PayPal Business Debit Mastercard Cardholder Agreement

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Overeenkomst voor kaarthouders van een PayPal Business Debit Mastercard®

 

PDF downloaden

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 31 augustus 2021

 

1. Overeenkomstsluitende partij en reikwijdte van deze overeenkomst

Deze Overeenkomst ('Overeenkomst') vormt een juridische overeenkomst tussen u en PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ('we' of 'PayPal').

Deze overeenkomst is van toepassing op de uitgifte en het gebruik van uw PayPal Business Debit Mastercard (de 'Kaart' of 'Kaarten'). Deze Overeenkomst vormt een aanvulling op de PayPal Gebruikersovereenkomst die van toepassing is op uw gebruik van de services van PayPal in het algemeen.

Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en de PayPal Gebruikersovereenkomst, zal deze Overeenkomst prevaleren.

 

2. In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor de kaart moet u een Belgische zakelijke PayPal-rekening hebben, naar ons goeddunken op basis van risico- en nalevingsregels en onderhevig aan de PayPal Gebruikersovereenkomsten ander toepasselijk beleid. We kunnen aanvragen voor kaarten naar eigen goeddunken weigeren.

 

3. Ontvangst en activering van uw kaart.

Na een geslaagde aanvraag wordt de kaart naar u verzonden. Activeer uw kaart voordat deze kan worden gebruikt. U kunt de Kaart activeren door onze Klantenservice te bellen naar +32 (0)2 585 55 52 (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn) of online door in te loggen op uw PayPal-rekening en de activeringsinstructies te volgen zoals uiteengezet op onze website. Deze kaart wordt kosteloos uitgegeven.

 

4. Extra kaarten

Extra kaarten zijn op dit moment niet beschikbaar. Wanneer er extra kaarten beschikbaar zijn, geven we dit aan op onze website.

 

5. Mogelijk gebruik

Uw kaart kan worden gebruikt bij verkooppunten die Mastercard accepteren. U kunt de kaart gebruiken om aankopen te doen in winkels, via het internet en telefonisch. De kaart kan worden gebruikt voor opnamen van contant geld bij geldautomaten met het Mastercard acceptatiemerkteken.

U mag uw kaart(en) alleen gebruiken voor bedrijfsuitgaven.

 

6. Dagelijkse limieten voor het gebruik

Voor kaarten gelden de volgende standaard dagelijkse limieten voor het gebruik:

De daadwerkelijke dagelijkse limieten kunnen variëren (lager of hoger), afhankelijk van onze ervaring met u. Alle dagelijkse limieten zijn onderworpen aan periodieke beoordeling en kunnen worden gewijzigd op basis van de geschiedenis van uw PayPal-rekening, activiteiten en andere factoren. PayPal behoudt zich het recht voor om deze limieten naar eigen goeddunken toe te passen en te wijzigen. U kunt inloggen op uw PayPal-rekening om te zien wat uw specifieke limieten zijn.

 

7. Autorisatie van transacties

U autoriseert betalingen met uw kaart door

 • met uw kaart tegen een contactloze kaartlezer te tikken
 • de kaartchip in te voeren en uw persoonlijk identificatienummer (pincode) in te voeren
 • handmatig een transactie in te voeren of een verkooppunten te vragen telefonisch een transactie te initiëren, waarbij u uw kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode (CVC) opgeeft.
 • de magnetische strip te swipen en het ontvangstbewijs van de transactie te ondertekenen.

U kunt geen betalingen annuleren die u al heeft geautoriseerd en waarmee de ontvanger al heeft ingestemd. U kunt transacties die u heeft geautoriseerd voor een toekomstige datum (inclusief terugkerende transacties) mogelijk annuleren door contact op te nemen met de webwinkel vóór de datum waarop de betaling moet worden uitgevoerd, of door contact met ons op te nemen. Meer informatie is te vinden in de paragrafen 'Een betaling verrichten' en 'Betalingen ontvangen' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

8. Uw betalingsverplichting

Als u uw kaart voor een transactie gebruikt, m.a.w. als u een betaalopdracht geeft met de kaart, bent u verplicht het transactiebedrag aan ons terug te betalen. Daartoe machtigt u ons om het betreffende bedrag van uw PayPal-saldo af te schrijven.

Transacties die met de kaart worden verricht, worden uitsluitend gefinancierd uit het saldo in euro's ('EUR') op uw PayPal-rekening. U moet voldoende saldo in EUR op uw PayPal-rekening hebben om het bedrag van de kaarttransactie (en eventuele aan ons verschuldigde transactiekosten) te dekken.

U kunt ervoor kiezen om een automatische financieringsregeling (we noemen dit 'automatisch aanvullen') in of uit te schakelen door in uw Kaartinstellingen een bankrekening of bankpas aan uw kaart te koppelen.

Als u een bankrekening of bankpas aan uw kaart koppelt, kunnen wij, voor zover er geen of onvoldoende saldo op uw PayPal-rekening beschikbaar is om een kaarttransactie (en eventuele aan ons verschuldigde transactiekosten) te dekken, automatisch uw bankrekening of bankpas als financieringsmethode gebruiken om voldoende saldo te verkrijgen in overeenstemming met de voorwaarden van de PayPal Gebruikersovereenkomst. Het bedrag dat van uw bankrekening of via uw bankpas wordt afgeschreven en aan het saldo van uw PayPal-rekening wordt toegevoegd, is in EUR en wordt naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 EUR.

Een voorbeeld: als u geen PayPal-saldo heeft maar 26,50 EUR aan een verkooppunt wilt betalen, wordt een bedrag van 30 EUR afgeschreven van uw bankrekening en op uw PayPal-rekening bijgeschreven. Voor de kaartbetaling wordt 26,50 EUR gebruikt. U kunt het resterende PayPal-saldo van 3,50 EUR uitgeven voor andere aankopen.

We gebruiken eerst het bestaande saldo op je PayPal-rekening om een betaling met PayPal te verrichten. We gebruiken alleen een bedrag van uw bankrekening of via uw bankpas als er niet genoeg saldo op uw PayPal-rekening staat.

Als u:

 • geen bankrekening of bankpas aan uw kaart koppelt,
 • de bankrekening of bankpas die aan uw kaart is gekoppeld uitschakelt; of
 • uw gekoppelde bankrekening of bankpas van uw PayPal-rekening verwijdert,

u niet voldoende saldo op uw PayPal-rekening kunt verkrijgen om de transactie met uw kaart te verrichten in het geval dat het bestaande saldo op uw PayPal-rekening niet toereikend is. Een transactie met de kaart waarvan het bedrag hoger is dan het saldo op uw PayPal-rekening, wordt geweigerd.

 

9. Opnamen van contant geld

Met de kaart kunt u contant geld opnemen van het saldo in EUR op uw PayPal-rekening bij

 • een geldautomaat ('opname bij een geldautomaat')en
 • een verkooppunt, op voorwaarde dat het verkooppunt deze mogelijkheid biedt en, naast andere voorwaarden, onderhevig aan de limieten die PayPal kan instellen, ('Contant geld bij betaling').

U kunt contant geld opnemen tot het bedrag van uw daglimiet is bereikt (zie paragraaf 6 van deze Overeenkomst).

U kunt alleen contant geld opnemen van uw PayPal-saldo opnemen bij een geldautomaat, maar niet van uw bankrekening die aan uw kaart(en) is/zijn gekoppeld. U kunt echter wel contant geld krijgen bij het afrekenen als uw PayPal-saldo niet toereikend is om het totale transactiebedrag (aankoopbedrag + contant bedrag) te dekken en als Automatisch aanvullen is ingeschakeld (zie paragraaf 8 van deze Overeenkomst).

U kunt niet meer dan 100,00 EUR per dag opnemen wanneer u contant geld opneemt bij het betalen.

 

10. Geen gebruik van het saldo dat niet in EUR is

Het is mogelijk om saldi in verschillende valuta's op uw PayPal-rekening aan te houden. Saldi in andere valuta's dan EUR (die vóór de transactie op uw PayPal-rekening staan) worden echter niet gebruikt om aan uw betaalverplichtingen conform paragraaf 8 te voldoen.

Bijvoorbeeld: er staat een saldo in Amerikaanse dollars op uw PayPal-rekening. Als u met uw kaart een betaling doet aan een webwinkel in de VS, gebruiken we dit saldo in Amerikaanse dollars niet. Het transactiebedrag in Amerikaanse dollars wordt omgezet in EUR en we gebruiken alleen het saldo in EUR op uw PayPal-rekening en eventueel het EUR-bedrag dat wij via automatische incasso van uw bankrekening afschrijven. (zie paragraaf 8).

 

11. Kosten en overzichten

 1. Opnamekosten voor contant geld
  U stemt ermee in om een toeslag van 2,00 EUR te betalen voor elke opname van contant geld. Deze kosten zijn van toepassing op opnamen van contant geld bij een geldautomaat (binnen en buiten België). De beheerder van de geldautomaat kan extra kosten in rekening brengen.
 2. Geen transactiekosten
  We brengen geen kosten in rekening voor betalingen met uw kaart(en).
  In het bijzonder brengen we geen kosten in rekening voor een internationale transactie, noch kosten voor het omrekenen van valuta voor betalingen met uw kaart(en). Als de betaling of de opname van contant geld met uw kaart gepaard gaat met een door PayPal uitgevoerde valutaomrekening, is paragraaf c 'Valutaomrekening' hieronder van toepassing.
 3. Valutaomrekening
  PayPal brengt geen kosten voor valutaomrekening in rekening. Als de betaling of de opname van contant geld met uw kaart gepaard gaat met een door PayPal uitgevoerde valutaomrekening, zijn de wisselkoersen van Mastercard van toepassing. De wisselkoers die wordt toegepast, is gewoonlijk de koers op de datum waarop de transactie is geautoriseerd.
 4. In bepaalde omstandigheden kan de wisselkoers die wordt toegepast echter de wisselkoers zijn op de datum waarop de transactie door de systemen van Mastercard wordt verwerkt, die anders kan zijn dan de wisselkoers op de transactiedatum. Raadpleeg de Mastercard valutaomrekeningscalculator voor de tarieven van Mastercard.

  De tarieven voor valutaomrekening als procentuele opslag op de referentiekoersen uitgegeven door de Europese Centrale Bank vindt u hier.
  PayPal is niet verplicht om u berichten te sturen op grond van art. 3a (5) Verordening inzake kosten voor internationale betalingen (Verordening (EG) nr. 924/2009).

 5. Overzichten
  We verstrekken elke maand een elektronisch overzicht met al uw betaaltransacties die u met de kaart heeft verricht.

 

12. Cashback-programma

a. Cashback

PayPal geeft 0,5% cashback op het nettobedrag van in aanmerking komende betalingen met uw kaart(en). Dit betekent dat 0,5% van het nettobedrag van uw in aanmerking komende betalingen met uw kaart(en) wordt bijgeschreven op uw PayPal-rekening als wekelijkse uitbetalingen.

Van tijd tot tijd kunnen we het cashbackpercentage verhogen (bijvoorbeeld naar 1%) gedurende een beperkte periode. We zullen dergelijke promotiecampagnes met een hoger cashbackpercentage (inclusief criteria om in aanmerking te komen) aan u aankondigen in een e-mail en/of op onze website.

'Nettobedrag' betekent het te betalen bedrag minus de PayPal-kosten die van toepassing zijn op de betaling.

'In aanmerking komende betalingen' zijn alle transacties met uw kaart(en), met uitzondering van

PayPal gebruikt de methode van 'vanaf een half naar boven afronden' om de cashback-bedragen voor individuele betalingen te berekenen. Voorbeelden van de berekening van het cashback-bedrag:

 • een aankooptransactie van 10,00 EUR => 0,05 EUR cashback
 • een aankooptransactie van10,99 EUR => 0,05 EUR cashback
 • een aankooptransactie van 11,00 EUR => 0,06 EUR cashback

b. Aanmelding voor en beschikbaarheid van het Cashback-programma

Uw nieuwe kaart en vervangende kaarten (bij verlies of diefstal) worden automatisch aangemeld voor het Cashback-programma.

c. Sluiting van uw PayPal-rekening of beëindiging van deze Overeenkomst

Als u uw PayPal-rekening annuleert, komt u niet in aanmerking voor cashback voor de maand waarin u uw PayPal-rekening annuleert. Als u uw kaart echter annuleert of deze Overeenkomst beëindigt, komt u nog steeds in aanmerking voor cashback voor de in aanmerking komende transacties die worden voltooid in de maand waarin u uw kaart annuleert of deze Overeenkomst beëindigt.

 

13. Uitvoeringstijden

De betaling wordt geïnitieerd door de ontvanger, namelijk het verkooppunt.

Als we de betaalopdracht ontvangen op een werkdag na 16.00 uur CET België, wordt de betaalopdracht beschouwd te zijn ontvangen op de volgende werkdag. Uitvoeringstijden (zoals hieronder gedefinieerd) vangen pas aan op het moment dat een betaalopdracht als ontvangen wordt beschouwd.

Na ontvangst van de betaalopdracht door PayPal, is PayPal verplicht ervoor te zorgen dat het transactiebedrag uiterlijk binnen de hierna volgende termijnen door de aanbieder van betaalservices wordt ontvangen van de ontvanger van de betaaldienst:

 

14. Vastgehouden betalingen voor autorisatie

Wanneer u uw kaart gebruikt om goederen of services te kopen of contant geld van een verkooppunt te verkrijgen, kan het verkooppunt proberen pre-autorisatie voor de transactie bij ons te verkrijgen. Als het verkooppunt een dergelijk verzoek indient, houden we het bedrag van het pre-autorisatieverzoek maximaal dertig (30) dagen op uw PayPal-saldo vast (dit kan in sommige gevallen variëren van het bedrag van de daadwerkelijke aankoop, afhankelijk van het verkooppunt). Dit vastgehouden bedrag kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van het geld op uw PayPal-rekening. Als u een transactie autoriseert en vervolgens een aankoop van dat object niet volgens plan doet, kan de goedkeuring resulteren in een vastgehouden betaling van maximaal dertig (30) dagen. Bij alle transacties waarbij geleidelijke aanpassingen voor pre-autorisatie uitgevoerd worden, wordt dit bedrag tot maximaal nog eens dertig (30) dagen na de aanpassingsdatum vastgehouden. We zijn niet verantwoordelijk als transacties niet worden voltooid vanwege het vastgehouden bedrag. Als het verzoek tot pre-autorisatie afwijkt van het bedrag van de daadwerkelijke transactie, schrijven we het daadwerkelijke transactiebedrag af van uw PayPal-saldo.

 

15. Vervaldatum van de kaart

Na de vervaldatum van uw kaart stuurt PayPal u meestal automatisch een vervangende kaart. Neem contact met ons op als u na de vervaldatum van uw kaart geen vervangende kaart heeft ontvangen, maar u wel een nieuwe kaart wilt ontvangen: +32 (0)2 585 55 51 (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn).

 

16. Uw verplichtingen: Uw kaart en pincode beschermen

U bent verplicht aan de volgende verplichtingen te voldoen:

 1. Neem alle redelijke maatregelen om uw kaart, PayPal-rekening en pincode te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door een derde. Als u uw kaart verliest of als uw kaart wordt gestolen, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 2. Het is u niet toegestaan
  • een derde in staat stellen uw kaart te gebruiken,
  • uw PayPal-wachtwoord of -pincode delen met een andere persoon (met uitzondering van services voor gelicentieerde betaalinitiatie of betaalrekeningservices);
  • uw pincode op uw kaart te schrijven of op ander materiaal dat wordt bewaard samen met of in de buurt van uw kaart.

 

17. Kennisgevingsvereiste in het geval van ongeautoriseerd gebruik van uw kaart

Als u ziet of vermoedt dat u uw kaart of ander apparaat bent kwijtgeraakt of een ongeautoriseerd gebruik van uw kaart vermoedt, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Hiertoe kunt u inloggen op uw PayPal-rekening en de kaart als gestolen melden, contact opnemen met de klantenservice van PayPal of bellen naar: +32 (0)2 585 55 51 (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn).

 

18. Aansprakelijkheid van PayPal voor ongeautoriseerde transacties

 1. In het geval van een ongeautoriseerde betaling met uw kaart is PayPal verplicht het transactiebedrag terug te betalen op uw PayPal-rekening, voor zover het bedrag al van uw PayPal-rekening is afgeschreven. Als het bedrag nog niet is afgeschreven, brengt PayPal geen kosten in rekening op uw PayPal-rekening.
 2. Paragraaf 18 (1) is niet van toepassing als u aansprakelijk bent conform paragraaf 19 van deze Overeenkomst (zie hieronder).
 3. Paragraaf 18 (1) is niet van toepassing als u PayPal uiterlijk binnen 13 maanden na de dag waarop de transactie is uitgevoerd niet over de ongeautoriseerde transactie heeft geïnformeerd.

 

19. Uw aansprakelijkheid bij ongeautoriseerde transacties

 1. U bent aansprakelijk jegens PayPal voor de terugbetaling van alle schade die PayPal heeft geleden als gevolg van de ongeautoriseerde betalingen met uw kaart als
  • U frauduleus heeft gehandeld, of
  • U een van de verplichtingen conform paragraaf 16 en 17 van deze Overeenkomst opzettelijk heeft geschonden of als gevolg van grove nalatigheid heeft geschonden,
   en als deze schending de ongeautoriseerde transactie mogelijk heeft gemaakt.
 2. Paragraaf 19 (1) is niet van toepassing als u PayPal niet kon informeren overeenkomstig paragraaf 17 omdat PayPal niet in de mogelijkheid heeft voorzien om dergelijke kennisgevingen te ontvangen.
 3. Paragraaf 19 (1) is niet van toepassing als er geen sterke cliëntauthenticatie is uitgevoerd ondanks een dergelijke wettelijke verplichting.
 4. Zodra u aan uw verplichting conform paragraaf 17 heeft voldaan, bent u niet aansprakelijk voor schade die PayPal na uw kennisgeving heeft opgelopen. Dit geldt niet als u frauduleus heeft gehandeld.

 

20. Terugbetalingen voor kaarttransacties die door of via de ontvanger zijn geïnitieerd

 1. U heeft recht op een terugbetaling door PayPal van een geautoriseerde kaartbetaling die door of via een ontvanger is geïnitieerd en al is uitgevoerd als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a. Bij de autorisatie is niet het exacte bedrag van de kaartbetaling opgegeven.

b. Het bedrag van de kaartbetaling heeft het bedrag dat u redelijkerwijs had kunnen verwachten overschreden, rekening houdend met het eerdere bestedingspatroon en de relevante omstandigheden van het geval.

c. U heeft binnen acht weken na de datum waarop het geld van uw PayPal-rekening is afgeschreven om de terugbetaling verzocht.

De bewijslast om aan te tonen dat aan dergelijke voorwaarden is voldaan ligt bij u. De terugbetaling bestaat uit het volledige bedrag van de uitgevoerde kaartbetaling.

 1. U heeft geen recht op terugbetaling wanneer:

a. U hebt toestemming gegeven om de kaartbetaling rechtstreeks aan PayPal uit te voeren;

b. Informatie over de toekomstige kaartbetaling is ten minste vier weken voor de vervaldatum door PayPal of de ontvanger aan u verstrekt, en

c. als de betreffende betaling hoger was dan u redelijkerwijs verwachtte te betalen als gevolg van een wijziging in de wisselkoers.

 1. Binnen tien werkdagen na ontvangst van een verzoek om terugbetaling zal PayPal het volledige bedrag van de betalingstransactie terugbetalen of een rechtvaardiging verstrekken voor het weigeren van de terugbetaling.

 

21. Acties die we kunnen ondernemen bij schendingen van de voorwaarden van PayPal en het recht van PayPal om het gebruik van de kaart te beperken

We kunnen uw kaart op elk moment zonder kennisgeving en om welke reden dan ook blokkeren, beperken, opschorten of beëindigen.

We kunnen uw gebruik van uw kaart(en) opschorten of permanent opschorten

De bepalingen van het gedeelte 'Verboden activiteiten en vastgehouden betalingen' van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn ook van toepassing op transacties met uw kaart.

 

22. Eigendom van de kaarten

De kaarten blijven ons eigendom. We kunnen u vragen uw kaart terug te sturen of te vernietigen (bijvoorbeeld wanneer deze Overeenkomst door u of door ons wordt beëindigd).

 

23. Geen overdracht

Uw kaart en uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen.

 

24. Wijzigingen in deze Overeenkomst

We kunnen deze Overeenkomst wijzigen met een voorafgaande kennisgeving van twee maanden, met inachtneming van de voorwaarden in de paragraaf 'Over uw rekening – Welkom bij PayPal' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

25. Uw recht om de Overeenkomst te beëindigen

U kunt deze Overeenkomst, dat wil zeggen uw kaart, op elk gewenst moment beëindigen. Om uw kaart te annuleren, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op +32 (0)2 585 55 51 (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn) of u kunt online annuleren door in te loggen op uw PayPal-rekening.

 

26. Het recht van PayPal om de Overeenkomst te beëindigen

Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bovendien heeft PayPal het recht deze Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de voorwaarden in de paragraaf 'Verboden activiteiten en vastgehouden betalingen' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

27. Privacy

De Privacyverklaring van PayPal is ook van toepassing op het gebruik van uw kaart(en).

 

28. Geschillen

Voor eventuele geschillen of problemen met PayPal of deze service, verwijzen wij u naar de paragraaf 'Problemen oplossen' van de PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

29. Aanvullende voorwaarden in de PayPal Gebruikersovereenkomst

Naast deze Overeenkomst is uw gebruik van de kaart(en) onderworpen aan de PayPal Gebruikersovereenkomst (inclusief het Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal). U vindt er bijvoorbeeld bepalingen en informatie over het toepasselijke recht, jurisdictie, arbitrage, aansprakelijkheidsbeperkingen, de taal van het contract, enz.