PayPal

 

>> Zobrazit všechny smlouvy

Smlouva o alternativních způsobech platby PayPal

Poslední aktualizace: 19. března 2020

Tisk

Toto jsou podmínky smlouvy mezi vámi a společností PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“, „my“).

1. Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky se vztahují na používání jakékoli naší funkce pro alternativní způsob platby z vaší strany.

Pro vysvětlení:

 • Funkce pro alternativní způsob platby je námi poskytovaná funkce, která v případě integrace do vašeho prostředí pro online platby umožňuje vašemu zákazníkovi zvolit si a použít k úhradě požadované platby libovolný alternativní způsob platby (někdy je označovaný zkratkou APM z anglického výrazu Alternative Payment Method), který můžeme příležitostně poskytnout; a
 • Alternativní způsob platby (někdy je označovaný zkratkou APM z anglického výrazu Alternative Payment Method) je jakýkoli způsob platby uvedený v příloze 1, jehož použití můžeme povolit komukoli bez zřízeného účtu za účelem zaslání platby na váš účet, a to v souladu s těmito podmínkami.

Součástí těchto podmínek je také smlouva s uživatelem pro zemi, ve které jste ve službě PayPal zaregistrováni jako rezident. Slova začínající velkými písmeny, která zde nejsou definována, jsou definována ve výše uvedené smlouvě s uživatelem. Pokud je to možné, měly by být tyto podmínky a smlouva s uživatelem interpretovány jako soudržný celek. Pokud dojde ke střetu výkladu, mají v rozsahu tohoto střetu tyto podmínky přednost před smlouvou s uživatelem.

Definice našich služeb ve smlouvě s uživatelem zahrnuje při čtení spolu s těmito podmínkami také naši funkci pro alternativní způsob platby.

2. Přijetí těchto podmínek

Integrací naší funkce pro alternativní způsob platby do svého prostředí či platformy pro online platby potvrzujete, že s těmito podmínkami souhlasíte.

Pokud naši funkci pro alternativní způsob platby integrujete pro účet jiné fyzické nebo právnické osoby:

 • potvrzujete, že máte oprávnění od dané fyzické nebo právnické osoby ji jejím jménem právně zavázat těmito podmínkami; a
 • že daná fyzická nebo právnická osoba bude právně vázána těmito podmínkami místo vás.

3. Používání funkce pro alternativní způsob platby

Když do svého prostředí pro online platby integrujete naši funkci pro alternativní způsob platby, můžeme (ale nejsme povinni) komukoli povolit, aby vám zaplatil prostřednictvím alternativního způsobu platby

Příloha 1 těchto podmínek obsahuje seznam všech alternativních způsobů platby, které můžeme čas od času poskytnout vašim zákazníkům, a další ustanovení, která se týkají přijímání plateb od zákazníků prostřednictvím alternativních způsobů platby. Tato ustanovení je nutné vždy dodržovat.

Vzhledem k tomu, že plátce k odeslání platby prostřednictvím alternativního způsobu platby nepoužívá účet PayPal, nemůžete k proaktivnímu vracení plateb provedených alternativním způsobem platby použít službu PayPal, pokud není v příloze 1 těchto podmínek uvedeno jinak.

Platby provedené alternativním způsobem platby nemůžete přijímat v jiných měnách, než které jsou pro daný alternativní způsob platby uvedeny v příloze 1 těchto podmínek.

Naši funkci pro alternativní způsob platby můžete používat pouze s firemním účtem, nikoli s osobním účtem.

Při přijímání mezinárodních alternativních způsobů plateb se neuplatní dodatečné procentní poplatky za příjem mezinárodních obchodních transakcí stanovené ve smlouvě s uživatelem.

4. Vaše odpovědnost vůči nám

S poskytovateli alternativních způsobů platby a zpracovateli plateb, s jejichž pomocí vám umožňujeme přijímat platby prostřednictvím alternativních způsobů platby, můžeme jednat stejným způsobem, jakým jednáme s našimi zúčtovacími bankami nebo zpracovateli platebních karet či jinými zpracovateli plateb podle smlouvy s uživatelem.

U plateb prostřednictvím alternativních způsobů platby existuje riziko storna ze strany poskytovatele alternativního způsobu platby, pokud není v příloze 1 uvedeno jinak. Vaše závazky a odpovědnost vůči nám v souvislosti s těmito storny jsou stejné jako v souvislosti se storny a/nebo chargebacky na základě smlouvy s uživatelem. Poskytovatel alternativního způsobu platby může ovlivnit storno platby provedené alternativním způsobem platby stejně, jako může banka plátce ovlivnit storno platby a/nebo jako může vydavatel karty plátce ovlivnit chargeback.  Na platby provedené alternativním způsobem se nevztahuje ochrana prodejce.

Po ukončení platnosti těchto podmínek budete vůči nám podle těchto podmínek nadále odpovědní za storna plateb prostřednictvím alternativního způsobu platby provedená poskytovatelem alternativního způsobu platby a za všechny neuhrazené závazky, které vyplynuly z vašeho používání funkce pro alternativní způsob platby před tímto ukončením platnosti.

5. Změny a ukončení

Seznam alternativních způsobů platby či poskytovatelů alternativních způsobů platby uvedený v příloze 1 těchto podmínek můžeme bez předchozího upozornění kdykoli doplnit nebo zúžit. 

Dále můžeme tyto podmínky upravit, odstranit nebo doplnit v souladu s procesem změn stanoveným ve smlouvě s uživatelem. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, můžete smlouvu s těmito podmínkami ukončit.

Smlouvu s těmito podmínkami můžete kdykoli ukončit tím, že funkci pro alternativní způsob platby odstraníte ze svého prostředí pro online platby a provedete všechny ostatní kroky související s integrací, o které vás může společnost PayPal příležitostně požádat. Tímto postupem dosáhnete toho, že přestanete svým zákazníkům povolovat placení alternativním způsobem platby, ale váš účet zůstane aktivní a smlouva s uživatelem bude nadále platit. 

Poskytování služby můžeme v rozsahu, který souvisí s naší funkcí pro alternativní způsob platby a/nebo s alternativními způsoby platby, kdykoli, z jakéhokoli důvodu a (pokud je to možné) po předchozím upozornění provedeném s dostatečným předstihem ukončit, zrušit nebo pozastavit, a to bez jakýchkoli závazků vůči vám.

Platnost těchto podmínek přetrvá po jakémkoli ukončení, a to v takovém rozsahu a po takovou dobu, které potřebujeme pro: (i) vyřešení záležitostí vyplývajících z vašeho používání funkce pro alternativní způsob platby před tímto ukončením; a/nebo (ii) zajištění souladu s platnými zákony a předpisy.

 

Příloha 1

Alternativní způsob platby

Bancontact

Typ platby

Debetní karta

Bancontact je způsob platby debetní kartou, kdy je debetní karta vydána oprávněnou úvěrovou institucí, která umožňuje zákazníkům platit za zboží a služby přímo z jejich bankovních účtů.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

 

BLIK

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

BLIK je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 PLN na transakci

Maximální výše transakce

10 000,00 PLN na transakci

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Je nutné, abyste na svých webových stránkách či zařízení zřetelně uvedli název nebo ochranné známky BLIK v souladu s knihou o značce BLIK.

EPS

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

EPS je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. Platby EPS umožňují banky zapojené do systému EPS.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím EPS.

 

Finský online bankovní převod (Verkkopankki)

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Finnish je způsob platby bankovním převodem online.

Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

0,65 EUR za transakci

Maximální výše transakce

 

20 000,00 EUR za transakci

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených ve smlouvě: nezákonné hazardní hry; prostituce; padělané zboží; produktové pirátství; nedovolený prodej či distribuce tabákových výrobků a pornografie nebo vyobrazení vážných násilných činů; banka Nordea Bank neumožňuje dobíjet peněženky nebo předplacené produkty.

Doplňující podmínky

1.  Je nutné, abyste poskytli všechny potřebné údaje v souladu se specifikacemi stanovenými společností PayPal.  Nedodržení specifikací pro poskytování údajů může mít za následek zpoždění, pozastavení nebo zrušení zpracování uskutečněných prodejů.

2. Je nutné poskytnout společnosti PayPal kompenzaci za odpovídající výdaje vzniklé v souvislosti se sporem ohledně transakce, který je veden mezi vámi a zákazníkem a na jehož urovnání nebo dalších obdobných opatřeních se společnost PayPal aktivně podílí.

3. Maximálním limitem odpovědnosti je fakturovaná částka prodeje (prodej produktů nebo služeb zákazníkovi, který uskutečníte), s nímž škody přímo souvisí, nebo 1 000 EUR, a to podle toho, která částka je nižší. Celková souhrnná odpovědnost však nesmí překročit 5 000 EUR. Tato omezení se nevztahují na škody způsobené úmyslným počínáním nebo hrubou nedbalostí.

Giropay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Giropay je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem:

Platební nástroje (hotovost, úspory nebo elektronické peníze, měny včetně virtuálních měn, jako je bitcoin, a také šeky), u kterých nemůžete identifikovat příjemce platebního nástroje, s výjimkou poukazů nebo předplacených produktů

Doplňující podmínky

 1. Použití platebního systému Giropay je omezeno na zákazníky s přístupem k účtu kompatibilnímu s internetovým bankovnictvím, který je veden u oprávněné úvěrové instituce se sídlem v Německu. Společnost PayPal nezaručuje, že všechny německé bankovní účty jsou kompatibilní s platebním systémem Giropay.
 2. Je nutné dodržovat všechny smluvní podmínky uvedené v pravidlech a nařízeních systému Giropay, včetně používání loga Giropay, které je omezeno na evropský region.
 3. Při používání systému Giropay jako způsobu platby nebudete muset požadovat žádné údaje o zákaznících, zejména osobní údaje, jako je číslo IBAN nebo jméno.
 4. Záruka provedení platby je u systému Giropay omezena na 10 000 EUR na transakci.
 5. Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím systému Giropay.
 6. Platnost záruky provedení platby prostřednictvím systému Giropay vyprší za šest týdnů po přijetí dané transakce označené jako dokončené nebo úspěšné (podle toho, co je relevantní), pokud před uplynutím šestitýdenního období nepodáte písemnou stížnost.

 

iDEAL

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

iDEAL je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. Použití platebního systému iDEAL je omezeno na zákazníky se založeným online bankovním účtem, který je kompatibilní se systémem iDEAL a je veden v bance se sídlem v Nizozemsku.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ano – záruka provedení platby znamená, že každá transakce, která je označena jako dokončená nebo úspěšná (podle toho, co je relevantní), bude zaplacena na váš účet a příslušné finanční prostředky již nebude možné stáhnout zpět. Záruka provedení platby dále podléhá těmto podmínkám a smlouvě s uživatelem a vyžaduje jejich dodržování z vaší strany.

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

Neuvedeno

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

 1. Na webu je potřeba umožnit zákazníkům snadný přístup k informacím o postupu podávání stížností.
 2. Není povoleno nabízet systém iDEAL jako způsob platby prostřednictvím služeb e-mailových odkazů, pokud neobdržíte předchozí písemné oprávnění od společnosti PayPal. Odkaz na platbu prostřednictvím systému iDEAL je adresa URL vaší platební stránky, na které může zákazník iniciovat transakci prostřednictvím systému iDEAL.
 3. Ve specifických případech, kdy je nutné další přezkoumání v souvislosti se systémem iDEAL jako způsobem platby, jste povinni vyhovět žádostem o poskytnutí informací, které můžete vy nebo společnost PayPal příležitostně obdržet.
 4. Průvodce integrací systému iDEAL pro obchodníky najdete na stránce https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview. Je také nutné dodržovat smluvní podmínky používání systému iDEAL, včetně používání loga iDEAL, jak je popsáno na stránce www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Je nutné společnosti PayPal bez prodlení oznámit veškeré případy, které vyžadují uplatnění záruky provedení platby prostřednictvím systému iDEAL.
 6. Pokud vás bude společnost PayPal na základě vlastního uvážení považovat za vysoké riziko, vyhrazuje si právo požadovat po vás implementaci procesu registrace zákazníka, při kterém budou zaznamenávány minimálně následující údaje týkající se zákazníka:

a) jméno a e-mailová adresa;

b) číslo účtu a jméno přiřazené k číslu bankovního účtu, který je používán k nákupům prostřednictvím systému iDEAL jako způsobu platby;

c) další informace pro ověření v kroku 2 a sledování transakcí, jako například:

i. adresa IP,

ii. informace o prohlížeči,

iii. číslo mobilního telefonu.

 

Multibanco

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Multibanco je způsob platby omezený na zákazníky v Portugalsku. Tento způsob nabízí dvě alternativy plateb: první alternativou je bankovní převod prostřednictvím zákazníkova portálu internetového bankovnictví, druhou alternativou je hotovostní platba v bankomatech různých portugalských bank.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Neuvedeno

Minimální výše transakce

Neuvedeno

Maximální výše transakce

99 999,99 EUR na transakci

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

MyBank

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

MyBank je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

Neuvedeno

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Kvůli předcházení pochybnostem se kromě zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem jedná také o aktivity, které by mohly být trestně stíhatelné jako ohrožení nezletilých osob, pedofilie nebo pornografie, nezákonné nakládání s díly, která jsou chráněna právy k duševnímu vlastnictví, neoprávněné používání platebních prostředků, nedodržování zásad ochrany osobních údajů v souvislosti se systémy automatizovaného zpracování dat, praní špinavých peněz, nedodržování zákonů a předpisů týkajících se hazardních her, sázení, koňských dostihů a loterií a nedodržování nařízení ohledně podmínek výkonu regulovaných povolání.

Doplňující podmínky

Nejste oprávněni používat logo MyBank ani jiné prvky chráněné právy k duševnímu vlastnictví. Výjimkou jsou případy, kdy je jejich použití pro tyto služby alternativních způsobů platby povoleno. Při jakémkoli dalším použití je nutné dodržovat pokyny uvedené v dokumentu MyBank Style Guide for Businesses, který je k dispozici na stránce https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Pokud se pokusíte používat logo MyBank neoprávněným způsobem nebo způsobem, pro který není určeno nebo který není povolen či je v zásadním rozporu s těmito požadavky, vyhrazujeme si právo zrušit poskytování našich služeb.

 

PayU

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

PayU je způsob platby bankovním převodem.  Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 PLN za transakci; 0,01 CZK za transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených ve smlouvě: léky na předpis, farmaceutické výrobky a potravinové doplňky, jejichž prodej není povolen; drogy či omamné látky (včetně syntetických drog) a vybavení a technologie používané k jejich výrobě, pěstování, distribuci apod.; hazardní hry provozované bez zákonného povolení; zbraně, munice a plynová odpalovací zařízení; online služby s pornografickým obsahem, například chaty, videokamery, videa na vyžádání; finanční produkty a služby nabízené v rámci aktivit, které nejsou pod dozorem kompetentních orgánů finančního dohledu; malware, například podvodný software, viry a podobně; webové stránky politických stran a související webové stránky sloužící k jejich podpoře nebo výběru prostředků na politické aktivity; kolektivní financování; zprostředkovatelé přijímající platby jménem mnoha příjemců bez zákonné povolení nebo aniž by splnili požadavky karetních sdružení či zprostředkujících subjektů.

Doplňující podmínky

1. Jste povinni zajistit, aby byl zákazník jasnou, srozumitelnou a snadno dostupnou formou informován, že transakce provedené prostřednictvím způsobu platby PayU nelze zrušit.

2. Společnosti PayPal a PayU nejsou odpovědné za žádné další poplatky vyplývající z toho, že jste nedokázali zajistit, aby byly zadány pouze správné údaje o bankovním účtu.

3. Za všechny neoprávněné nebo podvodné transakce uskutečněné prostřednictvím způsobu platby PayU jsou odpovědní obchodníci, kteří tento způsob platby používají.

4. Jste povinni zajistit, aby:

a) všechny údaje o totožnosti a/nebo pro ověření totožnosti zákazníka, které by mohly sloužit k zadávání objednávek, nebyly ukládány v elektronické ani jiné písemné podobě;

b) při zadávání údajů o totožnosti a/nebo pro ověření totožnosti zákazníka, které by mohly sloužit k zadávání objednávek, nemohly tyto údaje získat třetí strany.

Sdělování údajů o totožnosti a/nebo pro ověření totožnosti zákazníka třetím stranám je přísně zakázáno.

POLi

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

POLi je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase. POLi je způsob omezený na zákazníky, kteří mají účty u bankovních institucí v Austrálii a na Novém Zélandu. Společnost PayPal nezaručuje, že jsou všechny novozélandské nebo australské bankovní účty kompatibilní se způsobem platby POLi.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ne

Minimální výše transakce

1,00 AUD/NZD na transakci

Maximální výše transakce

10 000,00 AUD/NZD na transakci

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: hazardní hry.

Doplňující podmínky

Neuvedeno

Przelewy24 (P24)

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Przelewy24 je způsob platby bankovním převodem.  Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,05 PLN na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Každé transakci je přiděleno jedinečné číslo transakce a další údaje („údaje o transakci“), díky kterým lze snáze provádět šetření a řešit případné stížnosti. Údaje o transakci je nutné ukládat bezpečným způsobem. 

 

Veškeré stížnosti týkající se nesprávně provedených transakcí se podávají přímo společnosti PayPal, která je posléze předá společnosti Przelewy24 a ta způsob provedení platby prošetří.  V souvislosti s těmito stížnostmi je nutné uvést následující údaje:

 

a) e-mailovou adresu;

b) číslo transakce;

c) částku transakce;

d) celé jméno majitele původního bankovního účtu, ze kterého měla být částka transakce převedena;

e) název banky, u níž je veden účet, ze kterého měla být částka transakce převedena nebo na který měla být částka transakce převedena (podle toho, co je relevantní);

f) datum transakce;

g) při platbě kartou: název karty; a

h) při platbě prostřednictvím SMS zprávy: číslo mobilního telefonu zákazníka.

 

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení může být předání jakýchkoli stížností týkajících transakcí společnosti Przelewy24 k prošetření zamítnuto, pokud byly transakce uskutečněny 90 či více dnů před podáním příslušné stížnosti.

 

SOFORT

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

SOFORT Banking / SOFORT Überweisung je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

 

1,00 EUR na transakci

Maximální výše transakce

 

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Pouze zakázané zboží a služby stanovené ve smlouvě s uživatelem

Doplňující podmínky

Neuvedeno

 

Trustly

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Riziko chargebacku

Ne (jakmile budou peníze na účtu obchodníka uhrazeny)

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Ano

Minimální výše transakce

0,01 EUR za transakci. (V souladu s podmínkami stanovenými bankou zákazníka)

Maximální výše transakce

V souladu s podmínkami stanovenými bankou zákazníka

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě zakázaného zboží a služeb uvedených ve smlouvě: bitcoiny

Doplňující podmínky

(1) Je nutné zajistit, aby byly logotypy a ochranné známky společnosti Trustly zobrazeny a prezentovány přitažlivou formou, na příslušných místech a v souladu s požadavky na prezentaci služby uvedenými na následující stránce: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) služba Trustly je závislá na funkcích systémů třetích stran (především bankovních systémů), a v případě selhání či nesprávného fungování těchto systémů třetích stran nebo při provádění úprav v těchto systémech nebo v jejich souvislosti nezaručuje společnost Trustly funkčnost své služby; (b) v době, kdy objem transakcí výrazně naroste či dosahuje vrcholu nebo během plánované údržby služby Trustly může být nepříznivě ovlivněna rychlost transakcí; a (c) společnosti PayPal a Trustly neodpovídají za žádné ztráty ani škody způsobené horší funkčností systémů třetích stran, jak je popsáno ve zde uvedeném bodu (a), nebo během výrazného nárůstu objemu transakcí či plánované údržby služby Trustly, jak je popsáno ve zde uvedeném bodu (b).

Trustpay

Typ platby

Bankovní převod v reálném čase

Trustpay je způsob platby bankovním převodem. Příjemci mohou obdržet potvrzení o transakci v reálném čase.

Riziko chargebacku

Ne

Záruka provedení platby

Ne

Možnost vrácení peněz

Neuvedeno

Minimální výše transakce

0,01 EUR na transakci

Maximální výše transakce

Neuvedeno

Specifické zakázané zboží a služby

Kromě veškerého zakázaného zboží a služeb stanovených ve smlouvě s uživatelem: zbraně či podobné předměty (např., střelné zbraně, díly střelných zbraní, munice, nože), finanční produkty připomínající Ponziho schéma, ilegální drogy a pomůcky pro jejich užívání, online obchodníci se starožitnostmi a prodejci historických replik.

Doplňující podmínky

 1. Umožníte společnosti PayPal přistupovat k vaší webové stránce prostřednictvím ručního pozorování, používání automatizovaných webových pavouků či jiných automatizovaných vyhledávacích technik za účelem potvrzení přesnosti obsahu. Společnost PayPal však není povinna sledovat přesnost vašich webových stránek.
 2. Vaše standardní smlouva pro obchodníky musí obsahovat ustanovení o ukončení smlouvy s okamžitým účinkem v případě, že obchodník nedoručí zakoupené zboží či služby, odmítne reklamaci zboží či služeb bez odůvodnění, nebo odmítne umožnit vrácení zboží bez odůvodnění.
 3. Službu TrustPay lze ukončit bez udání důvodu s výpovědní lhůtou tří (3) týdnů.
 4. Budete vždy spolupracovat se společností PayPal a prošetříte jakékoli podezřelé nelegální, podvodné či nevhodné aktivity ze strany jakékoli osoby přistupující ke službě TrustPay.
 5. Na svých webových stránkách zřetelně uvedete:
  1. své identifikační údaje obchodníka;
  2. úplnou specifikaci nabízeného zboží a/nebo služeb včetně ceny a měny pro vyrovnání;
  3. popis postupu při reklamaci a vrácení zboží nebo služeb včetně informací o právech spotřebitele;
  4. způsob vrácení plateb přijatých od zákazníků obchodníka;
  5. kontaktní údaje oddělení služeb zákazníkům;
  6. vývozní omezení uvalená na nabízené zboží, pokud taková omezení existují; a
  7. způsob dodání nabízeného zboží nebo služeb.
 6. Zaručujete, že ani vy ani vaši ředitelé či skuteční vlastníci nejste uvedeni na seznamu osob, skupin a subjektů, na které Evropská Unie uvalila finanční sankce. Tento seznam publikovala Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost.
 7. TrustPay má právo nepřipsat či nepřevést prostředky na PayPal ve váš prospěch, pokud: (1) údaje o plátci nejsou jasné, srozumitelné a dostatečně konkrétní, (2) transakce odporuje rozhodnému právu, nebo (3) existuje důvodné podezření, že příslušná transakce souvisí s praním špinavých peněz, financováním terorismu či jinou kriminální činností.