaných k rekreačním účelům, jako jsou například jízdní kola a kolonožky.
 • Stížnosti na zboží výrazně neodpovídající popisu týkající se zboží zcela nebo zčásti vyrobeného na zakázku nebo zboží vyzvednutého osobně.
 • Příspěvky včetně plateb na crowdfundingových platformách, ale také plateb na crowdlendingových platformách.
 • Zboží zakázané zásadami používání služby PayPal.
 • U stížností na nedoručené zboží, je to zboží, které jste vyzvedli osobně nebo jste sjednali jeho vyzvednutí vaším jménem, včetně zboží zakoupeného v maloobchodním prodejním místě, s výjimkou transakcí zahrnujících zboží a služby provedených osobně prostřednictvím kódu QR PayPal.
 • Průmyslové stroje používané ve výrobě.
 • Platby státním orgánům (s výjimkou státních podniků) nebo obchodníkům jednajícím na základě pověření od státních orgánů.
 • Platby ekvivalentní platbě v  hotovosti, včetně zboží s uloženou hodnotou, jako jsou dárkové a předplacené karty.
 • Hazardní hry, hraní her a/nebo jakoukoli jinou aktivitu se vstupním poplatkem a možností vyhrát cenu.
 • Osobní platby.
 • Platby provedené pomocí vyplácení a hromadných plateb PayPal nebo platby neodeslané prostřednictvím vašeho účtu PayPal.
 • Zboží určené k dalšímu prodeji, a to včetně transakcí o jedné položce nebo transakcí, které obsahují více položek.
 • Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).

Způsobilost transakce k ochraně kupujícího PayPal

Aby se na transakci vztahovala ochrana kupujícího PayPal, musí být splněny všechny následující požadavky:

 • Váš účet PayPal je v dobrém stavu.
 • Zaplatili jste za způsobilou položku ze svého účtu PayPal.
 • Před podáním stížnosti v rámci ochrany kupujícího PayPal prostřednictvím centra řešení problémů jste se pokusili kontaktovat prodejce a vyřešit problém přímo s ním.
 • V požadovaném čase jste reagovali na žádost společnosti PayPal o dokumentaci a další informace.
 • Zahájili jste spor v centru řešení problémů během 180 dnů od data odeslání platby a poté jste se řídili naším postupem řešení sporů online.
 • V souvislosti s nákupem jste se nedohodli na alternativním řešení ani jste neobdrželi náhradu z jiného zdroje.

Náš postup řešení sporů online

Pokud problém týkající se transakce nelze vyřešit přímo s prodejcem, je nutné, abyste se řídili naším postupem řešení sporů online v centru řešení problémů, kde můžete svou stížnost v rámci ochrany kupujícího PayPal uplatnit. Stížnost můžete podat (krok 2 níže) také telefonicky, zavolejte nám a promluvte si s naším zástupcem. Kroky, jež je nutné podniknout, jsou popsány níže. Pokud tyto kroky nedodržíte, vaše stížnost může být zamítnuta:

Krok 1: Zahajte spor do 180 dnů od data provedení platby. Můžete tak ohledně vašeho problému s transakcí zahájit přímou konverzaci s prodejcem, což může pomoci spor vyřešit. Pokud se vám nepodaří vyřešit spor přímo s prodejcem, pokračujte krokem 2. Všechny prostředky související s transakcí zadržíme na účtu PayPal prodejce, dokud nebude spor vyřešen či uzavřen.

Krok 2: Pokud se s prodejcem nedokážete dohodnout, do 20 dnů od zahájení sporu vystupňujte spor ve stížnost o náhradu, nebo spor automaticky uzavřeme. Spor můžete ve stížnost o vrácení peněz vystupňovat prostřednictvím centra řešení problémů. V tuto chvíli může spor vystupňovat ve stížnost i prodejce nebo společnost PayPal. Pokud podáváte stížnost na nedoručené zboží, společnost PayPal vás může požádat, abyste od data zahájení sporu vyčkali s vystupňováním ve stížnost alespoň sedm dní.

Krok 3: Poté co vy, prodejce nebo společnost PayPal vystupňuje spor ve stížnost o náhradu, reagujte na žádosti společnosti PayPal o dokumenty nebo další informace. Společnost PayPal po vás může požadovat poskytnutí účtenek, posouzení třetích stran, policejní zprávy nebo jiné dokumenty, které společnost PayPal vždy specifikuje. Na tyto žádosti je nutné reagovat včas a dle požadavků uvedených v naší korespondenci s vámi.

Krok 4: Pokud podáváte stížnost proto, že zboží výrazně neodpovídá popisu, včas splňte požadavky společnosti PayPal týkající se přepravy. Společnost PayPal vás může vyzvat, abyste na vlastní náklady zaslali zboží zpět prodejci, společnosti PayPal nebo jiné třetí straně (kterou společnost PayPal vždy specifikuje) a poskytli doklad o doručení.

Krok 5: Společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí (včetně automatického uzavření sporu nebo stížnosti) dle vlastního uvážení a na základě výše uvedených požadavků na krytí a způsobilosti, jakýchkoli dalších informací poskytnutých během řešení sporu online nebo jakýchkoli dalších informací, které společnost PayPal uzná za relevantní a vhodné za daných okolností.

Spor s námi nebo s vydavatelem karty

Pokud jako způsob platby za transakci prostřednictvím vašeho účtu PayPal využijete debetní nebo kreditní kartu a nejste s transakcí spokojeni, můžete mít nárok zahájit ohledně transakce spor s vydavatelem vaší karty. Platná práva na chargeback karty mohou být rozsáhlejší než práva, která máte k dispozici v rámci programu ochrany kupujícího PayPal. Pokud například zahájíte spor ohledně transakce s vydavatelem vaší karty, můžete získat zpět částky, které jste zaplatili za neuspokojivé zboží i v případě, že transakce není způsobilá k ochraně podle našich pravidel pro stížnosti týkající se zboží, které výrazně neodpovídá popisu.

Je na vás, abyste si vybrali, zda budete řešit spor se společností PayPal v rámci ochrany kupujícího PayPal, nebo zahájíte spor s vydavatelem vaší karty. Nelze však provést obojí a usilovat o dvojitou náhradu. Pokud budete spor/stížnost řešit s námi a ohledně té samé transakce povedete spor s vydavatelem karty, spor/stížnost vedenou u nás ukončíme. Toto nebude mít žádný vliv na spor s vydavatelem karty. Kromě toho, pokud řešíte spor s vydavatelem karty, nelze později zahájit spor / podat stížnost u nás.

Jestliže se rozhodnete zahájit ohledně transakce spor se společností PayPal a my nerozhodneme ve váš prospěch, můžete později spor zahájit s vydavatelem karty. Pokud společnost PayPal neučiní konečné rozhodnutí ohledně vaší stížnosti, dříve než vyprší poslední možný termín pro zahájení sporu u vydavatele vaší karty, a pokud v důsledku našeho zpoždění získáte částku nižší než je plná částka, kterou byste měli nárok od vydavatele karty získat, nahradíme vám zbývající část vaší ztráty (s odečtením jakékoli částky, kterou jste již získali od prodejce nebo vydavatele karty).

Než se obrátíte na vydavatele karty nebo zahájíte spor u společnosti PayPal, měli byste kontaktovat prodejce a pokusit se vyřešit problém v souladu se zásadami vrácení daného prodejce.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Přijímání plateb

Obecná ustanovení pro přijímání plateb

Společnost PayPal může povolit komukoli (s účtem PayPal nebo bez něj) provést platbu, která povede k vydání nebo převodu elektronických peněz na váš účet.

Tím, že do svého online platebního rozhraní nebo své online platformy integrujete (nebo jste již integrovali) jakoukoli funkci, která umožní plátci bez zřízeného účtu odeslat platbu na váš účet, vyjadřujete souhlas se všemi dalšími podmínkami používání této funkce. Tyto podmínky vám společnost PayPal zpřístupní na libovolné stránce webu či online platformy PayPal nebo Braintree (včetně jakékoli stránky pro vývojáře nebo stránky s právními smlouvami). Mezi tyto další podmínky patří smlouva o alternativních způsobech platby PayPal.

Přijetí platby na váš účet PayPal není totožné s přijetím zúčtovaných prostředků. Oznámení o tom, že vám byla zaslána platba, neznamená přijetí elektronických peněz na váš účet, dokud platbu nepřijmete.

Můžeme vám umožnit přijímat platby v jakékoli měně, kterou naše služby příležitostně podporují.

Pokud na prodejním místě nabízíte (vy a nikoli společnost PayPal) plátci převod měny částky, kterou máte prostřednictvím služby PayPal obdržet, jste povinni informovat kupujícího o směnném kurzu a všech nákladech souvisejících s danou platební transakcí. V případě, že kupujícího o směnném kurzu a souvisejících nákladech neinformujete, nenese společnost PayPal vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícího o směnném kurzu a souvisejících nákladech neinformujete, můžete se tím dopustit trestného činu.

Jakákoli platba, která vám byla zaslána, může být na základě této smlouvy s uživatelem předmětem storna, kontroly plateb, omezení, rezervy nebo zadržení.

Limity pro příchozí platby

Dle našeho uvážení můžeme uložit limity na výši a hodnotu plateb, které můžete obdržet, a to včetně peněz, které přijímáte za nákupy.Chcete-li limit pro příchozí platby zrušit, je nutné postupovat podle kroků, které vám sdělíme nebo které příležitostně zveřejníme (což můžeme uvést ve vašem přehledu účtu).

Nové platební řešení

Naše nové platební řešení tvoří:

 • náš speciální balíček platebních funkcí ve vašem prostředí či platformě pro online platby, který umožňuje kupujícím s účtem i bez něj posílat platby na váš účet; a
 • náš pomocný nástroj na ochranu před podvody.

Můžeme vám můžeme nabízet všechny součásti tohoto platebního řešení, jednotlivé součásti nebo jejich kombinaci. Pokud vám nabídneme nové platební řešení a vy se jej rozhodnete používat, tak kromě této smlouvy s uživatelem vyjadřujete souhlas také s dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v následujících smlouvách a týkají se uvedených funkcí:

 • Pokud budete v rámci platebního řešení používat naši funkci pro alternativní způsob platby, je to smlouva o alternativních způsobech platby PayPal.
 • Pokud budete používat:
  • naši službu rozšířených možností plateb kreditními a debetními kartami jako součást nového platebního řešení a
  • naši službu ochrany proti podvodům jako součást platebního řešení,

uplatní se následující podmínky v závislosti na zemi, ve které je váš účet u společnosti PayPal registrován:

Poplatky, které mohou být definované ve smlouvě o alternativních způsobech platby PayPal, smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro Velkou Británii, Gibraltar, Jersey, Guernsey a Ostrov Man a smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou pro ostatní země, se na používání nového platebního řešení nevztahují. Místo toho platí naše zvláštní poplatky za používání nového platebního řešení.

Poznámka pro uživatele se sídlem v Irsku: Tento oddíl týkající se nového platebního řešení a zvláštní poplatky za používání nového platebního řešení pro vás budou platit pouze v případě, že uvedete na trh nové platební řešení pro Irsko. Nové platební řešení pro Irsko můžeme uvést na trh po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní smlouvy v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

Pravidla týkající se příplatků

Společnost PayPal nepodporuje příplatky, protože se jedná o obchodní praktiku, která může penalizovat zákazníka a vytvářet při platbě zmatky, neshody a zvyšovat tak míru nedokončených nákupů.

Pokud jste uživatel s trvalým pobytem ve Velké Británii, nesmíte si za použití našich služeb účtovat příplatek.

V ostatních případech souhlasíte s tím, že budete příplatky za použití služby PayPal účtovat pouze v souladu se zákony, které se na vás vztahují, a pouze do výše, kterou uplatňujete i při použití jiných způsobů platby.

Pokud kupujícímu účtujete příplatek, budete o požadované sazbě kupujícího informovat vy, nikoli společnost PayPal. V případě, že kupujícího o případném příplatku neinformujete, neneseme vůči kupujícímu žádnou odpovědnost. Berete na vědomí, že pokud kupujícímu účtujete příplatek a/nebo kupujícího o příplatku nějakým způsobem neinformujete, můžete se tím dopustit trestného činu.

Pokud jste uživatelem s bydlištěm ve Velké Británii, na váš účet se vztahuje „sazba pro obchodníky“ a na kterémkoli prodejním místě (v jakékoli formě):

 1. budete své zákazníky odrazovat nebo jim bránit v používání našich služeb,
 2. nebudete se značkou plateb PayPal nakládat přinejmenším na stejné úrovni jako s ostatními nabízenými způsoby plateb,
 3. budete za použití naší služby účtovat příplatky,

můžeme vám na základě toho nastavit na účtu standardní sazbu (což nijak neomezuje žádná další práva a opatření, které může společnost PayPal využít).

Prezentace služby PayPal

Se službou PayPal jako se způsobem platby nebo značkou musíte zacházet přinejmenším na stejné úrovni jako s ostatními způsoby platby, které na svých prodejních místech nabízíte, a to včetně vašich webových stránek nebo mobilních aplikací. Patří sem stejné nebo v podstatě podobné:

 • umístění loga,
 • umístění služby v rámci prodejního místa,
 • zacházení z hlediska procesu platby, podmínek, omezení nebo poplatků ve srovnání s jinými značkami a způsoby platby na vašich prodejních místech.

Při prezentaci vašim zákazníkům nebo ve veřejných sděleních nebudete očerňovat nebo znevažovat jakoukoli službu PayPal jako způsob platby ani upřednostňovat jiné způsoby platby před jakoukoli službou PayPal.

Daně a podávání informací

Je vaší povinností určit, zda se na platby, které odešlete nebo obdržíte, vztahují daně (a také určit, o jaké daně se jedná), a dále je také vaší povinností oznámit, vykázat, odvést nebo převést správnou daň příslušnému daňovému úřadu. Společnost PayPal není odpovědná za zjišťování skutečnosti, zda se na vaše transakce nevztahují nějaké daně, ani za jejich výpočet, odvádění, vykazování nebo převod. Na služby PayPal se jakožto na poskytovatele bankovních služeb v EU nevztahuje žádná daň z prodeje.

Vaše zásady pro vrácení peněz a zásady ochrany osobních údajů

Je vaší povinností zveřejnit zásady vracení peněz, podmínky vrácení a zásady ochrany osobních údajů.

Platby na prodejně a transakce prostřednictvím kódu QR

Pokud přijímáte platby PayPal ve své kamenné prodejně, je nutné zákazníkovi vždy sdělit celkovou částku transakce ještě předtím, než transakce proběhne. Z účtu zákazníka lze strhnout prostředky pouze za transakce, které byly povoleny. Je také nutné poskytnout zákazníkům fyzickou stvrzenku, pokud o ni požádají. Souhlasíte s tím, že jakákoli transakce, kterou učiníte, bude obsahovat přesný a pravdivý popis zboží a služeb, které jsou předmětem nákupu.

Jestliže používáte kód QR k přijímání plateb ve své kamenné prodejně, je nutné použít kód QR určený pro transakce zahrnující zboží a služby. Pro transakce zahrnující zboží a služby, které proběhnou online, je navíc zakázáno coby způsob platby používat kódy QR pro osobní transakce. U stížností kupujících ohledně transakcí prostřednictvím kódů QR můžeme požadovat poskytnutí alternativního důkazu o doručení, popř. dodatečné dokumentace nebo informací o transakci.

Prodejci na tržišti

Pokud prodáváte prostřednictvím tržiště nebo aplikace třetí strany, která nabízí službu PayPal, musíte dodržovat všechna pravidla programu pro ochranu kupujícího daného tržiště nebo aplikace, a to pro všechny prodeje, které uskutečňujete jejich prostřednictvím.Tato pravidla ochrany mohou vyžadovat, abyste podnikli určité kroky, a mohou mít vliv na zpracování stížností.

Můžeme vám povolit, abyste určitým tržištím udělili oprávnění k používání vašeho účtu k úhradě částek, které danému tržišti nebo případnému kupujícímu dlužíte v důsledku stížnosti podané v rámci vlastního procesu řešení sporů používaného na příslušném tržišti. Tyto částky nazýváme „částky dlužné tržišti“. Pokud takové oprávnění udělíte a tržiště nás o stížnosti informuje, dáváte nám příkaz, abychom poukázali platby veškerých částek dlužných tržišti, které souvisí se stížností, z vašeho účtu PayPal ve prospěch tržiště nebo případného kupujícího, a to dle pokynů, které nám poskytne dané tržiště. Pokud rozhodneme, že by stížnost byla v případě podání u společnosti PayPal vyřešena ve váš prospěch, můžeme s vaším příkazem k platbě jakékoli částky dlužné tržišti nakládat jako se zrušeným. Pokud tento příkaz chcete zrušit, kontaktujte nás. Všechny stížnosti podané přímo na tržišti podléhají výhradně zásadám daného tržiště. Podmínky ochrany prodejce PayPal se na vás v souvislosti se stížnostmi podanými vašimi kupujícími přímo na tržišti nevztahují.

Přijímání plateb dle smlouvy o fakturaci

Pokud vám umožníme přijímat platby od plátce na základě smlouvy o fakturaci, pak při předložení žádosti o platbu podle této smlouvy o fakturaci:

 • Ručíte společnosti PayPal za to, že byla předložená částka schválena plátcem, z jehož účtu má být částka odepsána (včetně jakýchkoli změn částky), a že budete plátce předem informovat o odepsání této částky z jeho účtu.
 • Souhlasíte s tím, že plátci s předstihem nejméně 4 týdnů oznámíte výši částky, kterou chcete inkasovat, pokud se tato částka zvýšila takovým způsobem, že její výši nemohl plátce logicky předpokládat, a přihlédnete při tom k předchozím výdajům plátce a okolnostem, za kterých daná platba probíhá. Dále budete mít odpovědnost vůči společnosti PayPal takovéto platby případně vrátit v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem.

Vrácení peněz a storna plateb

Když obdržíte platbu, může být vrácena nebo stornována. Můžeme vám umožnit, abyste platbu vrátili plátci. Za určitých okolností můžeme provést storno vaší platby. Další podrobnosti najdete v tomto oddílu.

Vrácení peněz

Výhradně vy (nikoli společnost PayPal) jste odpovědní:

 • za své právní a smluvní závazky vůči plátci s ohledem na částku vracenou plátci; a
 • za jakýkoli rozdíl mezi náklady vynaloženými plátcem na původní platbu a částkou vrácenou plátci (například v důsledku kolísání směnného kurzu transakce). Výjimkou jsou případy, kdy se u vrácené platby jedná o chybnou platbu (viz oddíl Řešení problémů).
  Na stránce věnované poplatkům najdete podrobnosti o poplatcích, které nám jako příjemce původní platby platíte a které si ponecháme, když použijete speciální funkci vrácení peněz za obchodní transakce na účtu PayPal, jejíž použití můžeme příležitostně umožnit. Výjimkou jsou případy, kdy se u vrácené platby jedná o chybnou platbu (viz oddíl Řešení problémů).

Storna

Pokud na váš účet obdržíte platbu, dlužíte nám celou částku platby a naše ztráty vzniklé při zpracování platby. Mezi takové ztráty patří například naše odpovědnost (včetně veškerých poplatků a sankcí) vůči jakékoli třetí straně (včetně plátce a jeho poskytovatele zdroje financování).

Ke stornu dojde, když uplatníme naše právo vyplatit výše uvedené částky z vašeho účtu na základě oddílu Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele této smlouvy s uživatelem. Pokud v dané měně nemáte na účtu PayPal dostatečný zůstatek k pokrytí dlužné částky, můžeme provést převod měny z libovolného zůstatku na účtu PayPal v jiné měně, abychom deficit pokryli, a vám budeme účtovat poplatek za převod měny. To například znamená, že pokud jste prodejce, mohou být poté, co doručíte veškeré prodané zboží nebo služby, z vašeho účtu odstraněny příslušné částky plateb přijatých na váš účet.

Ke stornu může dojít v případě, že:

 • vyplatíme plátci náhradu v souvislosti se stížností na základě ochrany kupujícího PayPal, kterou proti vám plátce podal;
 • poskytneme kompenzaci plátci nebo jeho poskytovateli zdroje financování (nebo oběma subjektům) na základě stížnosti, kterou jsme obdrželi od plátce nebo jeho poskytovatele zdroje financování, a která se vztahuje na částku, která je předmětem procesu storna daného poskytovatele zdroje financování.

Například:

 • Pokud plátce použil k financování platby kartu, pak může požádat o chargeback (vrácení peněz na kartu) svého vydavatele karty. Nikoli my, ale vydavatel karty určuje, zda má kupující na chargeback, o který požádal, skutečně nárok. Další informace o chargebacku najdete v našem průvodci chargebackem, který je dostupný v oddílu věnovaném bezpečnému prodeji v bezpečnostním centru služby PayPal. K bezpečnostnímu centru služby PayPal lze získat přístup prostřednictvím webových stránek společnosti PayPal. Pokud obdržíme stížnost se žádostí o chargeback, budeme vám účtovat poplatek.
 • Pokud plátce použil k financování platby bankovní účet, může plátce nebo banka uplatnit právo na storno bankou.

Částka, která je předmětem stížnosti, může být vyšší než původní částka, kterou jste obdrželi, a to z důvodu kolísání měnového kurzu mezi dobou splatnosti a momentem vzniku nároku.

 • Může dojít k tomu, že vašemu plátci poskytneme kompenzaci na základě stížnosti na potíže s platbou (například z důvodu, že platba byla neoprávněná nebo nesprávná nebo že platba dle smlouvy o fakturaci nebyla očekávána) – viz oddíl Řešení problémů.
 • Storno jsme oprávněni provést z jakéhokoli dalšího důvodu v rámci této smlouvy s uživatelem, včetně ustanovení oddílu Kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit.

Vliv služby ochrany kupujícího PayPal na prodejce

Doporučujeme vám, abyste si přečetli ustanovení našich zásad ochrany kupujícího, a pokud prodáváte zboží nebo služby kupujícím s účty PayPal v jiných zemích, měli byste se také obeznámit s ochranou kupujícího poskytovanou společností PayPal, kterou mají kupující v každé z těchto zemí k dispozici, protože tato práva mohou mít vliv i na vás jako na prodejce. Informace o ochraně kupujícího PayPal naleznete na stránce právní smlouvy, tak že v horní části stránky vyberete umístění kupujícího a nahlédnete do příslušných zásad ochrany kupujícího PayPal uvedených na této stránce nebo v příslušné smlouvě s uživatelem.

Pokud ve kterékoli zemi prohrajete stížnost v rámci ochrany kupujícího PayPal:

 • Je nutné, abyste se vzdali celé kupní ceny uhrazené za zboží i původního poštovného. V některých případech nemusíte zboží získat zpět.
 • Nebudou vám vráceny peníze za poplatky PayPal, které jste v souvislosti s prodejem zaplatili.
 • Pokud se jednalo o stížnost, kdy obdržené zboží výrazně neodpovídalo popisu, nemusíte dostat zboží zpět, popř. po vás může být požadováno, abyste zboží zpět přijali a uhradili náklady na poštovné při vrácení zboží.
 • Jestliže se jednalo o stížnost, kdy obdržené zboží výrazně neodpovídalo popisu a vámi prodané zboží bylo padělané, budete muset kupujícímu vrátit peníze v plné výši a  nemusíte dostat zboží zpět.

Pokud přijímáte platby PayPal od kupujících za zboží nebo služby, které prodáváte na platformě eBay, je nutné, abyste se důkladně seznámili s programem záruky vrácení peněz „eBay Money Back Guarantee“. Jestliže se rozhodnete využít společnost eBay, společnost PayPal bude brát rozhodnutí společnosti eBay ve prospěch kupujících v rámci zmíněného programu jako základ pro stornování platby PayPal učiněné ve váš prospěch. Pokud je váš zůstatek na hotovostním účtu nebo firemním účtu PayPal nedostatečný k pokrytí dané částky, můžeme:

 • pozastavit váš účet PayPal, dokud na něm nebude dostatečné množství prostředků k pokrytí dané částky, nebo
 • na vašem účtu PayPal vytvořit záporný zůstatek.

Ochrana prodejce PayPal

Způsobilost

Jestliže něco prodáte kupujícímu a na transakci je později podána stížnost, nebo je transakce stornována v rámci stížností, storna či chargebacku, můžete být pro takový případ způsobilý k náhradě v rámci ochrany prodejce PayPal. Pokud je případ způsobilý, můžete mít v rámci ochrany prodejce PayPal nárok ponechat si celou částku za nákup. Na počet plateb, za něž můžete krytí získat, se nevztahuje žádný limit. Na stránce údajů o transakci ve vašem účtu PayPal můžete zjistit, zda je vaše transakce způsobilá k ochraně v rámci tohoto programu.

Ochranu prodejce PayPal lze uplatnit v případě, pokud kupující tvrdí, že:

 • neautorizoval ani nezískal žádné prostředky odeslané z jeho účtu PayPal (označováno jako stížnost na „neoprávněnou transakci“ a k neoprávněné transakci došlo v prostředí hostovaném společností PayPal;
 • od vás zboží neobdržel (stížnost známá jako „zboží nebylo doručeno“).

Ochranu prodejce PayPal lze uplatnit také v případech, kdy je transakce stornována v důsledku úspěšného chargebacku ze strany kupujícího, nebo případech, kdy je platba financovaná z banky stornována bankou kupujícího.

Tento oddíl popisuje, jak se ochrana prodejce PayPal vztahuje na vás, ale měli byste se seznámit také s vlivem ochrany kupujícího PayPal na prodejce.

Základní požadavky

Způsobilost k ochraně prodejce PayPal je podmíněna splněním následujících základních požadavků, ale také platných dodatečných požadavků:

 • Primární adresa vašeho účtu PayPal musí být v jedné ze zemí, na které se vztahuje tato smlouva s uživatelem.
 • Zboží musí být fyzické, hmatatelné zboží, které lze odeslat, s výjimkou zboží, na které se vztahují další požadavky na nehmotné zboží. Transakce zahrnující zboží, které osobně doručíte v souvislosti s platbou provedenou v kamenné prodejně, mohou být taktéž způsobilé k ochraně prodejce PayPal, jestliže kupující transakci zahrnující zboží a služby uhradí osobně pomocí kódu QR PayPal.
 • Zboží musí být odesláno na dodací adresu, která je pro danou transakci uvedena na stránce s údaji o transakci ve vašem účtu PayPal. Pokud zboží původně odešlete na dodací adresu příjemce uvedenou na stránce s údaji o transakci, ale později je zboží přesměrováno na jinou adresu, nebude případ způsobilý k ochraně prodejce PayPal. Doporučujeme proto nepoužívat přepravní službu zařízenou příjemcem, abyste byli schopni poskytnout platný doklad o odeslání a doručení.
 • Požadavek na dodání se nevztahuje na způsobilé transakce zahrnující zboží, které jste doručili osobně, avšak za předpokladu, že jste souhlasili s tím, že nám poskytnete alternativní důkaz o doručení, popř. takovou dodatečnou dokumentaci nebo informace související s transakcí, o které vás můžeme požádat.
 • Na žádosti společnosti PayPal o dokumenty a další informace musíte reagovat včas a v souladu s naší e-mailovou korespondencí s vámi nebo naší korespondenci s vámi, jež proběhne prostřednictvím centra řešení problémů. Pokud na žádosti společnosti PayPal o dokumentaci a další informace nebudete reagovat v požadovaném čase, nemusí se na vás ochrana prodejce PayPal vztahovat.
 • Jestliže prodej zahrnoval předobjednané nebo na zakázku vyrobené zboží, je nutné zboží odeslat ve lhůtě uvedené v nabídce s popisem zboží. V opačném případě doporučujeme odeslat všechno zboží do sedmi dnů od přijetí platby.
 • Poskytněte doklad o odeslání nebo doručení.
 • Aby bylo možné ochranu prodejce PayPal uplatnit, musí být platba na stránce s údaji o transakci označena jako „způsobilá“ nebo „částečně způsobilá“ při stížnostech na neoprávněnou transakci, nebo jako „způsobilá“ při stížnostech na nedoručené zboží.
 • Za nákup musíte obdržet jednorázovou platbu z jednoho účtu PayPal (částečná platba nebo platba na splátky je vyloučena).

Zda se na váš nárok vztahuje ochrana prodejce PayPal, stanoví společnost PayPal dle vlastního uvážení. Společnost PayPal učiní konečné rozhodnutí dle vlastního uvážení a na základě požadavků na krytí a způsobilost, jakýchkoli dalších informací poskytnutých v průběhu řešení nebo jakýchkoli dalších informací, které společnost PayPal uzná za relevantní a vhodné za daných okolností.

Další požadavky při stížnostech typu „zboží nebylo doručeno“

Abyste byli způsobilí k ochraně prodejce PayPal při stížnostech kupujícího na nedoručené zboží, je nutné splnit základní požadavky i další požadavky uvedené níže:

 • Pokud kupující při transakci financované kartou podá u vydavatele karty žádost o chargeback, musí být platba označená jako „způsobilá“ k ochraně prodejce PayPal na stránce s údaji o transakci.
 • Je třeba, abyste poskytli doklad o doručení, jak je popsáno níže.

Další požadavky na nehmotné zboží

Aby byl prodej nehmotného zboží a služeb způsobilý k ochraně prodejce PayPal, musí prodej splňovat základní požadavky a další požadavky uvedené níže:

 • Požadavky na integraci
  • Pokud jste integrovali produkt PayPal Checkout a přijímáte platby přímo prostřednictvím webové stránky nebo webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení, je nutné, abyste používali aktuální verzi tohoto produktu.
  • Pokud integrujete služby PayPal prostřednictvím třetí strany nebo používáte integraci nativní aplikace, zajistěte předávání informací o relaci společnosti PayPal při platbě.
  • V závislosti na vašem obchodním modelu mohou platit i další požadavky na integraci. V případě potřeby vás budeme o takových požadavcích předem informovat.
 • Při prodeji byly uhrazeny standardní poplatky za transakci. Je-li váš účet PayPal registrovaný ve Velké Británii, tento požadavek neplatí v případě, že transakce je platbou za digitální zboží nebo licence na k digitálnímu obsahu (to neplatí pro platby za ostatní nehmotné zboží).
 • Zboží bylo doručeno a poskytli jste doklad o doručení za nehmotné zboží.

Určení dokladu o doručení nebo dokladu o odeslání

Fyzické zboží

Pro fyzické zboží platí následující požadavky:

Doklad o odeslání

Doklad o doručení

Online nebo fyzická dokumentace od přepravce, která zahrnuje:

 • datum odeslání,
 • adresu příjemce, která odpovídá dodací adrese na stránce s údaji o transakci, nebo
 • adresu příjemce obsahující alespoň město/stát, město/zemi, nebo PSČ (nebo mezinárodní ekvivalent),

Online nebo fyzická dokumentace od přepravce, která zahrnuje:

 • datum doručení a stav „doručeno“,
 • adresu příjemce, která odpovídá dodací adrese na stránce s údaji o transakci,
 • adresu příjemce obsahující alespoň město/stát, město/zemi, nebo PSČ (nebo mezinárodní ekvivalent),

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výběr přepravce a možnosti zaslání s daným přepravcem může mít velký vliv na vaši schopnost splnit požadavky na doklad o doručení. Zejména při přepravě zboží do zahraničí se ujistěte, že váš přepravce dokáže poskytnout indikaci stavu „doručeno“ na správné adrese, v opačném případě by vám totiž mohla být ochrana prodejce PayPal zamítnuta.

Nehmotné zboží

Pro nehmotné zboží je jako doklad o doručení zapotřebí:

Transakce prostřednictvím kódu QR

Jako doklad o odeslání nebo doklad o doručení je zapotřebí:

U nehmotného či digitálního zboží je dokladem o doručení přesvědčivý důkaz prokazující, že zboží bylo doručeno nebo že objednávka byla splněna. Přesvědčivé důkazy mohou zahrnovat systém záznamů, ve kterém je uvedeno datum odeslání zboží a skutečnost, že zboží bylo buď:

 • elektronicky zasláno příjemci, včetně adresy příjemce (e-mailová adresa, IP adresa atd.), nebo
 • přijato příjemcem či příjemce využil přístupu ke zboží.

U transakcí prostřednictvím kódů QR můžeme požadovat poskytnutí alternativního důkazu o doručení, popř. dodatečné dokumentace nebo informací o transakci.

Nezpůsobilé zboží a transakce

Na váš prodej se nevztahuje ochrana prodejce PayPal, pokud:

 • Kupující prohlašuje (buď směrem k nám, nebo k vydavateli karty), že vámi zaslané zboží neodpovídá zboží objednanému (jedná se o stížnost typu „zboží výrazně neodpovídá popisu“).
 • Zahrnuje zboží, které společnost PayPal dle vlastního uvážení označí za padělek.
 • Se jedná o zboží, které jste doručili osobně, včetně zboží doručeného osobně v souvislosti s platbou provedenou ve vaší kamenné prodejně, pokud však kupující neuhradil transakci osobně pomocí kódu QR pro transakce za zboží a služby.
 • Zahrnuje prodeje, které nejsou zpracovány prostřednictvím účtu PayPal kupujícího, ani prostřednictvím platby nepřihlášeného uživatele za transakci PayPal. Například, pokud byl prodej uskutečněn pomocí produktu PayPal Payments Pro/VT, produktu rozšířené možnosti plateb kreditními a debetními kartami, plateb PayPal Business nebo pomocí PayPal Here, krytí se na takový prodej nevztahuje.
 • Zahrnuje zboží ekvivalentní hotovosti, včetně dárkových karet.
 • Zahrnuje příspěvek.
 • Souvisí s nákupem jakéhokoli finančního produktu nebo investice.
 • Zahrnuje osobní platbu.
 • Zahrnuje platbu provedenou pomocí vyplácení a hromadných plateb PayPal.
 • Zbožím je vozidlo, mimo jiné včetně motorových vozidel, motocyklů, rekreačních vozidel, letadel a lodí.
 • Platby uskutečněné v souvislosti se zlatem (ať už ve fyzické formě, nebo při obchodování na burze).

Sazba pro obchodníky

K přiznání sazby pro obchodníky je nutné splnit určité podmínky, podat žádost a získat od nás schválení. Jednotlivé žádosti můžeme hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a dobrý stav účtu.

Pokud chcete mít možnost podat žádost o přiznání naší sazby pro obchodníky odstupňované podle objemu a nadále tuto sazbu využívat, je nutné splnit následující podmínky:

 • Váš účet je po celou dobu v dobrém stavu a nebyl předmětem vyšetřování.
 • V předchozím kalendářním měsíci musí být na účet za obchodní transakce přijata vyšší částka, než je stropní částka úrovně 1 (v původní měně nastavené při založení vašeho účtu).

V následujících případech můžeme váš účet kdykoli převést zpět na standardní sazbu:

 • Nejsou splněny výše uvedené podmínky.
 • Existují nevyřešené chargebacky týkající se vašeho účtu PayPal.
 • Porušujete některé z našich pravidel týkajících se příplatků.

Pokud u vašeho účtu k takovému převodu dojde, budete nás muset o přiznání sazby pro obchodníky pro svůj účet požádat znovu.

O přiznání sazby pro obchodníky pro svůj účet můžete požádat pomocí určeného online formuláře žádosti po přihlášení ke svému účtu. Pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, budete moci další žádost podat až po uplynutí 30denní lhůty.

Sazby pro obchodníky se nevztahují na platby za obchodní transakce, které byly přijaty prostřednictvím funkcí poskytovaných na základě podmínek smlouvy o službách PayPal pro online platby kartou platné pro vaši zemi a podmínek služby PayPal Here.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

ZAKÁZANÉ AKTIVITY A ZADRŽOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Zakázané aktivity

V souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, vašeho účtu PayPal a služeb PayPal a dále v průběhu interakcí se společností PayPal, dalšími zákazníky společnosti PayPal nebo třetími stranami je zakázáno:

 • Porušovat tuto smlouvu s uživatelem, zásady používání služby PayPal, smlouvy s  obchodním subjektem (pokud se na vás vztahují) nebo jakoukoli jinou smlouvu mezi vámi a námi.
 • Porušovat jakýkoli zákon, ustanovení nebo nařízení (například ty, které se týkají finančních služeb, ochrany spotřebitele, podmínek nekalé soutěže a opatření proti diskriminaci nebo falešné reklamě).
 • Porušovat autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství či jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu či soukromí společnosti PayPal nebo jakékoli třetí strany.
 • Prodávat padělané zboží.
 • Jednat způsobem, který je hanlivý, pomlouvačný, výhružný nebo obtěžující.
 • Poskytovat nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace.
 • Odesílat či přijímat finanční prostředky, které bychom mohli důvodně považovat za potenciálně podvodné nebo neautorizované.
 • Odmítat spolupracovat při vyšetřování nebo potvrzování vaší totožnosti či jakýchkoli informací, které jste nám poskytli.
 • Pokoušet se o získání „dvojí náhrady“ v průběhu sporu tím, že obdržíte nebo se pokusíte obdržet finanční prostředky za stejnou transakci od společnosti PayPal i od prodejce, banky nebo vydavatele karty zároveň.
 • Spravovat účet propojený s jiným účtem, který je zapojen do některé z těchto zakázaných aktivit.
 • Provozovat svou podnikatelskou činnost nebo využívat naše služby způsobem, jehož výsledkem budou nebo by mohly být:
  • stížnosti,
  • žádosti ze strany kupujících o zneplatnění plateb, které vám kupující zaslali (podané buď u nás nebo u příslušných vydavatelů karet),
  • poplatky, pokuty, penále nebo jiné závazky či ztráty vůči společnosti PayPal, ostatním zákazníkům společnosti PayPal, třetím osobám nebo vám.
 • Používat svůj účet PayPal nebo služby PayPal způsobem, o němž se společnosti PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover nebo jakákoli jiná síť pro elektronický převod prostředků důvodně domnívají, že představuje zneužití karetního systému nebo porušení pravidel karetního sdružení nebo pravidel sítě pro elektronický převod prostředků.
 • Dovolit, aby se zůstatek na vašem účtu PayPal dostal na částku, kterou nám dlužíte.
 • Použít svou kreditní kartu k získání hotovostní zálohy (nebo k ní dopomáhat ostatním).
 • Získávat přístup ke službám PayPal ze země, která není uvedena v našem seznamu povolených zemí.
 • Podnikat jakékoli kroky, které by vedly k nepřiměřenému nebo neúměrně velkému zatížení webových stránek, softwaru nebo systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které jsou provozovány námi nebo naším jménem.
 • Napomáhat šíření počítačových virů a červů, trojských koní, malwaru nebo jiných výpočetních programovacích postupů, které mají za cíl nebo by mohly způsobit narušení, poškození, zneužití, škodlivý zásah, odposlechy nebo zbavení vlastnictví či získání neoprávněného přístupu k libovolnému systému, údajům nebo informacím či službám PayPal.
 • Používat anonymizující proxy servery, internetové boty, boty typu web crawler nebo další automatická zařízení nebo ruční postupy, které slouží k monitorování nebo kopírování našich webových stránek bez předchozího písemného souhlasu; dále používat jakékoli zařízení, software nebo postupy k obcházení našeho protokolu pro zakázání přístupu robotům.
 • Narušovat nebo přerušovat (nebo se o to pokoušet) chod našich webových stránek, softwaru, systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které jsou provozovány námi nebo naším jménem, nebo narušovat jakékoli další služby PayPal nebo používání služeb PayPal jinými uživateli.
 • Provádět jakékoli kroky, kvůli kterým bychom mohli přijít o služby od poskytovatelů internetových služeb, zpracovatelů plateb nebo jiných dodavatelů či poskytovatelů služeb.
 • Používat služby PayPal k testování chování kreditních karet.
 • Obcházet jakékoli zásady PayPal nebo rozhodnutí ohledně vašeho účtu, jako jsou dočasná nebo trvalá pozastavení nebo jiná zadržení, omezení nebo zákazy, a to mimo jiné včetně následujících činností: pokus o vytvoření nového nebo dalšího účtu PayPal v situaci, kdy váš účet ukazuje částku, kterou nám dlužíte, nebo byl jinak omezen nebo pozastaven; a otevření nového nebo dalšího účtu PayPal pomocí údajů, které nejsou vaše (např. jméno, adresa, e-mailová adresa atd.); nebo pomocí účtu PayPal někoho jiného.
 • Obtěžovat naše zaměstnance, zástupce či uživatele nebo jim jakkoli vyhrožovat;
 • Zneužívat (ať už jako kupující nebo prodejce) náš proces řešení sporů online nebo naši ochranu kupujícího PayPal.
 • Zapříčinit, aby společnost PayPal dostávala nepřiměřený počet stížností týkajících se vašeho účtu nebo firmy, které by byly uzavřeny ve prospěch žadatele.
 • Získat od ratingové agentury hodnocení úvěruschopnosti, které naznačuje vysokou míru rizika spojeného s používáním služeb PayPal.
 • Používat ve spojení s vaším účtem PayPal kreditní kartu k tomu, abyste si poskytli hotovostní zálohu (nebo k ní dopomáhat ostatním).
 • Sdělovat nebo předávat údaje jiného uživatele třetí straně nebo je používat pro marketingové účely bez výslovného souhlasu tohoto uživatele.
 • Odesílat nevyžádané e-maily jinému uživateli nebo využívat služby PayPal k výběru plateb za odesílání nebo pomoc při odesílání nevyžádaných e-mailů třetím stranám.
 • Kopírovat, reprodukovat, sdělovat jakékoli třetí straně, měnit, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat nebo sestavovat jakýkoli obsah z webových stránek společnosti PayPal bez našeho písemného souhlasu nebo bez písemného souhlasu jakékoli příslušné třetí strany.
 • Prozradit vaše heslo (nebo hesla) k účtu komukoliv jinému nebo používat heslo kohokoliv jiného. V takových případech neodpovídáme za ztráty, které utrpíte mimo jiné například použitím vašeho účtu jinou osobou v důsledku zneužití vašeho hesla.
 • Provádět jakékoli jiné kroky nebo aktivity se o ně pokoušet, nebo naopak opomíjet některé kroky nebo se o ně pokoušet, přičemž by tyto kroky či aktivity mohly vést k narušení správného fungování služeb nebo operací vykonávaných v rámci služeb PayPal, nebo jednat jinak než v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem.
 • Požadovat nebo posílat platbu za osobní transakci v rámci obchodní transakce.
 • Umožnit, aby vaše používání služby PayPal představovalo pro společnost PayPal riziko porušení našich zásad týkajících se boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších stanovených povinností (mimo jiné včetně případů, kdy nám neumožníte ověřit vaši totožnost, nedokončíte kroky potřebné ke zrušení limitu pro odesílání, přijímání nebo výběr peněz nebo vystavujete společnost PayPal riziku regulatorních pokut ze strany evropských, amerických nebo jiných úřadů za zpracování vašich transakcí).
 • Integrovat nebo používat kterékoli služby PayPal bez dodržení všech povinných požadavků (v celém rozsahu), které vám byly sděleny prostřednictvím jakéhokoli návodu k integraci či programování nebo jiné dokumentace, kterou společnost PayPal může příležitostně vydat.
 • Inzerovat, propagovat, představovat nebo popisovat službu PayPal Credit nebo jakýkoli úvěrový platební nástroj pod označením PayPal zákazníkům bez: (1) získání potřebného regulatorního souhlasu předem (což může ve Velké Británii vést ke spáchání trestného činu podle (britského) zákona o finančních službách a trzích z roku 2000); a (2) předchozího písemného svolení společnosti PayPal a vydavatele úvěru (pokud jím není společnost PayPal).
 • Mlčky přihlížet (nebo vyvolat naše důvodné podezření, že tomu tak pravděpodobně je) narušení zabezpečení vašich webových stránek nebo systémů, které by mohlo vést k neoprávněnému poskytnutí informací o zákaznících.

Souhlasíte s tím, že zapojením se do výše uvedených zakázaných aktivit může dojít k oslabení bezpečného přístupu pro vás nebo ostatní zákazníky společnosti PayPal a/nebo k omezení používání vašeho účtu nebo služeb obecně.

Kroky, které můžeme podniknout, pokud budete provádět zakázané aktivity

Pokud se domníváme, že jste zapojeni do některé z těchto činností, můžeme provést řadu kroků, abychom ochránili společnost PayPal, její zákazníky a další, a to kdykoli dle vlastního uvážení. Můžeme provést mimo jiné například následující opatření:

 • Ukončit s vámi tuto smlouvu s uživatelem, omezit váš účet nebo váš účet pozastavit nebo zrušit, a to okamžitě, aniž bychom za to byli penalizováni.
 • Odmítnout vám kdykoli v budoucnu poskytovat služby PayPal.
 • Kdykoliv a bez naší odpovědnosti vám pozastavit, omezit nebo ukončit přístup k našim webovým stránkám, softwaru, systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování jakýchkoli služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem. Totéž platí i pro váš přístup k účtu PayPal nebo jakékoli jiné službě PayPal, včetně omezení možnosti platit nebo posílat peníze pomocí některého ze způsobů platby propojených s vaším účtem PayPal, což omezuje vaši schopnost posílat peníze nebo provádět výběry.
 • Zadržet vaše peníze v rozsahu a po dobu, které jsou přiměřeně potřebné k ochraně před rizikem odpovědnosti. Berete mimo jiné na vědomí, že:
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal související s platbami hrazenými kartou, které obdržíte, může trvat až do doby, než pomine riziko vrácení peněz na kartu plátce/kupujícího (podle pravidel programů platebních karet). To závisí na určitých faktorech, mezi které mimo jiné patří:
  1. Typ zboží nebo služeb, za které obdržíte platbu.
  2. Časová lhůta pro doručení zboží nebo poskytnutí služeb, za které obdržíte platbu (například prodej vstupenek několik měsíců před datem konání akce může představovat vyšší riziko vrácení peněz na kartu než prodej většiny ostatního zboží nebo služeb).
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal ohledně vzniku stížnosti nebo sporu souvisejících s platbou, kterou obdržíte, může přetrvávat, dokud strany neuzavřou tuto stížnost nebo spor a s nimi i všechna související odvolání v souladu s ochranou kupujícího PayPal.
 • Riziko odpovědnosti společnosti PayPal za případnou platební neschopnost, do které se dostanete, může trvat po dobu a v rozsahu, v jakém platné zákony vztahující se na vaši platební neschopnost zakazují společnosti PayPal podniknout vůči vám právní kroky.
 • Pokud se zůstatek na vašem účtu dostane na částku, kterou společnosti PayPal dlužíte, může riziko odpovědnosti společnosti PayPal trvat v rozsahu a po dobu, kdy tuto částku společnosti PayPal dlužíte.
 • Zablokovat váš účet nebo zadržet jakékoli prostředky na rezervním účtu (mimo jiné i na dobu delší než 180 dnů, pokud to společnost PayPal vyžaduje a pokud práva společnosti PayPal vyplývají z vašeho zapojení do zakázaných aktivit).
 • Kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout konkrétní platební transakci, přičemž o důvodech a možnostech vyřešení odmítnutí (je-li to možné) jsme povinni informovat pouze na vyžádání a pokud to není zakázáno zákonem.
 • Stornovat platbu (včetně použití způsobu platby odesílatele, je-li to možné).
 • Podniknout vůči vám právní kroky;
 • Pozastavit váš nárok na ochranu kupujícího PayPal nebo ochranu prodejce PayPal (a to i zpětně).
 • Kontaktovat třetí strany a způsobem stanoveným v našem prohlášení o ochraně osobních údajů jim sdělit podrobné informace o zakázaných aktivitách.
 • Požádat o informace nebo aktualizovat nepřesné informace, které jste nám poskytli.
 • Vyžádat si od vás informace nebo dokumenty, aby bylo možné ověřit vaši totožnost, případně informace a dokumenty v souvislosti se zbožím nebo se službami, které jste na základě transakce poskytli.
 • Pokud jste porušili naše zásady používání služby PayPal, máte vůči společnosti PayPal také odpovědnost za škody, které jí tím vznikly.

Pokud používáte svůj účet PayPal primárně pro účely vašeho obchodu, podnikání, řemesla nebo povolání a porušíte zásady používání služby PayPal, pak:

 • kromě toho, že se na vás uplatní výše uvedené kroky, budete vůči společnosti PayPal odpovědní za škody, které jí vzniknou v důsledku vašeho porušení zásad používání služby PayPal;
 • berete na vědomí a souhlasíte s tím, že částka 2 500,00 USD (nebo běžný ekvivalent v měně země, kde máte bydliště) za porušení zásad používání služby PayPal je:
  • přiměřený minimální odhad skutečných škod způsobených společnosti PayPal s ohledem na všechny stávající okolnosti, a to včetně vztahu mezi částkou a rozsahem újmy způsobené společnosti PayPal, který je přiměřeně možné předpokládat,
  • přiměřená a úměrná k vám poskytovaným službám a
  • nezbytná, avšak ne více než dostačující, k ochraně legitimního zájmu společnosti PayPal na tom, abyste dodržovali zásady používání služby PayPal; a
 • společnost PayPal může tyto škody odečíst přímo z aktuálního zůstatku na kterémkoli účtu PayPal pod vaší kontrolou.

Přečtěte si také níže uvedenou část týkající se vaší odpovědnosti.

Nedostanete-li od nás jiné pokyny, nesmíte svůj účet používat (nebo se o to pokoušet) během jeho pozastavení nebo po jeho zrušení. Musíte zajistit, aby okamžitě po ukončení smlouvy nebo po pozastavení nebo zrušení účtu byly zrušeny také smlouvy s obchodníky nebo třetími stranami, které zahrnují platby z vašeho účtu iniciované třetími stranami (včetně plateb na základě smlouvy o fakturaci). Podle této smlouvy s uživatelem zůstáváte odpovědní za veškeré náklady a další částky, které vzniknou kdykoli během používání vašeho účtu, a to bez ohledu na jeho ukončení, pozastavení nebo zrušení.

Zadržení prostředků, omezení a rezervy

Co je to zadržení prostředků, omezení a rezervy?

Za určitých okolností může společnost PayPal za účelem ochrany společnosti PayPal a zabezpečení a integrity sítě kupujících a prodejců, kteří využívají služby PayPal, podniknout určitá opatření na úrovni účtu nebo transakce. Pokud podnikneme některé z popsaných opatření, obvykle vás o tom budeme informovat. V určitých odůvodněných případech (například pokud porušujete tuto smlouvu s uživatelem nebo to považujeme za vhodné z bezpečnostních důvodů) však můžeme kterékoli z těchto opatření podniknout bez předchozího upozornění.

Chcete-li požádat o informace ohledně omezení účtu, zadržení nebo rezervy, přejděte do centra řešení problémů nebo postupujte podle pokynů v příslušném e-mailovém oznámení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré finanční prostředky zadržené na základě této smlouvy s uživatelem mohou být umístěny na váš rezervní účet a že nám poskytnete jakékoli informace, které můžeme odůvodněně požadovat za účelem zjištění stavu rizika.

Zadržení

Zadržení je krok, který může společnost PayPal za určitých okolností podniknout na úrovni transakce nebo účtu. Pokud společnost PayPal zadržuje částku platby, nejsou peníze k dispozici odesílateli ani příjemci. Než se společnost PayPal rozhodne zadržet platbu, přezkoumá řadu faktorů, například tyto: doba trvání účtu, historie transakcí, typ obchodu, historie sporů se zákazníky a celková spokojenost zákazníků. Společnost PayPal provádí zadržení plateb například v následujících běžných situacích, kdy má důvod se domnívat, že:

 • Transakce představují vyšší riziko, například při prodeji zboží, které pochází z vysoce rizikové kategorie, nebo jsou známé jiné skutečnosti, které často vedou k většímu počtu vrácených plateb, stížností nebo sporů, nebo se často vyskytují v případech podvodu nebo nezákonné činnosti.
 • Došlo k náhlé a nečekané změně v prodejní aktivitě majitele účtu PayPal, a to včetně zvýšení počtu případů chargebacku, storna nebo stížností ze strany kupujícího, které byly přijaty v souvislosti s tímto účtem PayPal.
 • Jakýkoli účet PayPal je používán v souvislosti se zakázanými aktivitami.
 • Je narušena bezpečnost účtu PayPal, který byl zapojen do transakce, nebo došlo k odcizení finančních údajů (o bankovním účtu nebo kartě) a ty jsou nyní používány k platbě, případně nedošlo k řádnému schválení transakce.
 • Uživatel se pokouší odeslat nebo vybrat finanční prostředky, které byly získány podvodným způsobem.
 • Uživatel neposkytl dostatek údajů, abychom mohli ověřit jeho totožnost či totožnost jeho firmy, a/nebo má ve službě omezenou obchodní historii.
 • Platba zaslaná vám jako prodejci byla označena jako platba, která by měla být zneplatněna a stornována;
 • Váš kupující podá žádost o vrácení platby, storno nebo stížnost v rámci ochrany kupujícího na platbu, kterou jste obdrželi;
 • Váš kupující podá stížnost v rámci procesu řešení sporů používaného na příslušném tržišti;
 • Existuje riziko storna prostředků na vašem účtu na váš zdroj financování;
 • Existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu Kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit výše).

Kontrola plateb

Pokud identifikujeme transakci, která by mohla být vysoce riziková, nejprve ji podrobněji přezkoumáme a teprve potom umožníme, aby pokračovala. Kontrola může být provedena z důvodu, že máme podezření, že je plátcův účet PayPal používán v souvislosti se zakázanými aktivitami, nebo z jiných důvodů určených dle našeho přiměřeného uvážení. Sem mohou patřit případy, kdy existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu Kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit výše).

Pokud je platba podrobena kontrole, můžeme:

 • vykonat platební příkaz zadaný kupujícím;
 • neprodleně omezit účet plátce dle vlastního uvážení;
 • zadržet danou platbu na účtu plátce;
 • upozornit příjemce platby, aby odložil odeslání nákupu, který je předmětem této platby.

Pro vás jako kupujícího to znamená, že se doručení nákupu může opozdit. Pokud transakci zúčtujeme, oznámíme to prodávajícímu a dáme mu vědět, aby zboží odeslal.

Pokud transakci nezúčtujeme, zrušíme ji a finanční prostředky vám vrátíme, a to s výjimkou případů, kdy jsme ze zákona povinni podniknout jiná opatření.

Všechny platby, které projdou kontrolou, mohou být v souladu s podmínkami této smlouvy s uživatelem i nadále zrušeny, pokud však splňují podmínky programu ochrany prodejce PayPal, budou těmito podmínkami chráněny. Společnost PayPal vám doručí oznámení e-mailem nebo jej zobrazí na kartě Historie transakcí ve vašem účtu PayPal. Kontrola platby je pouze její přezkoumání a je prováděna proto, aby společnost PayPal pro své uživatele omezila riziko příjmu vysoce rizikových transakcí. Kontrola platby není ani přezkoumáním, ani zárukou ze strany společnosti PayPal týkající se obchodních jednání, povahy nebo pověsti účastníka platební transakce a neměla by být považována za snižování respektu jakékoli osoby.

Zadržení prostředků v souvislosti s vaším příkazem

Některé funkce služby PayPal mohou umožňovat, abyste nám (přímo nebo přes vámi určeného prostředníka, například přes platformu online tržiště, na kterém působíte jako prodejce) dali příkaz k zadržení prostředků (včetně výdělku nebo plateb přijatých pomocí služby PayPal) na vašem rezervním účtu.

V takovém případě zobrazíme ve vašem zůstatku na účtu PayPal stav dostupnosti těchto prostředků (popis stavu se může lišit podle funkce, přes kterou jste dali příkaz k zadržení). Zadržené prostředky uvolníme podle pokynů, které vy sami (nebo subjekt, který jste označili za prostředníka) dáte společnosti PayPal, a to v souladu s touto smlouvou s uživatelem.

Omezení účtu

Omezení provádíme za účelem ochrany společnosti PayPal, kupujících a prodejců v situacích, kdy zaznamenáme zakázanou aktivitu, zvýšené finanční riziko nebo aktivitu, která se jeví jako neobvyklá nebo podezřelá.  Omezení nám také pomáhají shromažďovat informace, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl váš účet PayPal zůstat aktivní.

Pro omezení vašeho účtu PayPal může existovat několik důvodů. Může to být například skutečnost, že se máme důvod domnívat, že:

 • Někdo používá váš účet PayPal bez vašeho vědomí, kdy v zájmu vaší ochrany účet omezíme a prošetříme podvodné jednání.
 • Někdo použil vaši kartu nebo bankovní účet bez vašeho svolení, na což nás upozornil například váš vydavatel kreditní nebo debetní karty nebo vaše banka.
 • Porušili jste tuto smlouvu s uživatelem nebo jste porušili zásady používání.
 • Váš prodejní výkon naznačuje, že je váš účet PayPal vysoce rizikový. Mezi příklady nízké úrovně prodejního výkonu patří: Neobvykle vysoký počet stížností a žádostí o vrácení peněz, náhlý začátek prodeje zcela nového typu produktu, náhlý začátek prodeje cenově nákladného typu produktu nebo nečekané radikální zvýšení objemu prodeje.
 • Existuje riziko odpovědnosti (neúplný seznam příkladů takového rizika je uveden v oddílu Kroky, které můžeme podniknout proti provozování zakázaných aktivit výše).

Účet PayPal vám můžeme omezit také v zájmu zajištění souladu s platnými právními předpisy.

Abychom mohli omezení zrušit, budete muset nejdříve vyřešit veškeré problémy s vaším účtem. Ke zrušení omezení dojde obvykle poté, co nám dodáte potřebné informace. Pokud však máme i přes poskytnuté informace důvod se domnívat, že zde existuje riziko, můžeme v zájmu ochrany společnosti PayPal, našich uživatelů a třetích stran nebo vaší ochrany před storny, poplatky, pokutami, sankcemi a právními nebo regulačními riziky a závazky podniknout určitá opatření.

Rezervy

Vaše prostředky na účtu PayPal můžeme kdykoliv uložit jako rezervu, pokud se domníváme, že existuje vysoké riziko spojené s vámi, vaším účtem PayPal, vaším obchodním modelem nebo vašimi transakcemi. Pokud uložíme prostředky na účtu PayPal jako rezervu, znamená to, že je (všechny nebo jejich část) nepůjde vybrat. Je tím zajištěna ochrana proti riziku, že budou transakce, které jste provedli, zrušeny nebo stornovány, nebo proti jakémukoli jinému riziku, které souvisí s vaším účtem PayPal nebo použitím služeb PayPal. O tom, zda uložíme rezervu, rozhodujeme na základě řady faktorů, k nimž patří i informace, které máme k dispozici jak z interních zdrojů, tak od třetích stran.

Společnost PayPal bere v úvahu řadu vzájemně se nevylučujících faktorů a zohledňuje, zda a jakým způsobem se tyto faktory měnily v průběhu času, včetně následujících:

 • Délka vašeho podnikání
 • Pravděpodobnost podání žádosti o chargeback v daném odvětví
 • Historie zpracování plateb pomocí služby PayPal a dalších poskytovatelů
 • Podnikatelská a/nebo osobní úvěrová historie
 • Dodací lhůty
 • Počet případů vrácení zboží, chargebacků, stížností nebo sporů (ve srovnání s průměrem)

Existují dva typy rezerv, které mohou být nastaveny na vašem účtu PayPal, přičemž může být použita jen jedna z nich nebo obě zároveň:

 • „Dynamická rezerva“ je rezerva, kde je určité procento z transakcí každý den na určitou dobu zadrženo a poté s naplánovaným zpožděním uvolněno. Vaše rezerva může být například nastavena na 10 % a 90 dnů. To znamená, že je zadrženo 10 % z peněz, které první den obdržíte. Tyto peníze jsou pak uvolněny 91. den. Druhý den je opět zadrženo 10 % peněz, které jsou pak uvolněny 92. den, a tak dále. Dynamická rezerva je nejběžnější druh rezervy.
 • „Minimální rezerva“ je určitá minimální částka prostředků, kterou musíte mít ve svém zůstatku vždy k dispozici. Minimální rezerva vzniká buď jako počáteční částka uložená najednou, nebo jako částka stanovená průběžně z procentních podílů tržeb až do dosažení minimální rezervy, podobně jako je tomu u průběžné rezervy.

Pokud zadržíme finanční prostředky na vašem účtu jako rezervu, přesuneme je na rezervní účet a ve vašem zůstatku na účtu PayPal je zobrazíme jako „čekající na zpracování“.

Pokud dojde ke změně rezervy v důsledku změny našeho hodnocení rizika, budeme vás o tom informovat.

Na vlastní náklady přijmete jakákoliv další opatření potřebné k vytvoření rezervy nebo jiné formy zajištění způsobem, který rozumně stanovíme. Může jít například o vyhotovení všech nezbytných dokumentů a registraci dokumentů, které po vás můžeme důvodně požadovat pro účely zajišťovacího práva.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Důrazně doporučujeme, abyste svůj účet pečlivě a pravidelně sledovali.

Pokud narazíte na problém…

Jestliže máte důvod se domnívat, že došlo k problému s vaším účtem nebo našimi službami, postupujte dle následujících kroků:

Krok 1: Určete, o jaký typ problému se jedná

 • Neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci

  Uzavřeli jste smlouvu o fakturaci, ale z vašeho účtu byla na jiný účet PayPal odeslána platba podle smlouvy o fakturaci, která:

  • nebyla předem domluvená s příjemcem a její částku jste neodsouhlasili předem;
  • byla na částku vyšší, než byste mohli důvodně očekávat na základě předchozích plateb a dalších okolností.
 • Nesprávná platba

  Platba, která byla zaslána z vašeho účtu na jiný účet PayPal, nebyla zaslána podle požadavků, které jste nám předali při jejím zadávání (např. nesprávná částka, zpoždění, chybný příjemce), nebo jste takovou chybnou platbu sami obdrželi.

 • Bezpečnostní problém nebo problém s podvodem
  • Neautorizovaná platba

   Platba, která byla zaslána z vašeho účtu, nebyla autorizována vámi (ani nikým, kdo je oprávněn provádět platby za vás).

  • Jiný typ bezpečnostního problému nebo problému s podvodem

   Došlo k jinému problému s bezpečností nebo potenciálním podvodem, jako například:

   • došlo k jinému neoprávněnému přístupu k vašemu účtu,
   • bylo ohroženo vaše heslo nebo kód PIN,
   • zařízení, které jste použili k přístupu k našim službám, bylo ztraceno, odcizeno nebo deaktivováno.

   Než nás budete kontaktovat, proveďte co nejdříve kroky uvedené v oddílu Co udělat při bezpečnostním problému dokumentu Hlavní informace o platbách a službách.

 • Jiný typ problému

  Došlo k jinému typu problému s vaším účtem nebo naší službou, který není uveden výše. Například jsme mohli udělat faktickou, výpočetní nebo matematickou chybu, která souvisí s vaším účtem PayPal, například když jste přidávali peníze na svůj účet PayPal nebo je z něj vybírali.

  V případě, že zakoupené zboží, které jste zaplatili, neodpovídá popisu nebo jste je vůbec neobdrželi, budou pravděpodobně platit zásady ochrany kupujícího PayPal, nikoli tento oddíl. Informace o tom, jak řešit tyto konkrétní problémy, najdete v zásadách ochrany kupujícího PayPal.

Krok 2: Povězte nám více

V případě problému nás co nejdříve kontaktujte (a informujte nás o typu problému, který máte, abychom vám mohli pomoci co nejrychleji).

Je třeba, abyste nám poskytli veškeré informace o okolnostech problému, o které vás odůvodněně žádáme, a abyste učinili veškeré přiměřené požadované kroky, které nám pomohou při vyšetřování problému.

Pokud nám o svém problému dáte vědět ústně, můžeme požadovat, abyste nám svůj problém ohlásili také písemně, a to nejpozději do deseti pracovních dnů.

V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů můžeme třetím stranám poskytnout informace, které za takovýchto okolností považujeme za relevantní.

Jak vám můžeme pomoci...

V souladu s ostatními podmínkami této smlouvy s uživatelem se snažíme problémy vyřešit a společně s vámi navrhnout řešení do 60 dnů. Pokud je váš problém navíc:

 • neočekávaná platba dle smlouvy o fakturaci, pak vám do deseti pracovních dnů po nahlášení problému:
  • poskytneme náhradu za částku platby; nebo
  • vysvětlíme, proč vám náhradu poskytnout nemůžeme.
 • nesprávná platba na jiný účet PayPal, pak se budeme snažit:
  • co nejdříve platbu dohledat a následně vás o výsledku hledání informovat, a to bez jakéhokoli poplatku;
  • co nejdříve vám poskytnout kompenzaci tím, že uvedeme váš účet do stavu, v jakém by se nacházel při odeslání správné platby (v každém případě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení problému). To znamená:
   • Pokud by chybná platba způsobila, že budete mít na účtu méně peněz než v případě správně provedené platby, připíšeme vám rozdíl na váš účet.
   • Pokud by chybná platba způsobila, že budete mít na účtu více peněz než v případě správně provedené platby, můžeme tento přeplatek z vašeho účtu odepsat.
  • vrátit vám na účet peníze za vzniklé ztráty nebo škody, které byly přímo a přiměřeně předvídatelně způsobeny nesprávnou platbou.
 • neautorizovaná platba na jiný účet PayPal, pak vám co nejdříve (v každém případě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po nahlášení problému) vrátíme účet do původního stavu, jako by k platbě vůbec nedošlo. Součástí může být i náhrada vaší platby.

Kdy vám nemůžeme poskytnout kompenzaci...

V následujících případech nemáte nárok na žádnou z forem finančního odškodnění uvedených výše a budete nám dlužit veškerou náhradu, kterou jste od nás již dostali (a my můžeme tuto náhradu odepsat z vašeho účtu):

 • Neposkytnete nám všechny informace, které jsme s ohledem na okolností vašeho problému důvodně požadovali (včetně případů, kdy jste nás o problému informovali ústně, ale neinformovali jste nás písemně nejpozději do deseti pracovních dnů, jak jsme požadovali).
 • Nepodniknete všechny přiměřené kroky, které jsme od vás požadovali, s cílem pomocí nám s vyšetřováním.
 • Můžeme prokázat, že jste jednali podvodně.
 • Můžeme prokázat, že problém způsobily okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu (například požár, záplavy nebo ztráta připojení k internetu), a to i přes přijetí přiměřených opatření.
 • Máme jiný důvod domnívat se, že neexistuje žádný problém, který vás opravňuje k odškodnění.
 • S ohledem na tyto konkrétní problémy:

Neočekávaná platba v rámci smlouvy o fakturaci

Chybná platba

Neoprávněná platba

O problému nás informujete po vypršení lhůty osmi týdnů poté, co byla platba provedena, nebo

jste souhlasili s provedením platby a obdrželi jste podrobnosti od nás nebo od obchodníka nejméně čtyři týdny před provedením platby.

O problému nás informujete později než 13 měsíců poté, co došlo k platbě; nebo

Můžeme prokázat, že jste nám poskytli špatné údaje o platbě; nebo

Můžeme prokázat, že platba byla zaslána dle požadavků plátce, které jsme od něj obdrželi; nebo

Na vašem zůstatku na účtu jste neměli dostatek finančních prostředků k dokončení platby, aniž bychom na tomto nedostatku nesli vinu my; nebo

Můžeme dokázat, že náš systém nefungoval správně a informovali jsme vás o jeho selhání na počátku dané transakce; nebo

Zpoždění, které jste označili za důvod nesprávné platby, bylo ve skutečnosti důsledkem zadržení, omezení nebo rezervy ze strany společnosti PayPal v souladu s touto smlouvou s uživatelem.

O problému nás informujete později než 13 měsíců poté, co došlo k platbě; nebo

Můžeme prokázat, že k platbě došlo na základě toho, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodili bezpečnost vašeho účtu (například lehkomyslným sdílením vašeho PayPal ID a/nebo hesla/kódu PIN s další osobou); nebo

Došlo k jinému bezpečnostnímu problému nebo problému s podvodem, o kterém jste nás neinformovali. Nevyplatíme vám žádnou kompenzaci za neautorizované platby z vašeho účtu, ke kterým došlo dříve, než jste nás o problému informovali.

V některých případech si problému všimneme jako první. Pokud vás budeme potřebovat na problém upozornit, obvykle to uděláme prostřednictvím zabezpečeného centra zpráv, do kterého máte přístup po přihlášení ke svému účtu. Pokud je nutné, abyste okamžitě provedli nějakou akci, můžeme pro vyžádání akce použít i jiné prostředky, například e-mail.

Pokud omylem dojde k provedení platby od nás na vámi používaný zdroj financování, můžeme tuto chybu napravit tak, že danou částku z příslušného zdroje financování odepíšeme nebo ji na něj (případně) připíšeme.

Stížnosti

Hlášení sporů mezi vámi a společností PayPal ohledně našich služeb

Kontaktujte nás a nahlaste spory mezi vámi a společností PayPal, které se týkají našich služeb.

Pokud mezi vámi a společností PayPal vznikne spor, pak naším cílem bude seznámit se s vaší záležitostí a dle možností ji vyřešit. Pokud tak nebudeme moci učinit k vaší spokojenosti, pokusíme se vám poskytnout neutrální a finančně dostupný způsob, jak spor rychle vyřešit.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem procesu podání stížnosti...

Pokud výsledek jakékoli stížnosti ohledně našich služeb není po dokončení procesu postoupení stížnosti takový, jaký byste si představovali, můžete stížnost postoupit dále kontaktováním jednoho z následujících subjektů:

 • Evropské spotřebitelské centrum (ECC-Net). Další informace týkající se Evropského spotřebitelského centra (ECC-Net) spolu s kontaktními údaji naleznete na stránce https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 • Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Komise CSSF zodpovídá za důkladný dohled nad společnostmi v lucemburském finančním sektoru, jako jsme například my. Komisi CSSF můžete kontaktovat na adrese 283 Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Další informace týkající se komise CSSF a způsobu jejího kontaktování můžete získat na adrese http://www.cssf.lu nebo na webu pro online řešení sporů v rámci EU na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Pouze pro uživatele, kteří jsou rezidenty Velké Británie – Úřad finančního ombudsmana (FOS) ve Velké Británii je bezplatná nezávislá služba, která vám může pomoci vyřešit naše vzájemné stížnosti. Další informace týkající se Úřadu finančního ombudsmana (FOS) a možností jeho kontaktování najdete na stránce https://www.financial-ombudsman.org.uk nebo na stránkách Evropské unie pro řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY PAYPAL

Další právní podmínky

Komunikace mezi vámi a společností PayPal

Kontakty

Můžete nás kontaktovat následujícími způsoby:

 • napište nám poštou do našeho ústředí: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. K rukám: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; nebo
 • prostřednictvím stránky Kontaktujte nás, kde můžete:
  • kliknout na odkaz „Napište nám e-mail“ a kontaktovat nás online; nebo
  • kliknout na odkaz „Zavolejte nám“ a zavolat nám na naše telefonní číslo.

Právní upozornění v souvislosti s touto smlouvou s uživatelem je nutné zasílat poštou.

Oznámení pro vás

Souhlasíte s tím, že vám můžeme oznámení nebo jiné informace předávat tak, že je zveřejníme na webových stránkách společnosti PayPal (včetně zveřejnění informací, ke kterým získáte přístup až po přihlášení k účtu), pošleme vám e-mail na e-mailovou adresu uvedenou na vašem účtu, pošleme vám dopis na adresu uvedenou na vašem účtu, sdělíme vám informace telefonicky nebo vám je pošleme v textové zprávě. Abyste mohli přijímat sdělení a informace týkající se našich služeb, potřebujete připojení k internetu a e-mailový účet. S výjimkou dodatků k této smlouvě budou veškerá tato oznámení považována za přijatá po 24 hodinách od okamžiku, kdy dojde k jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti PayPal nebo odeslání e-mailem. Oznámení zaslaná poštou budou považována za doručená po třech pracovních dnech od jejich odeslání. Vyhrazujeme si právo zrušit váš účet, pokud odvoláte svůj souhlas s přijímáním sdělení elektronickou formou.

Oznámení důvodů našeho postupu

Naše rozhodnutí ohledně zadržení, omezení, rezerv a případných dalších kroků, které podnikneme na základě této smlouvy bez ohledu na to, zda omezují nebo rozšiřují váš přístup k naší službě, infrastruktuře, webovým stránkám, softwaru nebo systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb) provozovaných námi nebo naším jménem (mimo jiné včetně blokování, omezení, pozastavení, ukončení, zadržení a rezerv), mohou vycházet z důvěrných kritérií, která jsou zásadní pro naše řízení rizik a ochranu společnosti PayPal, našich zákazníků a/nebo poskytovatelů služeb. Při posuzování rizika spojeného s vaším účtem PayPal můžeme použít patentované metody modelování rizik a podvodů. Kromě toho může poskytnutí informací týkající se těchto rozhodnutí podléhat zákazu na základě nařízení či rozhodnutí státních orgánů. Údaje o našich procesech řízení rizik ani o našich bezpečnostních postupech vám nejsme povinni sdělovat.

Naše práva

Zajišťovací právo

V zájmu zajištění vašeho plnění této smlouvy s uživatelem udělujete společnosti PayPal právní nárok na finanční prostředky na vašem účtu pro účely zajištění jakékoli částky, kterou byste nám dlužili. Z právního hlediska se jedná o tzv. „zástavní právo“ či „zajišťovací právo“ na váš účet PayPal.

Odpovědnost uživatele

Jste odpovědní za veškeré zrušené platby, vrácení peněz na kartu, stížnosti, poplatky, pokuty, penále a jiné závazky vzniklé společnosti PayPal, jakémukoliv uživateli služeb PayPal nebo jakékoli třetí straně v důsledku vašeho porušení této smlouvy s uživatelem nebo vašeho používání služeb PayPal bez ohledu na jejich ukončení, pozastavení nebo zrušení a souhlasíte s tím, že společnosti PayPal, uživateli nebo třetí straně poskytnete úhradu v rámci jakékoliv takovéto odpovědnosti.

Náhrada v rámci odpovědnosti uživatele

Souhlasíte s tím, že částky na účtech, které vlastníte nebo spravujete, můžeme započíst proti jakýmkoli poplatkům, platbám nebo jiným částkám, které nám dlužíte, jakož i částkám, které dlužíte našim partnerům, jak je definováno v níže uvedené části Odškodnění a omezení odpovědnosti (mimo jiné včetně těch, které souvisejí se službami poskytnutými jakýmkoli takovým partnerem). Zjednodušeně lze říci, že naše právo na započtení závazků znamená, že poplatky, platby nebo jiné částky zmíněné v této části můžeme odečíst ze zůstatku na účtu, který vlastníte nebo spravujete.

Pokud máte v zůstatku na účtu dostatečné prostředky k pokrytí této odpovědnosti, vyhrazujeme si právo vybrat částku, kterou nám dlužíte, odečtením částky (nebo její části) z jakýchkoli přijatých plateb nebo peněz, které přidáte na svůj účet PayPal. Jinak souhlasíte s tím, že nám poskytnete náhradu jiným způsobem. Částky, které nám dlužíte, po vás také můžeme vymáhat pomocí právních prostředků, mimo jiné včetně agentury pro vymáhání pohledávek.

Převzetí práv

Pokud PayPal zneplatní a stornuje platbu, kterou jste odeslali příjemci (z vašeho podnětu nebo jinak), souhlasíte s tím, že PayPal převezme vaše práva vůči příjemci a třetím stranám souvisejícím s platbou. Tato práva pak může uplatňovat přímo nebo vaším jménem, a to dle vlastního uvážení společnosti PayPal. Takové počínání je v právní terminologii označováno jako „subrogace“ neboli „postoupení“ vašich práv vůči příjemci a třetím stranám souvisejícím s platbou společnosti PayPal.

Ustanovení o zřeknutí se práv

Naše opomenutí jednat v souvislosti s jakýmkoli porušením této smlouvy s uživatelem, kterého jste se dopustili vy nebo jiné osoby, neznamená, že se vzdáváme našeho práva jednat v reakci na následná nebo podobná porušení.

Informace o uživateli

V přiměřené míře od vás můžeme požadovat informace, které nám usnadní provádění kroků popsaných v této smlouvě s uživatelem, umožní nám snižovat riziko podvodu nebo dodržovat naše zákonné povinnosti (včetně boje proti praní špinavých peněz). Těmto požadavkům jste povinni včas vyhovět. Může být například potřeba, abyste nám pomocí faxu, e-mailu nebo jiného prostředku na vlastní náklady poskytli doklady totožnosti a informace o vašich financích a finančních operacích (například vaše aktuální finanční výkazy a výpisy pohybů na účtu obchodníka).

Odškodnění a omezení odpovědnosti

V tomto oddílu a v oddílu „Duševní vlastnictví“ označujeme pojmem „společnost PayPal“ nás (tedy společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), naši mateřskou společnost PayPal Holdings, Inc., naše přidružené společnosti a každého, kdo pro nás pracuje nebo je oprávněn za nás nebo za ně jednat. Mezi naše přidružené společnosti se řadí každý subjekt, který řídíme, jsme jím řízeny nebo se kterým jsme společně řízeny. K osobám, které pro nás nebo naše přidružené společnosti pracují nebo které jsou oprávněny za nás nebo za ně jednat, se řadí každý z našich nebo jejich ředitelů, představitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupodnikatelů, poskytovatelů služeb a dodavatelů.

Odškodnění

Zavazujete se Společnost PayPal odškodnit za akce související s vaším účtem PayPal a vaším používáním služeb PayPal.

Souhlasíte s tím, že budete společnost PayPal chránit, odškodníte ji a zbavíte ji odpovědnosti vůči veškerým nárokům nebo požadavkům (včetně přiměřených poplatků za právní služby) podaným nebo utrpěným třetí stranou a zaviněným nebo vzniklým v tomto důsledku:

 • vaším porušením této smlouvy s uživatelem;
 • vaším nesprávným použitím služeb PayPal;
 • vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany;
 • akcí nebo nečinností třetí strany, které udělíte oprávnění k používání vašeho účtu PayPal nebo k přístupu k našim webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k jakýmkoli službám PayPal vaším jménem.

Omezení odpovědnosti

Odpovědnost společnosti PayPal je omezena s ohledem na váš účet PayPal a používání služeb PayPal z vaší strany. Společnost PayPal nebude v žádném případě odpovědná za:

 • přímé či nepřímé ztráty v podobě ušlého zisku,
 • jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody (mimo jiné včetně škod v důsledku ztráty dat nebo promeškaných obchodních příležitostí)

vyplývající nebo související s používáním našich webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, jakýchkoli služeb PayPal nebo této smlouvy s uživatelem (bez ohledu na příčinu jejich vzniku, a to včetně nedbalosti), pokud to není zakázáno zákonem a podle rozsahu tohoto zákazu.

Naše odpovědnost vůči:

 • vám nebo
 • jakýmkoli třetím stranám

je za všech okolností omezena na částku přímých škod (vyjma přímé ztráty zisků), pokud to není zakázáno zákonem a podle rozsahu tohoto zákazu.

Společnost PayPal dále nenese v rozsahu povoleném platnými právními předpisy odpovědnost (a vy se zavazujete, že nebudete společnost PayPal činit odpovědnou) za jakékoli škody nebo ztráty (mimo jiné včetně ztráty peněz, dobrého jména či pověsti firmy, zisků nebo jiných ztrát nehmotné povahy, případně jakýchkoli zvláštních, nepřímých nebo následných škod) vyplývající přímo nebo nepřímo z těchto případů:

 • Vaše používání nebo nemožnost používání našich webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo jakýchkoli služeb PayPal.
 • Prodlevy nebo přerušení týkající se našich webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, a jakýchkoli služeb PayPal.
 • Viry nebo jiný škodlivý software, který se k vám dostal na základě přístupu k našim webovým stránkám, softwaru a systémům (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo k jakýmkoli službám PayPal nebo webové stránce či službě propojené s našimi webovými stránkami, softwarem nebo jakýmikoli službami PayPal.
 • Problémy, chyby nebo nepřesnosti jakéhokoli druhu týkající se našich webových stránek, softwaru a systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, nebo jakýchkoli služeb PayPal, případně v informacích a grafice získaných z těchto služeb.
 • Obsah, akce nebo nečinnost třetích stran.
 • Pozastavení nebo jiné opatření provedené s ohledem na váš účet PayPal.
 • Nutnost změny postupů, obsahu nebo chování, případně ztráta podnikání či nemožnost jeho provozování v důsledku změn této smlouvy s uživatelem nebo zásad společnosti PayPal.

Žádné záruky

Služby PayPal jsou poskytovány tak, jak jsou, a bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky, ať již výslovné, odvozené nebo vyplývající ze zákona. Společnost PayPal výslovně odmítá jakékoli odvozené záruky:

 • vlastnického titulu,
 • obchodovatelnosti,
 • vhodnosti pro určitý účel a
 • neporušení vlastnických práv.

Společnost PayPal nemá žádnou kontrolu nad produkty nebo službami poskytovanými prodejci, kteří přijímají PayPal jako způsob platby, a společnost PayPal nemůže zajistit, že kupující nebo prodávající, se kterými jednáte, danou transakci skutečně zrealizují nebo že jsou oprávněni tak učinit.

Společnost PayPal nezaručuje, že bude přístup ke všem součástem jejích služeb poskytován neustále a nepřetržitě a že bude vždy bezpečný.

Provoz našich webových stránek, softwaru nebo systémů (včetně sítí a serverů používaných k poskytování služeb PayPal), které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem, může být narušen mnoha faktory, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Společnost PayPal vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že všechny žádosti o elektronické odepsání a připsání prostředků ve vztahu k bankovním účtům a debetním a kreditním kartám a vystavením šeků budou zpracovány včas. Společnost PayPal však neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně množství času potřebného ke zpracování žádostí, jelikož služby PayPal závisí na řadě faktorů, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, jako například zpoždění bankovních systémů nebo mezinárodní poštovní služby.

Některé země nedovolují odmítnutí odvozených záruk, takže se na vás výše uvedená odmítnutí odpovědnosti nemusejí vztahovat.

Nemůžeme zaručit správnost informací obsažených v naší korespondenci, ve zprávách, na webových stránkách a sdělených ústně našimi členy představenstva, činiteli a pracovníky za všech okolností a ve všech souvislostech a neměli byste se na tyto informace spoléhat.

Pečlivě byste si měli zkontrolovat veškerou korespondenci, která mezi námi a vámi proběhla, a v případě, že obsahuje něco, co se vám jeví jako nesprávné nebo provedené jinak než v souladu s vašimi příkazy, byste nám to měli co nejdříve sdělit.

Zproštění společnosti PayPal odpovědnosti

Pokud jste ve sporu s jiným majitelem účtu PayPal, zprostíte společnost PayPal odpovědnosti za jakékoli:

 • stížnosti,
 • požadavky a
 • škody (skutečné a následné)

jakéhokoli druhu a povahy (známé i neznámé) vyplývající z takových sporů nebo jakkoli s nimi spojených.

V případě tohoto zproštění odpovědnosti se výslovně zříkáte všech ochran, které by jinak omezily krytí tohoto zproštění, a budou zahrnuty pouze stížnosti ve váš prospěch, které v době vyjádření souhlasu s tímto zproštěním již existují.

Odpovědnost za pochopení a dodržování všech zákonů, pravidel a předpisů příslušné jurisdikce, které se na vás mohou v souvislosti s používáním našich služeb (například v souvislosti s regulovanou činností nebo činností podmíněnou licencí, oblastí vývozu či dovozu, daní nebo transakcí v cizích měnách) vztahovat, nesete výhradně vy (nikoli společnost PayPal).

Duševní vlastnictví

Ochranné známky společnosti PayPal

„PayPal.com“, „PayPal“ a veškerá loga související se službami PayPal jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti PayPal nebo poskytovatelů licencí společnosti PayPal. Je zakázáno je kopírovat, napodobovat, upravovat nebo je používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti PayPal. Kromě toho se na všechna záhlaví stránek, vlastní grafiku, ikony tlačítek a skripty vztahují ochranné známky, ochranné známky pro služby a/nebo typický design společnosti PayPal. Je zakázáno je kopírovat, napodobovat, upravovat nebo je používat bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžete používat loga HTML poskytovaná společností PayPal za účelem směrování webového provozu na služby PayPal. Tato loga HTML nesmíte jakkoli upravovat, modifikovat ani měnit, ani je používat způsobem, který společnost PayPal nebo služby znevažuje či očerňuje. Dále je nesmíte zobrazovat způsobem, který by naznačoval sponzorství nebo podporu ze strany společnosti PayPal. Veškerá práva, vlastnické tituly a podíly na webových stránkách společnosti PayPal a obsahu těchto stránek, na službách PayPal a souvisejících technologiích a dále na veškerých technologiích a obsahu vytvořeném nebo odvozeném z výše uvedených případů jsou výlučným majetkem společnosti PayPal a jejích poskytovatelů licence.

Obecně o udělování licencí

Pokud používáte software společnosti PayPal, např. rozhraní API, sady nástrojů pro vývojáře nebo jiné aplikace, které mohou obsahovat software dodaný nebo integrovaný se softwarem, systémy nebo službami našich poskytovatelů služeb, které jste stáhli nebo k nim získáváte přístup jiným způsobem prostřednictvím počítačové nebo mobilní platformy, pak vám společnost PayPal udělí odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou a omezenou licenci, kterou nelze dále sublicencovat, na přístup k softwaru společnosti PayPal a/nebo jeho používání v souladu s dokumentací tohoto softwaru. Tato licence se vztahuje na software a veškeré aktualizace, upgrady, nové verze a náhradní software. Svá práva na software nesmíte pronajmout ani jinak převést na třetí osobu. Je nutné, abyste dodržovali veškeré požadavky na implementaci, přístup a použití, které jsou k dispozici v dokumentaci služeb PayPal. Pokud nebudete dodržovat uvedené požadavky na implementaci, přístup a používání, ponesete veškerou odpovědnost za všechny způsobené škody, které tím vzniknou vám, společnosti PayPal a třetím stranám. Společnost PayPal může aktualizovat nebo ukončit libovolný software na základě zaslaného oznámení. I když společnost PayPal mohla (1) začlenit určité materiály a technologie třetích stran do libovolných webových aplikací nebo jiných aplikací včetně softwaru nebo (2) získávat přístup a používat určité materiály a technologie třetích stran k tomu, aby vám mohla lépe poskytovat službu PayPal, nejsou vám udělena žádná práva na jakékoli takové materiály třetích stran a ani si je žádným způsobem neponecháváte. Souhlasíte s tím, že nebudete software ani jakékoli materiály či technologie třetích stran upravovat, měnit, falšovat, opravovat, kopírovat, reprodukovat, přizpůsobovat, distribuovat, zobrazovat, publikovat, provádět jejich zpětnou analýzu, překládat, rozkládat či dekompilovat a nebudete se jiným způsobem pokoušet sestavovat jakoukoli část zdrojového kódu ani vytvářet žádné odvozeniny tohoto softwaru nebo materiálů či technologií třetích stran. Berete na vědomí, že všechna práva, vlastnické tituly a podíly na softwaru společnosti PayPal vlastní společnost PayPal a případné materiály třetích stran začleněné do tohoto softwaru vlastní poskytovatelé služeb společnosti PayPal z řad třetích stran. Na veškeré ostatní softwarové aplikace třetích stran, které používáte na webových stránkách společnosti PayPal, se vztahuje licence, na které jste se dohodli s třetí stranou, která vám tento software poskytuje. Berete na vědomí, že společnost PayPal žádnou softwarovou aplikaci třetí strany, kterou se rozhodnete na našich webových stránkách, v našem softwaru a/nebo v souvislosti se službou PayPal používat, nevlastní, nemá nad ní kontrolu ani za ni nenese odpovědnost.

Licence poskytnuté společnosti PayPal z vaší strany a záruky duševního vlastnictví

Společnost PayPal neuplatňuje nárok na vlastnictví obsahu, který poskytujete, nahráváte nebo odesíláte společnosti PayPal. Společnost PayPal neuplatňuje ani nárok na vlastnictví obsahu hostovaného na webových stránkách či v aplikacích třetích stran, které využívají služby PayPal k poskytování platebních služeb souvisejících s vaším obsahem. Pokud (s ohledem na  následující odstavec) poskytujete obsah společnosti PayPal nebo publikujete obsah pomocí služeb PayPal, udělujete společnosti PayPal (a stranám, s nimiž společnost spolupracuje) nevýlučnou, neodvolatelnou, bezplatnou, převoditelnou a celosvětovou licenci k užívání vašeho obsahu a přidružená práva na duševní vlastnictví a publicitu. Pomůžete nám tím zlepšit, provozovat a propagovat naše současné služby a vyvíjet nové služby. Společnost PayPal vám nebude za jakýkoli váš obsah poskytovat žádnou náhradu. Berete na vědomí, že používání vašeho obsahu společností PayPal neporušuje žádná práva duševního vlastnictví ani práva na ochranu osobnosti. Dále berete na vědomí a ručíte za to, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva na obsah, který poskytujete, a souhlasíte s tím, že se vzdáváte svých osobnostních práv a nebudete tato práva vůči společnosti PayPal uplatňovat.

Licence poskytnuté společnosti PayPal ze strany prodejců

Pokud jste prodejce používající služby PayPal k přijímání plateb za zboží a služby, pak bez ohledu na ustanovení v předchozím odstavci udělujete tímto společnosti PayPal celosvětové, nevýhradní, převoditelné, sublicencovatelné (ve více stupních) a bezplatné, plně hrazené právo na veřejné použití a zobrazení vašich ochranných známek v průběhu trvání této smlouvy s uživatelem (mimo jiné včetně registrovaných a neregistrovaných ochranných známek, obchodních názvů, značek služeb, log, názvů domén a dalších označení, která vlastníte, k nimž máte licenci nebo je používáte) pro účely (1) prokázání vaší totožnosti jakožto obchodníka, který přijímá službu PayPal jako způsob platby, a (2) jakéhokoli jiného používání, se kterým výhradně souhlasíte.

Různé

Postoupení práv

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PayPal nesmíte převést ani postoupit žádná práva či závazky, které pro vás vyplývají z této smlouvy s uživatelem. Společnost PayPal může tuto smlouvu s uživatelem nebo jakékoli právo či závazek vyplývající z této smlouvy kdykoli převést nebo postoupit dále.

Rozhodné právo

Tato smlouva s uživatelem a vztah mezi námi se řídí zákony Anglie a Walesu. Nemá to vliv na vaše závazná práva na základě zákonů země vašeho bydliště, například vaše práva jako spotřebitele.

Pokud proti nám podáte žalobu u soudu, podvolujete se nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu. To znamená, že pokud byste proti nám mohli u soudu podat žalobu vyplývající z této smlouvy s uživatelem, byl by přípustným soudem například soud sídlící v Anglii nebo Walesu. Pokud vám to však umožňuje zákon, můžete místo toho podat žalobu u soudu v jiné zemi, například v zemi vašeho bydliště.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které vám pomůže lépe porozumět našemu závazku zachovávat vaše soukromí a našim pravidlům používání a zveřejňování vašich údajů.

Jazyky a překlad smlouvy

Budeme s vámi komunikovat pouze v angličtině.

Tato smlouva s uživatelem je uzavřena pouze v angličtině. Jakýkoli překlad této smlouvy s uživatelem je poskytován výhradně pro váš přehled a pohodlí a neupravuje podmínky této smlouvy. V případě rozporu mezi anglickou verzí této smlouvy s uživatelem a verzí v jiném než anglickém jazyce je rozhodující verzí verze anglická.

Vaše využívání informací a zákony o ochraně osobních údajů

Pokud obdržíte informace o jiném zákazníkovi PayPal, máte povinnost přistupovat k nim jako k důvěrným informacím a používat je pouze ve spojení se službami PayPal. Informace o jiných uživatelích služby PayPal nesmíte bez výslovného souhlasu těchto uživatelů zveřejňovat nebo předávat třetí straně ani je používat k marketingovým účelům. Nesmíte jinému zákazníkovi služby PayPal zasílat nevyžádané e-maily ani využívat služby PayPal k inkasování plateb za rozesílání nebo pomoc při rozesílání nevyžádaných e-mailů třetím stranám.

V rozsahu, v jakém (jako prodejce) v souladu s touto smlouvou s uživatelem zpracováváte jakékoli osobní údaje zákazníků používajících službu PayPal, souhlasíte s tím, že budete dodržovat požadavky všech platných zákonů o ochraně soukromí a osobních údajů. Máte své vlastní, nezávisle definované zásady ochrany osobních údajů, prohlášení a postupy pro nakládání s jakýmikoli takovými osobními údaji, které držíte jako správce údajů, a to včetně záznamu o vašich aktivitách souvisejících se zpracováním osobních údajů podle této smlouvy s uživatelem.

Mezi platné zákony o ochraně soukromí a osobních údajů mohou patřit také veškeré související předpisy, regulační požadavky a kodexy, které jsou platné pro poskytování služeb popsaných v této smlouvě s uživatelem. Pokud v rámci této smlouvy s uživatelem zpracováváte osobní údaje zákazníků z Evropy, musíte splňovat směrnici EU 95/46 ES, neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

V souladu s těmito zákony jste povinni:

 • zavést a dodržovat všechna příslušná bezpečnostní opatření týkající se zpracování osobních údajů;
 • vést záznamy o všech aktivitách při zpracování prováděných v rámci této smlouvy s uživatelem;
 • neprovádět ani neumožňovat provádět (ani neúmyslně) cokoli, co by mohlo vést k tomu, že společnost PayPal jakýmkoli způsobem poruší zákony o ochraně osobních údajů.

Úplná smlouva a práva třetích stran

Tato smlouva s uživatelem představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se našich služeb.

Pokud je některé ustanovení této smlouvy považováno za neplatné nebo nevymahatelné, bude vyškrtnuto, ale zbývající ustanovení budou nadále platit.

Osoba, která není smluvní stranou této smlouvy s uživatelem, nemá podle zákona o smlouvách (právech třetích stran) z roku 1999 právo spoléhat se na podmínky této smlouvy s uživatelem nebo je vymáhat (s výjimkou třetích stran spadajících do definice pojmu „společnost PayPal“ ve výše uvedeném oddílu Odškodnění a omezení odpovědnosti ve vztahu k jejich právům uvedeným v této smlouvě). Nemá to však vliv na práva a opravné prostředky třetích stran, které existují nebo jsou dostupné jinak než na základě daného zákona.

PayPal jako způsob přihlašování

Při přihlašování k některým externím webovým stránkám nebo mobilním aplikacím vám můžeme umožnit ověření pomocí služby PayPal. Pokud tak učiníme, můžeme stav vašeho přihlášení sdílet s jakoukoli třetí stranou, která vám umožnila přihlášení tímto způsobem, a dále s ní můžeme sdílet osobní a jiné informace o účtu, s jejichž sdílením jste udělili souhlas za účelem vašeho rozpoznání třetí stranou. Společnost PayPal neposkytne této třetí straně přístup k vašemu účtu a platby z vašeho účtu určené dané třetí straně bude provádět pouze s vaší konkrétní autorizací a na váš příkaz.

Pokud nabízíte návštěvníkům, aby při přihlášení k vašim webovým stránkám, aplikacím nebo uživatelským účtům provedli ověření pomocí služby PayPal, musíte souhlasit s veškerými podmínkami, které jsou pro vás platné v době zpřístupnění této funkce, a jste povinni dodržovat všechny specifikace uvedené v příručce nebo návodu k integraci. Nečiníme žádné záruky ani jiná prohlášení ohledně totožnosti jakéhokoli uživatele, který využívá tento způsob přihlášení. Nebudeme vám sdělovat osobní informace ani jiné údaje o účtu uživatele (včetně stavu přihlášení), které máme k dispozici, pokud nám k tomu tento uživatel nedá svůj souhlas.

Firemní zákazníci

Pokud se v tomto oddílu odvoláváme na „směrnici PSD2“, máme tím na mysli druhou směrnici EU o platebních službách ((EU)2015/2366).

Budeme vás považovat za „firemního zákazníka“, pokud k datu uzavření této smlouvy s uživatelem nejste:

 • spotřebitel (osoba jednající za jinými než obchodními, podnikatelskými či profesními účely),
 • mikropodnik (tím se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a má roční rozvahu nižší než 2 miliony EUR),
 • charitativní organizace registrovaná ve Velké Británii s ročním příjmem nižším než 1 milion GBP.

Pokud jste firemní zákazník, nemusíme na vaše užívání našich služeb uplatňovat vybraná ustanovení směrnice PSD2.

Pokud jste firemní zákazník, platí pro vás následující:

 • Nemáte nárok na náhradu za platby na základě smlouvy o fakturaci.
 • V případě, že odhalíte problém, máte 60 dnů od okamžiku výskytu tohoto problému na to, abyste nás na něj upozornili. Po vypršení této lhůty již nejsme povinni vaše oznámení prošetřit a poskytnout vám náhradu.
 • Stížnost prostřednictvím úřadu finančního ombudsmana (FOS) ve Velké Británii máte právo podat pouze tehdy, splníte-li příležitostně kritéria pro stěžovatele stanovená tímto úřadem.
 • Nejsme povinni dodržovat požadavky ohledně uchovávání informací stanovené v hlavě III směrnice PSD2 a jejich ekvivalenty při jakémkoli zavádění směrnice PSD2 v členských státech Evropského hospodářského prostoru, které se na vás mohou vztahovat („transpozice směrnice PSD2“).
 • Články 72 a 89 směrnice PSD2 a ekvivalentní ustanovení v transpozicích PSD2 se nevztahují na vaše užívání naší služby, což znamená, že i v případě, kdy to v této smlouvě s uživatelem můžeme říci jinak, nejsme vůči vám odpovědní za ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout v důsledku těchto článků a ustanovení.

Čísla oddílů a definovaná slova

Pokud jsou v jiných dokumentech (například ve smluvních podmínkách) uvedena čísla oddílů nebo definovaná slova z této smlouvy s uživatelem, najdete příslušná ustanovení nebo definovaná slova v našem dokumentu Referenční poznámky ke smlouvě s uživatelem.

Příloha 1: Tabulka poplatků

Souhlasíte s tím, že si z převáděných částek můžeme odečíst příslušné poplatky dříve, než vám tyto prostředky připíšeme na váš účet PayPal.

Při odesílání či přijímání platby vám mohou být účtovány poplatky v závislosti na:

 • typu transakce, ke které se tato platba vztahuje (ať už se jedná o obchodní, osobní nebo jinou transakci);
 • tom, zda je tato platba přeshraniční nebo vnitrostátní a/nebo který způsob platby je použit k jejímu uhrazení.

Poplatky jsou účtovány také za další aktivity či události na účtu, jak je uvedeno v této smlouvě s uživatelem.

Další informace naleznete ve slovníčku pojmů v oddílu A4 této přílohy 1.

Uvedené poplatky zahrnují všechny příslušné daně. Mohou však existovat ještě další daně nebo náklady, které nejsou placeny prostřednictvím služby PayPal nebo nejsou námi uloženy. Jste odpovědní za uhrazení telefonních poplatků a veškerých poplatků stanovených vaším poskytovatelem internetových služeb nebo podobných či souvisejících poplatků, které vyplývají z vašeho užívání našich služeb.

Podrobnosti o částkách, které obdržíte, a o našich poplatcích vám poskytneme buď e-mailem, nebo prostřednictvím historie transakcí (do které získáte přístup po přihlášení k účtu PayPal). Pokud se neprokáže, že jsme udělali chybu, jste povinni zaplatit všechny poplatky bez započtení či jiných odpočtů. Kromě toho si můžeme účtovat poplatky za případné další služby, které vám poskytneme mimo tuto smlouvu. O těchto poplatcích vás budeme informovat při zažádání o danou službu.

A1. Poplatky spojené s platbami za osobní transakce

Upozorňujeme, že poplatek platí odesílatel. Další informace naleznete v oddílu A4.2.3 této přílohy 1.

Poplatek spojený s platbou za Osobní transakce se zobrazí při provádění platby.

Více informací ke sdělení, že součástí platby je procentní a/nebo pevný poplatek, najdete v oddílech A4.5, A4.6 a A4.7 této přílohy 1.

A1.1 Poplatky spojené s vnitrostátními osobními platebními transakcemi

Aktivita

Poplatek

Odeslání vnitrostátní osobní platební transakce

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2 Poplatky spojené s přeshraničními osobními platebními transakcemi

A1.2.1 Přeshraniční osobní platební transakce zaslané do EHP v eurech či švédských korunách

Aktivita

Poplatek

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce do EHP v eurech či švédských korunách

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A1.2.2 Další přeshraniční osobní platební transakce

A1.2.2.1 Odeslané uživatelem se sídlem ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru

Aktivita

Poplatek

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

5 % z částky transakce.

Minimální výše poplatku je 0,99 GBP a maximální výše poplatku je 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Odeslané uživateli se sídlem registrovaným v ostatních relevantních zemích

Chcete-li zjistit výši poplatku spojeného s přeshraniční osobní platbou zaslanou uživateli v konkrétní zemi, postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Najděte zemi nebo skupinu zemí, ve které má sídlo příjemce. Další informace najdete v oddílu A4.4 této Přílohy 1. Pokud si nejste jisti, požádejte o informaci příjemce (druhý sloupec).

Krok 2. Zjistěte příslušný poplatek (třetí sloupec).

Aktivita

Země účtu příjemce

Poplatek

^^

Odeslání přeshraniční osobní platební transakce

USA, Kanada, Severní Evropa, Evropa I, Evropa II

1,99 EUR

Všechny ostatní země^

3,99 EUR

^ Závisí na dostupnosti služby pro příjemce registrovaného v dané zemi.

^^ Viz oddíl A4.7 této přílohy 1 níže.

A2. Poplatky spojené s platbami za obchodní transakce

Více informací ke sdělení, že součástí platby je pevný poplatek, naleznete v článku A4.6 této přílohy 1.

\t

Aktivita nebo událost

Poplatek

A2.1 Odesílání (nákup)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A2.2 Přijímání vnitrostátních plateb (prodej)

A2.2.1 Standardní sazba

Platby pro uživatele zaregistrované ve službě PayPal jako rezidenti Velké Británie, Gibraltaru, Guernsey, Ostrova Man a Jersey:

2,90 % + pevný poplatek

Platby pro uživatele zaregistrované ve službě jako rezidenti Bulharska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Irska, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Malty, Rumunska, San Marina, Slovenska a Slovinska:

3,40 % + pevný poplatek

A2.2.2 Poplatky za používání nového platebního řešení zahrnutého v PayPal Commerce Platform

A2.2.2.1 Velká Británie, Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar

Platby prováděné kartami (Visa, Mastercard nebo Maestro) prostřednictvím naší služby rozšířené možnosti platby kreditními a debetními kartami*

Platby prováděné kartami American Express prostřednictvím naší služby rozšířené možnosti platby kreditními a debetními kartami

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby platby bez PayPal účtu (známé také jako služba základní platby kreditními a debetními kartami)

Platby prováděné alternativními způsoby platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

Poplatek

1,20 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + pevný poplatek

3,5 %

1,20 % + pevný poplatek

1,20 % + pevný poplatek

2,90 % + pevný poplatek

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou (dříve to byla smlouva o službě PayPal Website Payments Pro a virtuálním terminálu).

A2.2.2.2 Irsko

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím naší služby rozšířené možnosti platby kreditními a debetními kartami*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby platby bez PayPal účtu (známé také jako služba základní platby kreditními a debetními kartami)

Platby prováděné alternativními způsoby platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

Poplatek

1,20 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,20 % + pevný poplatek

1,20 % + pevný poplatek

1,20 % + pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

Poznámka pro uživatele registrované v Irsku: Oddíly 5.10 a A.2.2.2.2 přílohy 1 se vás budou týkat až po spuštění nového platebního řešení zahrnutého v PayPal Commerce Platform pro Irsko. Společnost PayPal může spustit nové platební řešení pro Irsko po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní informace v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal).

A2.2.2.3 Jinde

Platby prováděné kartami (Visa nebo Mastercard) prostřednictvím naší služby rozšířené možnosti platby kreditními a debetními kartami*

Platby hrazené kartami prováděné uživateli naší služby platby bez PayPal účtu (známé také jako služba základní platby kreditními a debetními kartami)

Platby prováděné alternativními způsoby platby

Další platby

Struktura kombinovaných poplatků

Struktura poplatků Interchange Plus

Poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Mezibankovní poplatek + 1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

1,90 % + pevný poplatek

Platí standardní sazba uvedená v oddílu A2.2.1 nebo (v souladu s oddíly A2.2.3 a A2.2.4) sazba pro obchodníky.

* Informace o struktuře poplatků Interchange Plus a struktuře kombinovaných poplatků a o vašich možnostech najdete ve smlouvě o službách PayPal pro online platby kartou.

A2.2.3 Sazba pro obchodníky (Pouze pro účty se statusem sazby pro obchodníky. Vyžaduje způsobilost, podání žádosti a souhlas společnosti PayPal. Společnost PayPal může jednotlivé žádosti hodnotit případ od případu, a to mimo jiné podle následujících kritérií: kvalifikační měsíční objem prodeje, velikost průměrného nákupního košíku a účet bez pohledávek. Další informace najdete v oddílu A2.2.2.4):

A2.2.3.1 Sazby pro obchodníky, pokud jste uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru:

Od 19. srpna 2019 již pro obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru neplatí sazba pro obchodníky. Místo sazby pro obchodníky platí pro všechny vnitrostátní platby za obchodní transakce přijímané obchodníky ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man nebo Gibraltaru standardní sazba ve výši 2,90 % + pevný poplatek.


A2.2.3.2 Sazby pro obchodníky, pokud jste uživatelem registrovaným v jiné relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru:

Úroveň

Souhrnná peněžní částka za obchodní transakce přijatá v předchozím kalendářním měsíci uživatelem, který má sídlo v dané zemi

Poplatek za platbu

Česká republika

Maďarsko

Lichtenštejnsko

Jakákoli jiná relevantní země (kromě Velké Británie, Jersey, Guernsey, Ostrova Man a Gibraltaru)

1

0,00 CZK – 70 000,00 CZK

0,00 HUF– 700 000,00 HUF

0,00 CHF– 4 000,00 CHF

0,00 EUR – 2 500,00 EUR

3,4 % + pevný poplatek

2

70 000,01 CZK – 280 000,00 CZK

700 000,01 HUF – 2 500 000,00 HUF

4 000,01 CHF – 16 000,00 CHF

2 500,01 EUR – 10 000,00 EUR

2,9 % + pevný poplatek

3

280 000,01 CZK – 1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF – 12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF – 80 000,00 CHF

10 000,01 EUR – 50 000,00 EUR

2,7 % + pevný poplatek

4

1 500 000,01 CZK – 3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF – 25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF – 160 000,00 CHF

50 000,01 EUR – 100 000,00 EUR

2,4 % + pevný poplatek

5

nad 3 000 000,00 CZK

nad 25 000 000,00 HUF

nad 160 000,00 CHF

nad 100 000,00 EUR

1,9 % + pevný poplatek

A2.2.2.4 Způsobilost pro sazbu pro obchodníky

Způsobilost k podání žádosti o status sazby pro obchodníky (a jeho udržení) vyžaduje:

 • aby váš účet byl po celou dobu bez pohledávek a nebyl předmětem vyšetřování; a
 • abychom v předchozím kalendářním měsíci obdrželi z obchodních transakcí vyšší než hraniční částku úrovně 1 (v měně spojené se zemí sídla daného uživatele, jak je uvedeno v tabulkách výše).

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte nebo budou na vašem účtu nevyřešené žádosti o vrácení peněz na kartu (chargeback), může společnost PayPal váš účet kdykoli převést zpět na standardní sazbu. Viz také oddíl 5.4.

Pokud u vašeho účtu k takovému převodu dojde, budete muset společnost PayPal znovu požádat o přidělení statusu sazby pro obchodníky.

O sazbu pro obchodníky pro svůj účet můžete požádat pomocí vyhrazeného online formuláře žádosti po přihlášení ke svému účtu PayPal. Vezměte na vědomí, že pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti, další můžete podat až po uplynutí třicetidenní lhůty.

Sazby pro obchodníky se nevztahují na platby za obchodní transakce, které byly přijaty prostřednictvím sady platebních funkcí Website Payments Pro, virtuálního terminálu a služby PayPal Here.

A2.3 Přijímání přeshraničních plateb (prodej)

Uplatní se poplatek za přijímání plateb za vnitrostátní obchodní transakce plus další procentní přeshraniční poplatek dle následující tabulky (v závislosti na zemi odesílatele).

Poznámka: Přeshraniční platby v eurech či švédských korunách provedené mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP budou pro účely stanovení poplatků považovány za vnitrostátní platby za obchodní transakce.

A2.3.1 Všude s výjimkou Irska

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,5 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

2,0 %

Evropa II

2,0 %

Zbytek světa

2,0 %

A2.3.2 Irsko

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek

Severní Evropa

0,4 %

Evropa I

0,5 %

USA/Kanada

1,0 %

Evropa II

1,3 %

Zbytek světa

2,0 %

Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní informace v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle uvážení společnosti PayPal) budou pro uživatele registrované v Irsku platit poplatky definované v oddílu A2.3.1, nikoli poplatky definované v oddílu A2.3.2.

A2.4. Přijímání vnitrostátních plateb osobně prostřednictvím kódů QR

U vnitrostátních transakcí přijatých osobně prostřednictvím kódů QR na váš účet PayPal účtuje společnost PayPal na základě země, v níž je váš účet PayPal registrován, variabilní poplatek odpovídající v tabulce níže uvedenému procentnímu podílu z částky příslušné transakce navýšenému o pevný poplatek za platbu přes kód QR („Variabilní poplatek“).

Země

Variabilní poplatek za platbu přes kód QR

Spojené království

1,50 %

Irská republika

0,90 %

Lotyšsko

0,90 %

Malta

0,90 %

Estonsko

0,90 %

Slovinsko

0,90 %

Slovensko

0,90 %

Kypr

0,90 %

Řecko

0,90 %

Česká republika

0,90 %

Maďarsko

0,90 %

Není-li země, ve které je váš účet PayPal registrován, uvedena v tabulce výše, není tato funkce ve vaší zemi k dispozici.

Pevným poplatkem za platbu přes kód QR“ se rozumí pevný poplatek v dané výši v příslušné měně transakce přijaté osobně prostřednictvím kódů QR, jak je uvedeno níže:

PEVNÝ POPLATEK ZA PLATBU PŘES KÓD QR V MĚNĚ TRANSAKCE

Australský dolar:

0,10 AUD

Mexické peso:

2,00 MXN

Brazilský reál:

0,20 BRL

Nový tchajwanský dolar:

3,00 TWD

Britská libra:

0,10 GBP

Novozélandský dolar:

0,15 NZD

Kanadský dolar:

0,10 CAD

Norská koruna:

1,00 NOK

Česká koruna:

3,00 CZK

Filipínské peso:

5,00 PHP

Dánská koruna:

0,70 DKK

Polský zlotý:

0,50 PLN

Euro:

0,10 EUR

Ruský rubl:

3,00 RUB

Hongkongský dolar:

0,80 HKD

Švédská koruna:

1,00 SEK

Maďarský forint:

30,00 HUF

Švýcarský frank:

0,10 CHF

Nový izraelský šekel:

0,40 ILS

Singapurský dolar:

0,20 SGD

Japonský jen:

12,00 JPY

Thajský baht:

4,00 THB

Malajský ringgit:

0,70 MYR

Americký dolar:

0,10 USD

A2.5. Přijímání přeshraničních plateb osobně prostřednictvím kódů QR

Použije se variabilní poplatek za platbu přes kód QR navýšený o pevný poplatek za platbu přes kód QR a dodatečný procentní přeshraniční poplatek („Přeshraniční poplatek za platbu přes kód QR“), jak je uvedeno v následující tabulce (v závislosti na zemi odesílatele):

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek za platbu přes kód QR

Severní Evropa / Evropa I

0,50 %

Evropa II / USA / Kanada / jiná země

2,00 %

Pokud je váš účet registrován v Irské republice, uplatní se následující přeshraniční poplatky za platbu přes kód QR:

Země odesílatele

Přeshraniční poplatek za platbu přes kód QR

Severní Evropa / Evropa I

0,50 %

Evropa II

1,30 %

USA / Kanada / jiná země

2,00 %

A3. Jiné poplatky

Aktivita nebo událost

Poplatek

A3.1 Převod měny

A3.1.1 V případě převodů měn částek na vašem účtu PayPal, které nejsou součástí konkrétní transakce na váš účet nebo z něj (např. převod zůstatku na jinou měnu) a transakcí zahrnujících převod měny, u kterých prodejce souhlasil s poplatkem za převod:

Navýšení základního směnného kurzu o 2,5 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2 Pro všechny ostatní transakce zahrnující převod měny (včetně převodu částek, které vám byly vráceny jako vrácené platby nebo odmítnuté platby):

A3.1.2.1 Pokud jste uživatelem registrovaným v jiné relevantní zemi než ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man, Gibraltaru a v Irsku:

Navýšení základního směnného kurzu o 4,0 % (čímž vznikne směnný kurz transakce).

A3.1.2.2 Pokud jste uživatelem registrovaným ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man, Gibraltaru nebo v Irsku:

Navýšení základního směnného kurzu v rozmezí 3,0 až 4,0 % v závislosti na měně, do které je příslušná částka převáděna (viz tabulka níže), čímž vznikne směnný kurz transakce:

Měna a kód

Poplatek za převod měny pro uživatele ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey, Ostrově Man a Gibraltaru

Aktuální poplatek za převod měny pro uživatele v Irsku

Poplatek za převod měny pro uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později*

Australský dolar (AUD):

4,0 %

4,0 %

Brazilský reál (BRL):

4,0 %

4,0 %

Kanadský dolar (CAD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

Česká koruna (CZK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Dánská koruna (DKK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Euro (EUR):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Hongkongský dolar (HKD):

4,0 %

4,0 %

Maďarský forint (HUF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Izraelský šekel (ILS):

4,0 %

4,0 %

Japonský jen (JPY):

4,0 %

4,0 %

Malajský ringgit (MYR):

4,0 %

4,0 %

Mexické peso (MXN):

4,0 %

4,0 %

Novozélandský dolar (NZD):

4,0 %

4,0 %

Norská koruna (NOK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Filipínské peso (PHP):

4,0 %

4,0 %

Polský zlotý (PLN):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Ruský rubl (RUB):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Singapurský dolar (SGD):

4,0 %

4,0 %

Švédská koruna (SEK):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Švýcarský frank (CHF):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Nový tchajwanský dolar (TWD):

4,0 %

4,0 %

Thajský baht (THB):

4,0 %

4,0 %

Britská libra (GBP):

3,75 %

3,5 %

3,75 %

Americký dolar (USD):

3,75 %

3,0 %

3,25 %

* Po dalším okamžitém oznámení zveřejněném společností PayPal na stránce Aktualizace zásad (dostupné prostřednictvím odkazu Právní informace v zápatí většiny webových stránek společnosti PayPal) dne 19. srpna 2019 nebo později (dle vlastního uvážení společnosti PayPal) bude pro uživatele registrované v Irsku platit výše definovaný poplatek za převod měny pro uživatele v Irsku platný po dalším oznámení dne 19. srpna 2019 nebo později, nikoli výše definovaný poplatek za převod měny pro uživatele v Irsku.

A3.2 Výběr zůstatku

A3.2.1 Výběr peněz přímo na bankovní účet (pokud je k dispozici*)

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny**)

Pokud svůj zůstatek vyberete v jiné měně, než je měna, ve které je veden zůstatek na vašem účtu, budou vám navíc účtovány výše definované poplatky za převod měny.

* Možnost výběru a převodu prostředků na bankovní účet nemusí být k dispozici ve všech zemích.

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány poplatky za převod měny) – podrobnosti najdete v oddílu 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

A3.2.2 Výběr a převod peněz na kartu nebo prostřednictvím karty (pokud je k dispozici*)

A3.2.2.1 Uživatelé ve Velké Británii, na Jersey, Guernsey a Ostrově Man:

Zdarma (pokud není potřeba provést převod měny)

A3.2.2.2 Uživatelé v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku

1 % z převáděné částky s minimálním a maximálním poplatkem odvíjejícím se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako měna pro výběr)**, a to takto:

>

Měna pro výběr

Minimální poplatek

Maximální poplatek

Dirham Spojených arabských emirátů

0,90 AED

36,70 AED

Australský dolar

0,25 AUD

10,00 AUD

Bulharský lev

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadský dolar

0,25 CAD

10,00 CAD

Švýcarský frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Česká koruna

5,70 CZK

230,00 CZK

Dánská koruna

1,80 DKK

70,00 DKK

Euro

0,25 EUR

10,00 EUR

Britská libra

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongský dolar

2,00 HKD

80,00 HKD

Chorvatská kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Maďarský forint

70,00 HUF

2 900,00 HUF

Nový izraelský šekel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japonský jen

30 JPY

1 100 JPY

Kuvajtský dinár

1 KWD

Žádné maximum

Srílanská rupie

50,00 LKR

1 800,00 LKR

Mexické peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Malajský ringgit:

1,00 MYR

40,00 MYR

Norská koruna

1,00 NOK

40,00 NOK

Novozélandský dolar

0,40 NZD

15,00 NZD

Filipínské peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Polský zlotý

1,00 PLN

40,00 PLN

Katarský rijál

1,00 QAR

40,00 QAR

Rumunský nový leu

1,00 RON

40,00 RON

Srbský dinár

25,00 RSD

1 000,00 RSD

Ruský rubl

20,00 RUB

700,00 RUB

Švédská koruna

2,50 SEK

100,00 SEK

Singapurský dolar

0,50 SGD

15,00 SGD

Thajský baht

8,00 THB

320,00 THB

Turecká lira

1,50 TRY

60,00 TRY

Americký dolar

0,25 USD

10,00 USD

Jihoafrický rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Všechny ostatní měny

Žádný minimální ani maximální poplatek

A3.2.2.3 Uživatelé v Estonsku, Gibraltaru, Kypru, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, San Marinu a Slovensku*:

Na výběr se vztahují následující poplatky** odvíjející se od měny, ve které je karta vedena (označujeme ji jako měna pro výběr).

Měna

Poplatek za transakci

AED

10

ALL

276

ANG

4

AOA

1 233

ARS

8

AUD

3,50

AWG

5

BAM

4

BBD

5

BGN

3,50

BIF

4 725

BMD

3

BND

3

BOB

17

BRL

4,50

BSD

3

BTN

178

BWP

27

CAD

3

CDF

4 226

CHF

3,50

CLP

1 200,00

CNY

17

COP

8 329

CRC

1 408

CVE

249

CYP

1,20

CZK

55

DJF

444

DKK

15

DOP

133

DZD

300

EEK

30,00

EGP

40

ETB

80

EUR

2

FJD

5

FKP

2

GBP

1,50

GEL

7

GIP

1,50

GMD

128

GNF

23 848

GTQ

19

GYD

522

HKD

20

HNL

62

HRK

15

HUF

500

IDR

23 000,00

ILS

11

INR

100,00

ISK

170,00

JMD

335

JPY

300

KES

252

KHR

10 300,00

KMF

1 109

KRW

2 915

KYD

2

KZT

943

LAK

22 196

LKR

454

LTL

7,00

LVL

1,50

MAD

24

MDL

44

MGA

9 129

MKD

139

MNT

6 867

MRO

937

MTL

0,90

MUR

92

MVR

39

MWK

1 842

MXN

30

MYR

8

NAD

36

NGN

906

NIO

85

NOK

16

NPR

286

NZD

4

PAB

2,50

PEN

8

PGK

9

PHP

100

PLN

8

PYG

16 312

QAR

9

RON

6

RSD

265

RUB

150,00

SAR

9

SBD

21

SCR

34

SEK

18

SGD

4

SHP

2

SKK

70,00

SLL

24 662

SOS

1 449

SRD

19

SZL

36

THB

90,00

TJS

26,00

TOP

6

TRY

3,80

TTD

17

TWD

87,50

TZS

5 760

UAH

61

UGX

9 194

USD

2,5

UYU

50

UYU

50,00

VND

57 937

VUV

291

WST

7

XAF

1 478

XCD

7

YER

626

ZAR

20

* Možnost výběru a převodu prostředků na kartu nemusí být k dispozici ve všech zemích.

** Může také dojít k převodu měny (a mohou být účtovány poplatky za převod měny) – podrobnosti najdete v oddílu 6 (Výběr/vyplacení elektronických peněz).

A3.3 Chargebacky

Aby společnost PayPal pokryla náklady spojené s chargebacky, vyměřuje prodejcům u plateb kreditní a debetní kartou poplatek za vypořádání chargebacků. (K chargebacku může dojít, když kupující svou platbu kartou prostřednictvím vydavatele karty odmítne nebo stornuje.)

Tento poplatek se nevztahuje na transakce kryté programem ochrany prodejce společnosti PayPal.

Poplatek za chargeback závisí na měně přijaté platby a je stanoven následujícím způsobem:

Australský dolar:

22,00 AUD

Brazilský reál:

35,00 BRL

Kanadský dolar:

20,00 CAD

Česká koruna:

400,00 CZK

Dánská koruna:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkongský dolar:

155,00 HKD

Maďarský forint:

4 325 HUF

Izraelský šekel:

75,00 ILS

Japonský jen:

1 875 JPY

Malajský ringgit:

65,00 MYR

Mexické peso:

250,00 MXN

Novozélandský dolar:

28,00 NZD

Norská koruna:

125,00 NOK

Filipínské peso:

900,00 PHP

Polský zlotý:

65,00 PLN

Ruský rubl:

640,00 RUB

Singapurský dolar:

28,00 SGD

Švédská koruna:

150,00 SEK

Švýcarský frank:

22,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

625,00 TWD

Thajský baht:

650,00 THB

Britská libra:

14,00 GBP

Americký dolar:

20,00 USD

A3.4 Vrácení plateb za obchodní transakce

A3.4.1 Uživatelé registrovaní ve službě PayPal jako rezidenti Irska

A. 3.4.1.1 Vrácení peněz v plné výši

V případě vrácení platby za obchodní transakci v plné výši si ponecháme tu část poplatku stanoveného pro danou obchodní transakci, která se rovná pevnému poplatku.

Na účet kupujícího bude připsána částka zaplacená za danou obchodní transakci v plné výši.

Z vašeho účtu odepíšeme částku, která na něj původně byla připsána za danou obchodní transakci, spolu s tou částí poplatku stanoveného pro danou obchodní transakci, která se rovná pevnému poplatku.

Viz také oddíl 5.7.1 (Vrácení peněz).

A3.4.1.2 Částečné vrácení peněz

V případě částečného vrácení platby za obchodní transakci si ponecháme poměrný podíl té části poplatku stanoveného pro danou obchodní transakci, která se rovná pevnému poplatku.

Na účet kupujícího bude následně připsána částka, kterou určíte k vrácení.

Z vašeho účtu odepíšeme poměrný podíl částky, která na něj původně byla připsána za danou obchodní transakci, spolu s poměrným podílem té části poplatku stanoveného pro danou obchodní transakci, která se rovná pevnému poplatku.

Viz také oddíl 5.7.1 (Vrácení peněz).

U uživatelů registrovaných ve službě PayPal jako rezidenti Irska se po zveřejnění příslušného oznámení na stránce Aktualizace zásad dne 5. března 2020 nebo později použije místo oddílu A3.4.1 oddíl A3.4.2.

A3.4.2 Uživatelé registrovaní ve službě PayPal jako rezidenti jinde

Při vrácení platby za obchodní transakci nejsou účtovány žádné poplatky za vrácení peněz, ale poplatky, které jste původně zaplatili za přijetí platby, vám nebudou vráceny.

A3.5 Posílání plateb prostřednictvím hromadných plateb přes službu PayPal (známé také pod názvem vyplácení)

A3.5.1 Poplatek

2 % z celkové výše platby

A3.5.2 Mezní hodnota poplatků za vnitrostátní hromadné platby přes službu PayPal

U vnitrostátních transakcí je maximální mezní hodnota poplatku za platbu stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

16,00 AUD

Brazilský reál:

24,00 BRL

Kanadský dolar:

14,00 CAD

Česká koruna:

280,00 CZK

Dánská koruna:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkongský dolar:

110,00 HKD

Maďarský forint:

3 080,00 HUF

Izraelský šekel:

50,00 ILS

Japonský jen:

1200,00 JPY

Malajský ringgit:

50,00 MYR

Mexické peso:

170,00 MXN

Novozélandský dolar:

20,00 NZD

Norská koruna:

90,00 NOK

Filipínské peso:

640,00 PHP

Polský zlotý:

46,00 PLN

Ruský rubl:

480,00 RUB

Singapurský dolar:

20,00 SGD

Švédská koruna:

100,00 SEK

Švýcarský frank:

16,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

440,00 TWD

Thajský baht:

460,00 THB

Britská libra:

10,00 GBP

Americký dolar:

14,00 USDA3.5.3 Mezní hodnota poplatků u ostatních hromadných plateb přes službu PayPal

U všech ostatních transakcí je maximální mezní hodnota poplatků za jednotlivé platby stanovena (podle měny prováděné platby) takto:

Australský dolar:

100,00 AUD

Brazilský reál:

150,00 BRL

Kanadský dolar:

90,00 CAD

Česká koruna:

1 700,00 CZK

Dánská koruna:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkongský dolar:

660,00 HKD

Maďarský forint:

18 500,00 HUF

Izraelský šekel:

320,00 ILS

Japonský jen:

8 000,00 JPY

Malajský ringgit:

300,00 MYR

Mexické peso:

1 080,00 MXN

Novozélandský dolar:

120,00 NZD

Norská koruna:

540,00 NOK

Filipínské peso:

3 800,00 PHP

Polský zlotý:

280,00 PLN

Ruský rubl:

2 800,00 RUB

Singapurský dolar:

120,00 SGD

Švédská koruna:

640,00 SEK

Švýcarský frank:

100,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 700,00 TWD

Thajský baht:

2 800,00 THB

Britská libra:

60,00 GBP

Americký dolar:

90,00 USDPoznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použit poplatek za vnitrostátní transakci.

A3.6 Propojení a potvrzení kreditní a debetní karty (ověření údajů o kreditní nebo debetní kartě)

Některým uživatelům, kteří chtějí zvýšit svůj výdajový limit, nebo na základě stanovení společnosti PayPal, může být účtován poplatek za propojení a potvrzení kreditní a debetní karty.

V závislosti na měně

Australský dolar:

2,00 AUD

Brazilský reál:

4,00 BRL

Kanadský dolar:

2,45 CAD

Česká koruna:

50,00 CZK

Dánská koruna:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkongský dolar:

15,00 HKD

Maďarský forint:

400 HUF

Izraelský šekel:

8,00 ILS

Japonský jen:

200,00 JPY

Mexické peso:

20,00 MXN

Novozélandský dolar:

3,00 NZD

Norská koruna:

15,00 NOK

Filipínské peso:

100,00 PHP

Polský zlotý:

6,50 PLN

Ruský rubl:

60 RUB

Singapurský dolar:

3,00 SGD

Švédská koruna:

15,00 SEK

Švýcarský frank:

3,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

70,00 TWD

Thajský baht:

70,00 THB

Britská libra:

1,00 GBP

Americký dolar:

1,95 USD


Tato částka vám bude vrácena po úspěšném dokončení procesu ověřování kreditní či debetní karty.

A3.7 Vyžádání záznamů

10,00 GBP nebo 12,00 EUR (za položku)

Tento poplatek bude účtován za žádosti o informace týkající se rozumného zdůvodnění pro odmítnutí vašeho platebního příkazu. Nebudeme vám účtovat poplatek za vyžádání záznamů v souvislosti s tvrzením, že na vašem účtu došlo k chybě, které uvedete v dobré víře.

A3.8 Vrácení bankovní platby při výběru

Následující poplatek je účtován v případě, že se uživatel pokusí o výběr, který selže kvůli nesprávným informacím o bankovním účtu nebo informacím pro doručení.

Uživatelé z Velké Británie: 0,50 GBP
Uživatelé z České republiky: 200 CZK
Uživatelé z Maďarska: 1 500 HUF
Uživatelé registrovaní v eurozóně: 3 EUR

A3.9 Cenová politika pro charitativní organizace

Vyžaduje podání žádosti a předchozí souhlas společnosti PayPal.

A3.9.1 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace

A 3.9.1.1 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace ve Velké Británii

1,4 % + pevný poplatek pro charitativní organizace za každou platební transakci

A3.9.1.2 Vnitrostátní sazba pro charitativní organizace v relevantních zemích:

1,9 % + pevný poplatek pro charitativní organizace za každou platební transakci

A3.9.1.3 Pevný poplatek pro charitativní organizace

Závisí na měně přijaté platby:

Australský dolar:

0,30 AUD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Česká koruna:

10,00 CZK

Dánská koruna:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Maďarský forint:

90 HUF

Izraelský šekel:

1,20 ILS

Japonský jen:

40 JPY

Malajský ringgit:

2 MYR

Mexické peso:

4,00 MXN

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Norská koruna:

2,80 NOK

Filipínské peso:

15,00 PHP

Polský zlotý:

1,35 PLN

Ruský rubl:

10,00 RUB

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Thajský baht:

11,00 THB

Britská libra:

0,20 GBP

Americký dolar:

0,30 USD


A3.9.2 Přeshraniční sazba pro charitativní organizace

Cenová politika přeshraničních poplatků pro charitativní organizace je stejná jako u poplatků za příjem plateb za přeshraniční obchodní transakce.

Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použita vnitrostátní sazba.

A3.10 Přijímání plateb eCheque

U plateb eCheque je maximální mezní hodnota poplatku stanovena (podle měny přijaté platby) takto:

Platby Echeque přijaté uživateli se sídlem v Irsku

Platby Echeque přijaté všemi ostatními uživateli

Australský dolar:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazilský reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadský dolar:

7,50 CAD

45,00 CAD

Česká koruna:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dánská koruna:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euro:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongský dolar:

38,00 HKD

330,00 HKD

Maďarský forint:

1 000 HUF

9 250 HUF

Izraelský šekel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japonský jen:

650 JPY

4 000 JPY

Malajský ringgit:

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexické peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Novozélandský dolar:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norská koruna:

33,00 NOK

270,00 NOK

Filipínské peso:

250,00 PHP

1 900,00 PHP

Polský zlotý:

16,00 PLN

140,00 PLN

Ruský rubl:

200,00 RUB

1 400,00 RUB

Singapurský dolar:

8,00 SGD

60,00 SGD

Švédská koruna:

40,00 SEK

320,00 SEK

Švýcarský frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Nový tchajwanský dolar:

165,00 TWD

1 350,00 TWD

Thajský baht:

180,00 THB

1 400,00 THB

Britská libra:

3,50 GBP

30,00 GBP

Americký dolar:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Přijímání mikroplateb

Na základě žádosti a předchozího souhlasu společnosti PayPal si můžete stávající účet upgradovat, a získat tak sazbu určenou pro mikroplatby. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás. Tato sazba bude platit pro všechny platby za obchodní transakce přijaté na váš účet PayPal.

A3.11.1 Poplatek za vnitrostátní mikroplatby

5 % + pevný poplatek za mikroplatby

A3.11.2 Poplatek za přeshraniční mikroplatby

6 % + pevný poplatek za mikroplatby

A3.11.3 Pevný poplatek za mikroplatby

Odvíjí se od měny přijaté mikroplatby.

Australský dolar:

0,05 AUD

Brazilský reál:

0,10 BRL

Kanadský dolar:

0,05 CAD

Česká koruna:

1,67 CZK

Dánská koruna:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkongský dolar:

0,39 HKD

Maďarský forint:

15 HUF

Izraelský šekel:

0,20 ILS

Japonský jen:

7 JPY

Malajský ringgit:

0,20 MYR

Mexické peso:

0,55 MXN

Novozélandský dolar:

0,08 NZD

Norská koruna:

0,47 NOK

Filipínské peso:

2,50 PHP

Polský zlotý:

0,23 PLN

Ruský rubl:

2,00 RUB

Singapurský dolar:

0,08 SGD

Švédská koruna:

0,54 SEK

Švýcarský frank:

0,09 CHF

Nový tchajwanský dolar:

2 TWD

Thajský baht:

1,80 THB

Britská libra:

0,05 GBP

Americký dolar:

0,05 USD


Poznámka: U přeshraničních plateb v eurech či švédských korunách provedených mezi účty registrovanými v Evropské unii nebo EHP bude použita vnitrostátní sazba.

A3.12 Platby provedené přes aplikaci PayPal Business (odesílání nebo přijímání)

„Platba provedená přes aplikaci PayPal Business“ je platba mezi uživateli registrovanými ve Velké Británii (i) provedená prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany a hrazená výhradně s použitím zůstatku nebo elektronického šeku (případně obojího) a (ii) na kterou se vztahuje poplatek za platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business.

Společnost PayPal si může za každou platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business účtovat následující poplatek:

2,00 GBP za transakci v GBP

0,50 USD za transakci v USD

Poplatek za platbu provedenou přes aplikaci PayPal Business hradí příjemce, pokud není odesílateli před odesláním platby sděleno, že tento poplatek musí zaplatit on.

A4. Slovníček pojmů

A4.1 Platba za „obchodní transakci“ zahrnuje nákup a prodej zboží a služeb, uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce nebo přijímání plateb při „požádání o peněžní prostředky“ prostřednictvím služby PayPal.

A4.2 Platba za „osobní transakci“ zahrnuje odesílání peněz přátelům a rodině (iniciované z karty „Přátelé a rodina“ v rámci procesu „Odesílání peněz“), jakož i přijímání jejich peněz na váš účet bez uskutečnění podkladové obchodní transakce (tzn. že platba není určena k nákupu zboží nebo služeb ani k uskutečnění jakékoliv jiné obchodní transakce).

Při uskutečňování obchodní transakce (například prodeje zboží nebo služeb) nesmíte žádat kupujícího o odeslání platby za nákup jako osobní transakci. Pokud tak učiníte, může vám služba PayPal znemožnit přijímání některých nebo všech plateb za osobní transakce. Vezměte také na vědomí, že:

A4.2.1 Z některých zemí (jako je Čína a (v určitých případech) také Německo) není možné posílat peníze na osobní transakci.

A4.2.2 Účty registrované v Brazílii a Indii nemohou odesílat ani přijímat platby za osobní transakce. To znamená, že nemůžete odesílat platby za osobní transakce na účty registrované v Brazílii a Indii; a

A4.2.3 Poplatek platí odesílatel.

A4.3 K „vnitrostátní“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel i příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti stejné země.

A4.4 K „přeshraniční“ platbě dochází v případě, že jsou odesílatel a příjemce zaregistrováni u společnosti PayPal jako rezidenti různých zemí. Některé země jsou pro zjednodušení při výpočtu poplatků spojených s přeshraničními platbami spojeny do následujících skupin:

Název skupiny

Země

Severní Evropa

Alandské ostrovy, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Grónsko, Island, Norsko, Švédsko.

Evropa I

Belgie, Černá Hora, Estonsko, Francie (včetně Francouzské Guyany, Guadeloupe, Martiniku, Réunionu a Mayotte), Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Normanské ostrovy, ostrov Man, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Vatikán, Velká Británie.

Evropa II

Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Gruzie, Chorvatsko, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina.

A4.5 Procentní poplatky (například 2,90 %) označují částku odpovídající danému procentnímu podílu z částky platby a (není-li určeno jinak) jsou účtovány v měně, ve které je platba přijata.

A4.6 Pevné poplatky spojené s platbami za obchodní transakce a osobní transakce (není-li určeno jinak) jsou stanoveny podle měny přijaté platby následovně:

Měna:

Poplatek:

Měna:

Poplatek:

Australský dolar:

0,30 AUD

Novozélandský dolar:

0,45 NZD

Brazilský reál:

0,60 BRL

Norská koruna:

2,80 NOK

Kanadský dolar:

0,30 CAD

Filipínské peso:

15,00 PHP

Česká koruna:

10,00 CZK

Polský zlotý:

1,35 PLN

Dánská koruna:

2,60 DKK

Ruský rubl:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapurský dolar:

0,50 SGD

Hongkongský dolar:

2,35 HKD

Švédská koruna:

3,25 SEK

Maďarský forint:

90,00 HUF

Švýcarský frank:

0,55 CHF

Nový izraelský šekel:

1,20 ILS

Nový tchajwanský dolar:

10,00 TWD

Japonský jen:

40,00 JPY

Thajský baht:

11,00 THB

Malajský ringgit:

2,00 MYR

Britská libra:

0,30 GBP

Mexické peso:

4,00 MXN

Americký dolar:

0,30 USD

A4.7 Poplatky za posílání plateb účtované v jiných měnách: Některé poplatky musíte společnosti PayPal platit v jiné měně, než je aktuální měna zůstatků, ze kterých částku platby posíláte. V takovém případě měnu převádíme (podle oddílu 8.2, a účtujeme vám poplatek za převod měny podle údajů v oddílu A3.1 rozpisu 1) z měny každého relevantního původního zůstatku na měnu, ve které je splatný poplatek, a poplatky odečteme z převedeného zůstatku.

A4.8 V závislosti na dostupnosti dané funkce v těchto oblastech, a není-li v příloze 1 uvedeno jinak, pouze pro účely této přílohy 1 platí, že všechny odkazy na Velkou Británii v příloze 1 zahrnují také Jersey, Guernsey, Ostrov Man a Gibraltar.