Smlouva s uživatelem služby PayPal

 

>> Zobrazit všechny právní smlouvy

Následující údaje platí pro uživatele se sídlem v Irsku.

Smluvní podmínky sbírek PayPal

 

Vytvořením sbírky ve službě PayPal („sbírka“ nebo „funkce sbírek“) vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami („podmínky“). Smlouva s uživatelem je do těchto podmínek zahrnuta formou odkazu. Pokud je to možné, měly by být tyto podmínky a smlouva s uživatelem interpretovány jako jeden celek. Pokud tyto podmínky nejsou výslovně nahrazeny nebo pokud nelze rozpor odstranit výkladem, mají při rozporu tyto podmínky přednost před smlouvou s uživatelem. Funkce sbírek by měla být používána pouze přes osobní účet PayPal, nikoli přes firemní účet.

Funkce sbírek vám umožňuje vybírat peníze od přátel na konkrétní účel, například na společný dárek, na koupi vstupenek na akci nebo rozdělení nákladů na plánovanou cestu. Při vybírání prostředků prostřednictvím sbírky budou tyto prostředky uloženy na vašem účtu PayPal („účet“) v oddělené části se zůstatkem elektronických peněz, který je ve smyslu smlouvy s uživatelem rezervním účtem v rámci vašeho účtu a se kterým jste povinni nakládat odděleně. K dokončení dané transakce musí být prostředky na tomto odděleném zůstatku elektronických peněz nejprve převedeny na platební část vašeho účtu PayPal (vždy pouze pro určené účely sbírky) a poté je lze použít k placení za nákupy nebo převést na propojený bankovní účet. Jste povinni uchovávat prostředky ze sbírky odděleně a používat je pouze pro příslušný účel.

 Pro každou sbírku se vytvoří jedinečná webová stránka („stránka sbírky“), kde můžete zadat název sbírky, uvést její popis nebo obrázek, zobrazit jednotlivé přispěvatele a také zobrazit a sledovat průběh sbírky. Můžete přispěvatelům zaslat zprávu a poděkovat jim za příspěvek nebo je informovat o průběhu přispívání do sbírky či o dosažení cílové částky. Společnost PayPal si vyhrazuje právo omezit tyto prostředky v případě, že nejsou použity pro určený účel v souladu s oddíly 4.2 a 10 smlouvy s uživatelem nebo se zásadami používání služby PayPal.

Pokud bude váš účet PayPal přečerpán a zároveň budete mít prostředky, které byly, budou nebo jsou vypláceny do odděleného účtu kvůli jedné nebo více sbírkám, vyhrazuje si společnost PayPal právo započíst váš záporný zůstatek tak, že odčerpá z vašich sbírek prostředky až do výše dlužné částky nebo tak že v souladu se smlouvou s uživatelem uplatní právo na splacení částky společnosti PayPal.

Vaše práva a povinnosti jako přispěvatele nebo příjemce sbírky

Všechny finanční příspěvky do sbírek jsou prováděny na vlastní riziko přispěvatele a společnost PayPal v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. Pokud nejsou vložené finanční prostředky použity k uvedenému účelu, může se přispěvatel obrátit pouze na osobu, která sbírku vytvořila. Společnost PayPal nebude sledovat, zda jsou prostředky využívány k uvedenému účelu. Společnost PayPal nenese žádnou odpovědnost vůči příjemci sbírky.

 

Omezení a zakázaná použití

Funkce sbírek není odděleným účtem PayPal a nejedná se ani o bankovní účet, kolektivní investici, investici nebo spořicí účet. Prostředky shromažďované v rámci sbírky nejsou úročeny. Sbírky jsou určeny ke krátkodobému použití a nejsou určeny k dlouhodobému držení finančních prostředků nebo k jejich držení na dobu neurčitou. Sbírky nesmíte použít na žádnou aktivitu ani za žádným účelem, které jsou zakázány zásadami používání služby PayPal.

Sbírky nesmíte používat na crowdfunding ani na prodej zboží nebo služeb. Výměnou za příspěvek do vaší sbírky nesmíte nabízet žádné motivační pobídky, výnosy, úroky, přínosy, odměny ani výhody. Příspěvky do sbírky jsou považovány za osobní platby elektronickými penězi a nevztahuje se na ně ochrana kupujícího PayPal. Sbírky nesmíte používat k marketingovým ani propagačním účelům.

Prostředky ze sbírek nesmíte používat k jiným účelům než k účelu, pro který je vaše sbírka určena a který je uveden na stránce sbírky. Pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že používáte funkci sbírek k účelu, který není těmito podmínkami povolen, vyhrazuje si společnost PayPal v souladu s oddílem 4.2 nebo 10 smlouvy s uživatelem právo omezit přístup k vašemu účtu nebo váš účet zrušit. Společnost PayPal však nemá povinnost sledovat, jak jsou prostředky shromážděné ve sbírce využívány, a neponese žádnou odpovědnost v případě, kdy prostředky ze sbírky nebudou použity k určenému účelu. Společnost PayPal nenese odpovědnost a nepřebírá žádná práva, nároky ani závazky ve vztahu k prostředkům shromážděným ve sbírce, které jsou považovány za osobní platby přijaté od vašich přispěvatelů. Za případné spory s přispěvateli ve vztahu ke sbírce nebo k vašemu využití prostředků ve sbírce nesete odpovědnost vy, přičemž přispěvatelům nevznikají ohledně těchto prostředků žádná práva, nároky ani podíly, protože provádějí osobní platbu na vlastní riziko.

Sbírky negarantují žádné z akcí předepsaných v článku 41 zákona o charitativních organizacích z roku 2009 (mimo jiné včetně článku 41(1)(a) a (b)), takže jste nadále zodpovědní za to, že budete používat sbírky v souladu se všemi místními zákony, které se týkají získávání finančních prostředků, včetně platných zákonů o charitativní činnosti.

Sdílení osobních informací

Při zakládání sbírky se na stránce sbírky kromě průvodního obrázku a popisu sbírky, který přidáte při vytváření nebo úpravě sbírky, zobrazí vaše jméno, profilová fotografie PayPal a celková částka, kterou jste shromáždili. Máte také možnost zobrazit jména, profilové fotografie a výši příspěvků jiných osob, které přispívají do vaší sbírky („informace o přispěvatelích“). Pokud se na stránce své sbírky rozhodnete zobrazovat informace o přispěvatelích, bude si každý přispěvatel moci zvolit, zda se jeho údaje na stránce zobrazí.

Použití informací o přispěvatelích podléhá smlouvě s uživatelemzásadám ochrany osobních údajů služby PayPal. Bez souhlasu vašich přispěvatelů ke sdílení a používání jejich údajů je nesmíte uvádět na jiných webových stránkách.

Ukončení funkce sbírek

Společnost PayPal má právo kdykoli podle vlastního uvážení a na základě předchozího oznámení v dostatečném předstihu zrušit, pozastavit nebo změnit funkci sbírek či tyto podmínky. V případě, že bude funkce sbírek ukončena, budou stávající sbírky zachovány.