>> Shikoni të gjitha marrëveshjet ligjore

Marrëveshja e shërbimeve të PayPal për pagesat me kartë në internet (më parë Marrëveshja e përparuar e PayPal me kartë krediti dhe debiti)

Përditësimi i fundit: 31 maj 2021

Printo

 

 

Rreth kësaj marrëveshjeje

Kjo Marrëveshje e shërbimeve të pagesave me kartë në internet ("Marrëveshja për Kartën") (më parë Marrëveshja e përparuar e PayPal me kartë krediti dhe debiti) është një kontratë midis jush ("Tregtari" "ju" "juaj") dhe PayPal Pte. Ltd. ("PayPal", "ne", "neve" ose "jonë" sipas kontekstit). Pranoni se çdo përdorim i juaji i secilit prej Shërbimeve për pagesat me kartë në internet (siç përkufizohet më poshtë) që ne ju ofrojmë do të konsiderohet si pranim nga ana juaj i kësaj Marrëveshjeje për kartë dhe ju rekomandojmë të ruani ose të printoni një kopje të kësaj Marrëveshje për kartë.

Kjo Marrëveshje për kartë, Marrëveshja e përdoruesit të PayPal dhe çdo marrëveshje tjetër e zbatueshme që keni lidhur me PayPal (bashkërisht "Marrëveshjet e PayPal") do të zbatohen për përdorimin tuaj të Shërbimeve për pagesat me kartë në internet. Para se të vijoni me përfitimin e një apo më shumë nga shërbimet për pagesat me kartë në internet, ju duhet të lexoni, të bini dakord dhe të pranoni të gjitha Kushtet e përgjithshme që përmban kjo marrëveshje për kartë.

Herë pas here, ne mund ta ndryshojmë këtë marrëveshje për kartë dhe cilëndo prej politikave të zbatueshme. Versioni i rishikuar do të hyjë në fuqi në momentin e postimit në faqen tonë të PayPal, përveçse kur specifikohet ndryshe. Nëse ndryshimet tona reduktojnë të drejtat apo shtojnë përgjegjësitë tuaja, ne do të postojmë një njoftim në faqen tonë të internetit të Përditësimeve të politikës dhe do t'ju dërgojmë njoftim paraprak sipas afatit kohor të përcaktuar në Marrëveshjen e përdoruesit të PayPal. Njoftimi paraprak nuk do të dërgohet kur ndryshimi lidhet me një shërbim të ri të shtuar, ka një funksionalitet ekstra të Shërbimeve ekzistuese ose kur janë ndryshime të tjera të cilat në gjykimin tonë të arsyeshëm nuk reduktojnë as të drejtat tuaja dhe as shtojnë përgjegjësitë tuaja. Në rrethanat e lartpërmendura, ndryshimet do të bëhen pa ju njoftuar dhe do të hyjnë në fuqi në momentin kur e postojmë në faqen tonë të internetit.

Duke vazhduar përdorimin e Shërbimeve tona për pagesat me kartë në internet pas çdo ndryshimi në këtë Marrëveshje për kartë, ti pranon të respektosh dhe t'i nënshtrohesh këtyre ndryshimeve. Nëse nuk jeni dakord me asnjë nga ndryshimet e kësaj Marrëveshjeje për kartë, sipas rastit, ju mund të përfundoni përdorimin e Shërbimeve për pagesat me kartë në internet, siç parashtrohet në klauzolën 7 përpara se këto ndryshime të hyjnë në fuqi dhe/ose të mbyllni llogarinë tuaj.  Ndonëse mund ta mbyllni llogarinë tuaj të PayPal në çdo moment dhe pa asnjë tarifim, vini re se mund të jeni ende përgjegjës ndaj nesh pas zgjidhjes së kësaj Marrëveshje për kartë për të gjitha detyrimet që mund të keni marrë dhe për të cilat keni qenë përgjegjës përpara zgjidhjes së kësaj Marrëveshje për kartë.

"Shërbime për pagesa me kartë në internet" janë gama e shërbimeve të përpunimit të pagesave të ofruara nga PayPal të cilat u ofrojnë tregtarëve mundësinë për të pranuar dhe marrë pagesa me kartë krediti dhe debiti në një faqe interneti ose përmes një aplikacion celular ose përmes telefonit. Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, këto shërbime përfshijnë Pagesat e përparuara me kartë krediti dhe debiti, Mbrojtjen nga mashtrimi, Payments Pro dhe Terminalin virtual.

Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, këto Shërbime përfshijnë:

 1. Pagesa të përparuara me kartë krediti dhe debiti: funksioni për pranimin e transaksioneve me kartë krediti dhe debiti.
 2. Mbrojtja nga mashtrimi: Shërbimi opsional i ofruar nga PayPal për t'ju mundësuar aksesimin e veçorive shtesë të menaxhimit të rrezikut që mund të ndihmojnë në mbrojtjen tuaj nga transaksione potencialisht mashtruese, siç përshkruhet më hollësisht në faqen e internetit të PayPal.
 3. Payments Pro ose PayPal Payments Pro (i njohur gjithashtu si Website Payments Pro), është gama e shërbimeve që përbëhet nga Butoni i pagesës PayPal, Pagesa të drejtpërdrejta dhe Terminali Virtual, siç përshkruhet në më shumë detaje në dokumentet e zhvilluesit të PayPal. Në shërbimet opsionale shtesë përfshihet Mbrojtja nga mashtrimi dhe pagesa periodike, të cilat përshkruhen më gjerësisht në faqen e internetit të PayPal.
 4. Terminal virtual ose VT: është Shërbimi që të mundëson marrjen e një pagese me kartë duke futur manualisht të dhënat e kartës që ju ka dhënë klienti.

Secila prej shërbimeve të lartpërmendura përmban një ose më shumë API të shërbimeve të pagesës me kartë në PayPal ose SDK të PayPal.

Termat në germa kapitale janë të përkufizuara në seksionin 12 më poshtë. Shikoni, shkarkoni dhe ruani këtë Marrëveshje për kartë.

 

Kaloni te seksioni:

1. Konfigurimi dhe aktivizimi i Shërbimit tuaj

2. Tarifat

3. Siguria e informacionit; Mbrojtja e të dhënave; Transportueshmëria e të dhënave

4. Marrëveshja e përdoruesit dhe mënyra si gjejnë zbatim dokumentet tona ligjore

5. Përdorimi i butonit të pagesës PayPal

6. Miratimi në lidhje me faturimin/pagesat periodike për disa shërbime.

7. Licenca për softuerë

8. Kushte bankare për transaksionet me kartë

9. Zgjidhja dhe pezullimi

10. Mbrojtja nga mashtrimi

11. Të ndryshme

12. Përkufizime

13. Plani 1 – Kërkesa për sigurinë e të dhënave

14. Plani 2 – Marrëveshja me bankën

15. Plani 3 – Kushte të mbrojtjes nga mashtrimi

 

1. Konfigurimi dhe aktivizimi i shërbimit tuaj

 1. Prezantimi. Për të përftuar dhe përdorur Shërbimin përkatës, ju duhet të përmbushni sa më poshtë:
  1. të plotësoni procesin e aplikimit nga interneti për Shërbimin përkatës, të hapni një llogari biznesi në PayPal (nëse nuk e keni tashmë një të tillë) dhe të ndiqni udhëzimet tona të parashtruara në procesin nga interneti të PayPal për të aksesuar dhe përdorur Shërbimin tuaj.
  2. të integroni Shërbimin përkatës në procesin e pagesës në faqen tënde të internetit. Nuk ju kërkohet të integroni Shërbimin tuaj në procesin e pagesës në faqen tuaj të interneti nëse ju keni akses dhe përdorni vetëm Terminalin virtual. PayPal nuk mban përgjegjësi për asnjë problem që mund të ndodhë gjatë integrimit të Shërbimit tuaj në faqen tuaj aktive të internetit. Ju jeni personi i vetëm që mbani përgjegjësi për të zgjedhur, konfiguruar, integruar dhe personalizuar Shërbimin tuaj dhe për t'u siguruar se përmbush nevojat tuaja.
  3. të aktivizoni Shërbimin tuaj në një transaksion të pagesave "të drejtpërdrejta" për herë të parë.
 2. Barazi ndërmjet metodave të pagesës. Duke përdorur Shërbimet, PayPal ju lejon të pranoni karta debiti dhe krediti në mënyrë të drejtpërdrejtë. Përmes shfaqjes së opsioneve të pagesës në faqen tuaj të internetit, ju duhet të paraqisni logot e PayPal dhe Kartat e lidhura me përmasë dhe dukshmëri të barabartë mes tyre dhe mes metodave të tjera të pagesës. Ju nuk duhet të shfaqni një preferencë për apo të diskriminoni një metodë pagese mbi një tjetër. Përmes përdorimit të logos dhe butonave PayPal, ju pranoni gjithashtu të përmbushni standardet e përdorimit të logos, të cilat i gjeni në: https://www.paypal.com/sg/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/OnlineLogoCenter-outside ose versionet e përditësuara herë pas here.
 3. Autorizimi i raportit të kreditit. Ti autorizon PayPal që të sigurojë informacione në lidhje me transaksionet e kartës individuale dhe të biznesit te palë të treta me qëllim lehtësimin e pranimit dhe zgjidhjes së transaksioneve me kartë dhe në lidhje me artikujt, përfshi kthimet e pagesave, rimbursimet, mosmarrëveshjet, rregullimet dhe hetime të tjera. Pranoni të lejoni PayPal të marrë nga një palë e tretë historikun e kreditit tuaj dhe informacionin tuaj financiar në lidhje me aftësinë tuaj për të përmbushur detyrimet që lindin sipas kësaj Marrëveshjeje për kartë në mënyrën e parashtruar në Deklaratën e privatësisë së PayPal. PayPal do të shqyrtojë kreditin tuaj dhe faktorë të tjerë rreziku të llogarisë suaj të PayPal (duke përfshirë, por pa u limituar në anulime dhe kthime të pagesës, ankesa nga klienti, pretendime) në mënyrë të vazhdueshme. PayPal do të ruajë, përdorë dhe publikojë informacionin e përfituar në përputhshmëri me Deklaratën e privatësisë së PayPal.
 4. Anulimi. PayPal mund të vendosë të përfundojë aksesin tuaj dhe/ose përdorimin e çdo Shërbimi dhe/apo të zgjidhë këtë Marrëveshje për kartë në çdo moment përpara Datës së aktivizimit përmes një njoftimi.

 

2. Tarifat

Duke marrë në konsideratë Shërbimet që ju ofron PayPal, ju pranoni të paguani tarifat në shumën dhe mënyrën me të cilën keni rënë dakord me PayPal gjatë procesit të aplikimit.

 

3. Siguria e informacionit; Mbrojtja e të dhënave; Transportueshmëria e të dhënave

 1. Përputhshmëri me Planin e sigurisë së të dhënave. Pranoni të respektoni Planin 1 si më poshtë, i cili është pjesë e kësaj Marrëveshjeje për kartë.
 2. Çmimi dhe monedha. Ju nuk mund të dorëzoni transaksione pagesash ku shuma është rezultat i këmbimit dinamik të monedhës. Kjo do të thotë se nuk mund të listoni një artikull në një monedhë dhe pastaj të pranoni një pagesë në një monedhë tjetër. Nëse pranoni pagesa në më shumë se një monedhë, duhet të renditni më vete çmimet për çdo monedhë.
 3. Përputhshmëri me Shtojcën e mbrojtjes së të dhënave. Ne dhe ju (si Tregtar) biem dakord të respektojmë shtojcën e mbrojtjes së të dhënave e cila ndodhet këtu dhe është pjesë e kësaj Marrëveshje për kartë. Kushtet e Planit të mbrojtjes së të dhënave prevalojnë mbi çdo kusht konfliktues të kësaj Marrëveshje për kartë në lidhje me mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë.
 4. Transportueshmëria e të dhënave. Pas zgjidhjes apo përfundimit të kësaj Marrëveshje për kartë, PayPal bie dakord, me kërkesë me shkrim të Tregtarit, t'i sigurojë bankës së re blerëse të Tregtarit ose një ofrues të ri të shërbimit të pagesës ("Marrësi i të dhënave") të gjitha informacionet e disponueshme të çdo karte krediti, ku përfshihen të dhënat personale që lidhen me klientët e Tregtarit ("Informacionet e kartës"). Për këtë, Tregtari duhet t'i sigurojë PayPal të gjitha informacionet e kërkuara, ku përfshihet prova se Marrësi i të dhënave është në përputhje me Kërkesat e shoqatës PCI-DSS dhe përputhja është e nivelit 1 PCI. PayPal pranon të transferojë Informacionet e kartës te Marrësi i të dhënave për sa kohë gjen zbatim sa më poshtë: a) Tregtari i jep PayPal provat se marrësi i të dhënave përmbush Kërkesat e shoqatës PCI-DSS (përputhje e nivelit 1 PCI) duke i siguruar PayPal një certifikatë apo raport për përmbushjen e Kërkesave të shoqatës PCI-DSS nga një ofrues i kualifikuar dhe çdo informacion të kërkuar nga PayPal; b) transferimi i Informacioneve të kartës në fjalë është në përputhje me versionin më të përditësuar të Kërkesave të shoqatës PCI-DSS; dhe c) transferimi i këtyre të dhënave të kartës lejohet sipas Rregullave të shoqatës në fuqi dhe çdo ligji, rregulli apo rregulloreje në fuqi (përfshi legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave).

 

4. Marrëveshja e përdoruesit dhe mënyra si gjejnë zbatim dokumentet tona ligjore

 1. Zbatohet Marrëveshja e përdoruesit. Kushtet e Marrëveshjes së përdoruesit zbatohen për ju dhe inkorporohen si referencë në këtë Marrëveshje për kartë. Termi shërbimet e PayPal në Marrëveshjen e përdoruesit përfshin Shërbimet e zbatueshme. Në rast se Marrëveshja për kartë bie në kundërshtim me Marrëveshjen e përdoruesit, Marrëveshja për kartë prevalon Marrëveshjen e përdoruesit, por vetëm në lidhje me kundërshtimin dhe me Shërbimin përkatës. Marrëveshjen e përdoruesit mund ta gjeni përmes një lidhjeje në fund të thuajse çdo faqeje interneti të PayPal. Marrëveshja e përdoruesit përfshin dispozita të rëndësishme të cilat:
  1. lejojnë PayPal të mbajë rezerva për të mbuluar detyrimin tuaj për të shlyer kthimet e pagesave, anulimet dhe tarifat;
  2. ju detyrojnë të ndiqni Politikën e PayPal për përdorimin e pranueshëm gjatë përdorimit të PayPal;
  3. i japin fuqi ligjore Deklaratës së privatësisë së PayPal, e cila rregullon përdorimin tonë dhe shpërndarjen e informacionit tuaj dhe atë të Klientëve të përbashkët; dhe
  4. lejojnë PayPal të kufizojë një pagesë apo llogarinë tuaj të PayPal në rrethanat e renditura në Marrëveshjen e përdoruesit.
 2. Pagesat e pasuksesshme dhe veglat e Shërbimit. Ju mbani përgjegjësi për: kthimin e pagesës, anulimet dhe pagesa të tjera të pavlefshme siç përcaktohet në Marrëveshjen e përdoruesit, pavarësisht përdorimit dhe konfigurimit që i bëni Shërbimit, ku përfshihet teknologjia e filtrit të menaxhimit të mashtrimit dhe vegla të ngjashme parandaluese (nëse ka), apo përdorimit që i bëni Shërbimit të mbrojtjes nga mashtrimi. Këto vegla mund të jenë të dobishme në zbulimin e mashtrimit dhe shmangien e dështimit të pagesës, megjithatë nuk cenojnë përgjegjësitë dhe detyrimet që ju lindin sipas Marrëveshjes së përdoruesit për kthimin e pagesës, anulimet dhe pagesat e pavlefshme.

 

5. Përdorimi i butonit të pagesës PayPal

Nëse përdorni Pagesa të përparuara me kartë krediti dhe debiti, Payments Pro ose Payments Pro Payflow, duhet të përdorni Butonin e pagesave PayPal në mënyrën e mëposhtme:

 1. Duhet të përfshini një Buton të pagesës PayPal ose: (i) para se të kërkoni adresën e transportit/faturimit dhe informacione të tjera financiare nga klientët tuaj, ose (ii) në të njëjtën faqe ku i mblidhni këto informacione nëse përdorni vetëm një faqe për përpunimin tuaj në arkë.
 2. Duhet të ofroni PayPal si një opsion pagese së bashku me opsionet e tjera të pagesës që ofroni. Shenja e pranimit të PayPal duhet të shfaqet me rëndësi të barabartë me logot për opsionet e tjera të pagesës. Ju nuk duhet të diskriminoni PayPal dhe as të dekurajoni përdorimin e tij, si një opsion pagese ndaj çdo opsioni tjetër pagese të ofruar nga ju.
 3. Ju duhet t'u siguroni klientëve mundësinë që të mos ruajnë informacionet e tyre personale, përfshi adresën e tyre të email-it, adresën e transportit/faturimit dhe informacionin financiar.

 

6. Miratimi në lidhje me faturimin/pagesat periodike për disa shërbime.

Nëse po përdorni tiparin e Faturimit ose të Pagesave periodike, ju pranoni se është përgjegjësia juaj të respektoni Rregullat e Shoqatës dhe legjislacionin në fuqi, duke përfshirë arkëtimin e marrëveshjes suaj të klientit që do të faturohet në mënyrë periodike.

 

7. Të drejtat e pronësisë

 1. Pronësia intelektuale.  Ju pranoni që PayPal dhe licencuesit e tij ruajnë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale (duke përfshirë të gjitha patentat, markat tregtare, të drejtat e autorit, veshjet tregtare, sekretet tregtare, të drejtat e bazës së të dhënave dhe të gjitha të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale) dhe titullin në dhe për të gjitha informacionet e tyre konfidenciale; informacione, produkte dhe shërbime të tjera të pronësisë; dhe idetë, konceptet, teknikat, shpikjet, proceset, softuerin ose punimet e autorësisë të zhvilluara, të përfshira ose të praktikuara në lidhje me Shërbimet dhe të ofruara nga PayPal si më poshtë, duke përfshirë por pa u kufizuar të gjitha modifikimet, përmirësimet, punimet derivate, konfigurimet, përkthimet, përmirësimet dhe ndërfaqet e tyre (e gjithë "Prona intelektuale PayPal" e lartpërmendur). Pronësia intelektuale PayPal nuk përfshin harduerin, softuerin, të dhënat ose rrjetet paraekzistuese. Me përjashtim të rasteve kur shprehimisht parashikohet ndryshe, asgjë në këtë Marrëveshje për kartë nuk do të krijojë asnjë të drejtë pronësie apo licence në të drejtat e pronësisë intelektuale të palës tjetër dhe secila palë do të vazhdojë të zotërojë dhe ruajë në mënyrë të pavarur të drejtat e pronësisë intelektuale që ka. Sipas kësaj Marrëveshjeje për kartë nuk ka licenca të nënkuptuara dhe çdo e drejtë që nuk ju jepet shprehimisht në këtë marrëveshje për kartë është e rezervuar nga PayPal apo furnitorët e tij. Në asnjë mënyrë nuk duhet të dekodifikoni, të dekompiloni, të modifikoni ose të krijoni vepra derivative nga Shërbimet, Licenca (më poshtë), ose ndonjë pronësi intelektuale të PayPal.
 2. Pronësia e informacionit dhe materialeve. Si pjesë e aksesit të tregtarit në dhe përdorimit të Shërbimeve, tregtari do të pajiset me informacione dhe materiale të caktuara ("Materialet") për përdorimin e tyre me Shërbimet. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale të cilat i bashkëngjiten Materialeve mbeten pronë e PayPal apo të Institucionit blerës përkatës (sipas rastit). Tregtari pranon të mos japë, transferojë, caktojë, rinovojë, shesë, rishesë (pjesërisht apo plotësisht) Materialet te askush.
 3. Licencë. PayPal ju jep një licencë jo-ekskluzive, të patransferueshme, të revokueshme, të panënlicencueshme dhe të kufizuar për të:
  1. përdorur vetëm herë pas here pronën intelektuale të PayPal, çdo Material dhe çdo informacion dhe dokumentacion siç përcaktohet në faqen e internetit të PayPal, siç kërkohet dhe është e nevojshme për të përdorur Shërbimet në përputhje me kushtet e përgjithshme të kësaj Marrëveshjeje për Kartën ( "licenca IP" dhe në lidhje me API-të, "Licenca e API-së”); dhe për të
  2. përdorur dokumentacionin e siguruar nga PayPal për Shërbimin tuaj dhe për ta riprodhuar atë vetëm për përdorim të brendshëm brenda në biznesin tuaj. Shërbimi juaj, sipas licencimit, është i ndryshueshëm dhe do të zhvillohet së bashku me pjesën tjetër të sistemit të PayPal; shikoni klauzolën 11a. Ju duhet të respektoni kërkesat e zbatimit dhe përdorimit të përcaktuara në të gjitha dokumentacionet e PayPal, si dhe udhëzimet shoqëruese të Shërbimit të lëshuara herë pas here nga PayPal (duke përfshirë, pa kufizim, çdo kërkesë zbatimi dhe përdorimi që vendosim në mënyrë që ju të respektoni legjislacionin në fuqi së bashku me rregullat dhe rregulloret e Shoqatës së kartës).
 4. Kodet e ID-së. PayPal ju siguron disa kode identifikuese të caktuara dhe specifike për ju. Kodet ju identifikojnë dhe vërtetojnë mesazhet dhe udhëzimet që keni për ne, duke përfshirë udhëzimet operacionale për ndërfaqen softuerike të PayPal. Përdorimi i këtyre kodeve është i nevojshëm në mënyrë që sistemi i PayPal të përpunojë udhëzimet tuaja (apo faqen tuaj të internetit). Ju duhet të ruani kodet në vend të sigurt dhe t'i mbroni nga shpërndarja në palë që nuk kanë autorizimin nga ju për të vepruar për llogari tuajën në lidhje me PayPal. Ju pranoni të ndiqni masat e arsyeshme të sigurisë të këshilluara nga PayPal herë pas here në mënyrë që të mbroni sigurinë e këtyre kodeve identifikuese; shihni gjithashtu Planin 1. Nëse nuk arrini të mbroni sigurinë e kodeve siç ju këshillohet, ju duhet të njoftoni sa më parë PayPal në mënyrë që PayPal të anulojë dhe të rilëshojë kode. PayPal mund gjithashtu të anulojë dhe rilëshojë kode nëse ka bazë të besojë se është kompromentuar siguria e tyre dhe pasi t'ju ketë njoftuar kur është e mundur në mënyrë të arsyeshme.
 5. API-të. PayPal do të vërë në dispozicionin tuaj integrimin e API-së, udhëzuesin e përdoruesit dhe SDK-të (bashkërisht "Dokumentacioni i PayPal"). Në lidhje me integrimin dhe përdorimin e API-ve, do t'i përmbaheni dokumentacionit të PayPal. Për të gjitha ID-të e përdoruesve, fjalëkalimet dhe kodet e tjera të aksesit që kanë lidhje me Shërbimet dhe Licencën e API-së do të ruhet privatësia dhe siguria nga të gjithë personat e paautorizuar. Ju do të përfundoni në mënyrë të menjëhershme të drejtat e aksesit të çdo përdoruesi që pushon së vepruari në cilësinë e autorizuar për të vepruar për llogari tuajën për çfarëdo arsye, duke përfshirë për shkak të një ndryshimi në statusin e punësimit ose në rast vjedhjeje, humbjeje ose shpërndarje të paautorizuar ose keqpërdorimi të ID-së së një përdoruesi të caktuar. Ju pranoni të njoftoni menjëherë PayPal sapo të mësoni për çdo përdorim të paautorizuar të ID-së së përdoruesit ose fjalëkalimit tuaj. Ju jeni personi i vetëm që mbani përgjegjësi për: (i) përditësimin në mënyrë periodike të fjalëkalimeve tuaja për aksesin në Shërbime dhe (ii) krijimin e fjalëkalimeve që janë "të forta" në mënyrë të arsyeshme sipas rrethanave. ID-ja e përdoruesit është pronë e PayPal dhe mund të revokohet ose përfundohet në mënyrë të menjëhershme nga PayPal nëse e ndan atë me ndonjë palë të tretë, ose në të kundërt shkelni këtë licencë API. Në lidhje me përdorimin tuaj të API-ve, veprimet e poshtëcituara janë të ndaluara: (i) shitja, transferimi, nën-licencimi ose shpërndarja e ID-së suaj të përdoruesit te ndonjë palë e tretë (me përjashtim të ofruesve të autorizuar shërbimesh palë të treta); (ii) shitja, transferimi, nën-licencimi dhe/ose caktimi i çfarëdo interesi për informacionet konfidenciale të PayPal të aksesuara nga API-të; (iii) mbledhja e informacioneve personale të identifikueshme të çdo klienti që aksesohen përmes API-ve pa lejen e shprehur të atij klienti; (iv) ofrimi i ambienteve me bashkëpronësi, zyrës së shërbimit, ofruesit të shërbimit të aplikimit ose shërbimeve të ngjashme te një palë tjetër të tretë; dhe (v) ndërfaqësimi ose lidhja e Shërbimeve ose të Licencës API me ndonjë softuer apo sistem tjetër kompjuterik pa miratimin paraprak me shkrim të PayPal. PayPal nuk mban asnjë përgjegjësi për performancën e Shërbimeve në rast se Shërbimet nuk përdoren në përputhje me këtë Marrëveshje ose sipas udhëzimeve të përdorimit të dhëna nga PayPal.
 6. Asnjë garanci. Shërbimet dhe çdo dokumentacion shoqërues ju parashtrohen si "ashtu siç janë". Deri në masën e lejuar me ligj, PayPal nuk jep, as ofron asnjë garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, me ose pa veprim ligjor, në lidhje me Shërbimin tuaj, softuerin e licencuar ose dokumentacionet e dhëna të përdoruesit, duke përfshirë, pa kufizim çdo garanci të titullit, mungesë të shkeljeve, tregtueshmëri ose përshtatshmëri për një qëllim të caktuar. PayPal nuk jep asnjë garanci se shërbimet do të jenë të vazhdueshme ose pa gabime. PayPal nuk garanton, përfaqëson ose siguron që Shërbimet dhe tiparet e lidhura me të, të cilat ju mundësojnë të zbuloni ose minimizoni transaksione mashtruese, do të zbulojnë ose parandalojnë të gjitha transaksionet e pavlefshme ose mashtruese. PayPal nuk mban përgjegjësi për asnjë nga transaksionet e pavlefshme ose mashtruese që përpunohet. Asgjë nga sa ofrohet nga PayPal sipas kësaj Marrëveshje për kartë ose në të kundërt për Shërbimin tuaj nuk ka autorizimin e PayPal për të përfshirë një garanci, dhe asnjë detyrim a përgjegjësi nuk do të dalë apo lind nga shërbimet ose këshillat teknike, programuese ose të tjera që PayPal ju jep në lidhje me çdo produkt, softuer të licencuar dhe dokument të dhënë të përdoruesit (duke përfshirë, pa kufizim, shërbimet që mund t'ju ndihmojnë në personalizimin e Shërbimit tuaj). PayPal rekomandon të testoni në imtësi implementimin e Shërbimeve të zbatueshme pasi PayPal nuk mban përgjegjësi për humbjet si rrjedhojë e zbatimit të Shërbimeve.
 7. Integrimet e organizuara nga PayPal dhe pronësia juaj intelektuale. Ju i jepni PayPal një licencë falas, jo-ekskluzive ndërkombëtare për të përdorur emrat, imazhet, logot, markat tregtare, markat e shërbimit dhe/ose emrat tregtarë tuaja apo të partnerëve tuaj që ia keni dhënë PayPal gjatë përdorimit të Shërbimeve ("Markat") me qëllimin e vetëm që të mund t'i përdorni ato (duke përfshirë, pa kufizim, personalizimin e Shërbimit të organizuar nga ju). Titulli dhe pronësia e Markës suaj dhe emri i mirë që krijohet nga çdo përdorim në vijim mbetet i juaji. Ju përfaqësoni dhe garantoni se keni autoritetin për t'i dhënë PayPal të drejtën e përdorimit të Markës suaj dhe ju do të dëmshpërbleni PayPal dhe do ta dëmshpërbleni plotësisht PayPal në mënyrë të vazhdueshme për çdo pretendim apo humbje që mund të pësojë nga përdorimi i Markës suaj në lidhje me Shërbimet.

 

8. Kushte bankare për transaksionet me kartë

PayPal përdor shërbime nga partnerë bankarë në përpunimin e transaksioneve me kartë, si pagesat e drejtpërdrejta hyrëse me kartë, si transaksionet me kartë që financojnë një pagesë hyrëse me PayPal. Plani 2 më poshtë zbatohet në lidhje me këto shërbime. Duke pranuar këtë Marrëveshje për kartë, ju pranoni gjithashtu kushtet për transaksionet me kartë të Planit 2, të cilat janë pjesë e kësaj Marrëveshjeje për kartë.

 

9. Zgjidhja dhe pezullimi

 1. Nga ana juaj. Ju, me vullnetin tuaj, mund ta zgjidhni këtë Marrëveshje për kartë duke bërë njërën nga sa vijon:
  1. Të njoftoni Shërbimin e klientit të PayPal 30 ditë më përpara për qëllimin tuaj që të zgjidhni këtë Marrëveshje për kartë. Shërbimi i klientit i PayPal do të konfirmojë zgjidhjen përmes email-it. Ky opsion ju lejon të ndërprisni përdorimin dhe pagesën e Shërbimit tuaj, megjithatë llogaria juaj e PayPal mbetet e hapur dhe Marrëveshja e përdoruesit mbetet në fuqi; ose
  2. Të mbyllni llogarinë e PayPal që përdorni me Shërbimin tuaj (për më shumë informacione, shikoni Marrëveshjen e përdoruesit).
 2. Nga ana e PayPal. PayPal mund ta zgjidhë këtë Marrëveshje për kartë me vullnetin e tij duke vepruar si më poshtë:
  1. Duke ju njoftuar 30 ditë më përpara me email në adresën e email-it të regjistruar me llogarinë tuaj të PayPal për qëllimin e PayPal për të mbyllur këtë Marrëveshje me kartë. Nëse nuk njoftohet ndryshe, ky opsion nuk cenon Marrëveshjen e përdoruesit dhe llogaria juaj e PayPal mbetet e hapur.
  2. Duke zgjidhur Marrëveshjen e përdoruesit që zbatohet për llogarinë e PayPal të përdorur me Shërbimin tuaj.
 3. Sipas ngjarjeve. PayPal mund të zgjidhë këtë Marrëveshje për kartë menjëherë dhe pa njoftim nëse ju:
  1. Shkelni këtë Marrëveshje për kartë ose Marrëveshje përdoruesi;
  2. E keni të pamundur të paguani ose shlyeni detyrimet tuaja sipas kësaj Marrëveshjeje ose sipas çdo Marrëveshjeje me PayPal të cilat zbatohen për Shërbimet;
  3. E keni të pamundur të paguani borxhet tuaja, pranoni paaftësinë tuaj për t paguar borxhet tuaja ose në të kundërt keni falimentuar;
  4. Ndaj jush apo aseteve tuaja është marrë, konfiskuar apo zbatuar një masë ekzekutimi, atashimi apo masë e ngjashme, ose nëse ndaj jush është lëshuar apo zbatuar një urdhër sekuestrimi;
  5. Bëheni subjekt i një peticioni, vendimi apo rezolute të miratuar për likuidimin, administrimin, falimentimin apo shpërbërjen e të gjithë apo e një pjese të biznesit tuaj, përveç rasteve kur propozohet si zgjidhje shkrirja apo riorganizimi sipas kushteve të miratuara paraprakisht nga PayPal;
  6. Humbni kontrollin e plotë dhe të pakufizuar të aseteve për shkak të emërimit të një marrësi, menaxheri, administratori të besuar, likuiduesi apo oficer me funksion të ngjashëm;
  7. Ndërmerrni apo propozoni marrëveshje apo ujdi me kreditorët tuaj për sa i përket borxheve që keni (ose çdo kategori kreditorësh);
  8. Biznesi, operacionet apo kushtet tuaja financiare kanë pësuar një ndryshim material negativ;
  9. Keni dhënë informacione të pasakta kur keni aplikuar për Shërbimin tuaj apo në marrëdhënien tuaj me ne;
  10. Ne vendosim, sipas gjykimit tonë, se jeni i papranueshëm për Shërbimet pasi ekziston një nivel i lartë rreziku që lidhet me llogarinë tuaj të PayPal ose për ndonjë arsye tjetër, ose me kërkesë të ndonjë Institucioni blerës apo të ndonjë prej Shoqatave të kartës; ose
  11. Keni shkelur çdo Rregullore të Shoqatës sipas ndryshimeve të herëpashershme nga Shoqatat e kartës.
 4. Efektet e Zgjidhjes. Kur përfundon kjo Marrëveshje për kartë, ju pranon të përfundoni të gjitha transaksionet me kartë që janë në pritje, të hiqni menjëherë të gjitha logot për kartat dhe të ndaloni pranimin e transaksioneve të reja përmes Shërbimit të përfunduar dhe PayPal mund t'ju parandalojë ose pengojë në përdorimin e saj pas përfundimit. Nëse ju vazhdoni përdorimin e një Shërbimi pavarësisht përfundimit të kësaj Marrëveshjeje për kartë, atëherë kjo Marrëveshje për kartë do të vazhdojë të zbatohet për përdorimin tuaj të Shërbimit në fjalë derisa ju të respektoni përfundimin duke mos e përdorur atë Shërbim. Klauzolat në vijim të kësaj Marrëveshjeje për kartë do të jenë të vlefshme pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje për kartë dhe vazhdojnë me fuqi dhe efekt të plotë: Klauzola 2, 5a dhe 9. Përfundimi i kësaj Marrëveshjeje për kartë nuk do të cenojë asnjë të drejtë, zgjidhje ose detyrim ndaj palëve që janë grumbulluar ose që janë të pagueshme përpara përfundimit dhe ju nuk gëzoni asnjë të drejtë ndaj rimbursimit të asnjë tarife mujore të paguar përpara përfundimit.
 5. Shkelje dhe pezullim. Nëse shkelni këtë Marrëveshje për kartë, Marrëveshjen e përdoruesit ose një kërkesë sigurie të vendosur nga PCI DSS, PayPal mund të pezullojë menjëherë përdorimin tuaj të Shërbimit tuaj. PayPal mund t'ju kërkojë të merrni masa specifike korrigjuese për të ndrequr shkeljen dhe për të hequr pezullimin, ndonëse asgjë në këtë Marrëveshje për kartë nuk ndalon PayPal të kërkojë zgjidhje të tjera që mund të jenë për shkeljen. Për më tepër, nëse PayPal ka baza të besojë se mund të keni shkelur këtë Marrëveshje për kartë apo PCI DSS, PayPal mund të pezullojë përdorimin e Shërbimit tuaj nga ana juaj deri në përfundim të hetimit të mëtejshëm.

 

10. Mbrojtja nga mashtrimi

Nëse ju ofrohet dhe zgjidhni të përdorni shërbimin Mbrojtja nga mashtrimi, kushtet në Planin 3 në vijim zbatohen për përdorimin tuaj të atij funksionaliteti.

 

11. Të ndryshme

 1. E ardhmja e shërbimeve. PayPal, sipas gjykimit të tij të vetëm dhe absolut, përcakton
  1. rrjedhën dhe zhvillimin e ardhshëm të Shërbimeve,
  2. çfarë përmirësimesh të bëjë në to dhe kur, si dhe
  3. nëse e kur duhet të rregullohen defektet dhe të prezantohen tiparet e reja.
  4. PayPal mirëpret komente nga përdoruesit gjatë planifikimit të së ardhmes së Shërbimeve, por nuk është i detyruar të veprojë në përputhje me komentet e marra. Duke na lënë një koment, ju pranoni të mos kërkoni pronësi intelektuale në komentin që keni lënë.
 2. Dëmshpërblim. Ju pranoni të dëmshpërbleni PayPal dhe ta dëmshpërbleni plotësisht PayPal në mënyrë të vazhdueshme nga çdo humbje, dëmtim dhe përgjegjësi e drejtpërdrejtë dhe nga çdo pretendim, kërkesë ose kosto (duke përfshirë këtu tarifa ligjore të arsyeshme) të pësuara në lidhje me ndonjë palë të tretë (duke përfshirë një klient të përbashkët) dhe që lind nga (i) shkelja juaj e kësaj Marrëveshjeje për kartë, Marrëveshjes së përdoruesit dhe dokumentet e inkorporuara si referencë (përfshi Politikën e përdorimit të pranueshëm), (ii) përdorimi juaj i Shërbimeve, duke përfshirë, pa kufizim, kthimet e pagesës, rimbursimet, dhe gjobat e penalitetet nga Shoqatat e kartës; (iii) transaksionet tuaja mashtruese ose incidentet me të dhënat, ose (iv) shkelja e ligjit.
 3. Caktimi, ndryshimi dhe heqja dorë. Ju nuk mund ta caktoni këtë Marrëveshje për kartë pa marrë miratimin me shkrim të PayPal. PayPal mund të caktojë, rinovojë ose në të kundërt transferojë këtë marrëveshje për kartë pa miratimin tuaj duke ju njoftuar. Asnjëra palë nuk mund t'i bëjë ndryshime kësaj Marrëveshjeje për kartë apo të heqë dorë nga të drejtat që burojnë prej tij, përveçse me një dokument të shkruar që mban nënshkrimin e të dyja palëve. Pamundësia jonë për të vepruar në lidhje me një shkelje nga ju apo të tjerë nuk do të thotë se ne heqim dorë nga e drejta jonë për të vepruar në lidhje me shkelje të mëvonshme apo të ngjashme.
 4. Zbatimi i ligjit. Ju pranoni të zbatoni të gjitha ligjet, rregullat ose rregulloret në fuqi, përfshi Rregullat e shoqatës.
 5. Juridiksioni dhe ligji i zbatueshëm. Kjo Marrëveshje për kartë rregullohet nga legjislacioni i Singaporit. Palët i nënshtrohen juridiksionit joekskluziv të gjykatave të Singaporit.

 

12. Përkufizime

Termat në germa kapitale të parenditura në këtë klauzolë janë të përcaktuara në Marrëveshjen e përdoruesit apo më lart në këtë Marrëveshje për kartë.

a. Institucioni blerës: është një institucion financiar apo bankë që ju ofron shërbime të cilat ju mundësojnë të a) pranoni pagesa me kartë nga mbajtësit e kartës; dhe b) merrni vlera për transaksionet me kartë.

b. Data e aktivizimit: Data kur keni përfunduar të gjitha hapat për të "Filluar", siç janë të renditura në klauzolën 1a më lart.

c. Rregullat e shoqatës: respekton detyrimet, rregullat dhe udhëzimet në fuqi të nxjerra nga Visa USA, Visa Europe, Visa Asia Pacific, Visa Canada dhe rajone të tjera që përdorin Visa; Mastercard International Incorporated; kompania American Express ose Shoqata të tjera të kartës, duke përfshirë, pa kufizim, Programin e Visa për sigurinë e informacionit të mbajtësit të kartës (CISP), Programin e Visa për sigurinë e informacionit mbi llogarinë (AISP), Programin e Mastercard për mbrojtjen e të dhënave të faqes dhe PCI DSS. Për informacione të mëtejshme, vizitoni URL-të në vijim: www.visaeurope.com, www.visaeurope.com/en/businesses__retailers/payment_security/overview.aspx dhe https://www.mastercard.com/sdp.

d. AVS: Informacioni i kthyer nga "Sistemi i verifikimit të adresave" i operuar nga apo për llogari të Shoqatave të kartës, e cila krahason të dhënat e adresës të siguruara nga një mbajtës karte me të dhënat e adresës që lëshuesi i kartës ka në skedar për kartën.

e. Shoqata e kartës: Një kompani apo grup institucionesh financiare që nxjerr rregulla për të rregullojnë transaksionet e kartave përmes kartave dhe rrjeteve të pagesave që mbajnë markën e kompanisë ose të grupit. Shembuj të tillë (sipas rastit) janë Visa USA, Visa Europe dhe rajone të tjera që përdorin Visa; Mastercard International Incorporated; kompania American Express dhe organizata të ngjashme.

f. Të dhënat e kartës: Çdo informacion personal apo financiar i lidhur me një transaksion me kartë, ku përfshihet informacioni i regjistruar në vetë kartën (qoftë në format të lexueshëm nga njerëzit apo dixhital), së bashku me emrin dhe adresën e mbajtësit të kartës dhe të gjitha informacionet e tjera të nevojshme për përpunimin e një transaksioni me kartë.

g. Transaksion me kartë: Një pagesë e kryer me kartë krediti apo debiti, një kartë American Express, apo me çfarëdo metode tjetër pagese ku përdoret një artikull fizik mbartës të dhënash i menduar për t'u mbajtur nga paguesi. Shërbimet mbështesin vetëm disa lloje transaksionesh me kartë; për më shumë informacione shikoni faqen e internetit të PayPal.

g. Të dhënat CVV2: Numri tre-shifror i printuar në pjesën e pasme të kartës, në të djathtë të numrit të kartës, në fushën e panelit të nënshkrimit. (Për kartat American Express, kodi është një numër katër-shifror pa reliev i printuar mbi numrin e kartës, në pjesën e përparme të kartës American Express.) Të dhënat CVV2 kanë lidhje unike me çdo kartë plastike individuale dhe lidh numrin e llogarisë së kartës me plastikën.

i. Tarifa mujore: Një tarifë e pagueshme çdo muaj siç përcaktohet në klauzolën 2 më lart.

j. Butoni i pagesës PayPal: është kur PayPal është një opsion pagese në faqen e arkës së një tregtari, me pagesat që përpunohen nga PayPal përmes API-ve të PayPal dhe financohen drejtpërdrejt nga llogaria e një përdoruesi të PayPal.

k. "Shërbimet e PayPal" ose "Shërbimet" janë Shërbimet e pagesës me kartë në internet ose oferta të tjera të identifikuara ose në të kundërt të ofruara në përputhje me këtë Marrëveshje për kartën. Shërbimet në fjalë mund të përshkruhen më hollësisht në faqen tonë të internetit.

l. Faqja e internetit e PayPal: është www.paypal.com/sg.

m. PCI DSS: Standardet e sigurisë së të dhënave të Industrisë së kartave të pagesave, p.sh. specifikat e përshkruara nga Shoqatat e kartës për të garantuar sigurinë e të dhënave në Transaksionet me kartë. Mund të gjeni në internet një kopje të PCI DSS te https://www.pcisecuritystandards.org.

n. Faturimi periodik është tipar opsional që, me pëlqimin e klientit tuaj, ju mundëson konfigurimin e pagesave që përsëriten në intervale dhe frekuenca të specifikuara, siç përshkruhet më hollësisht në faqen e internetit të PayPal.

o. Pagesë periodike është tipar opsional që, me pëlqimin e klientit tuaj, ju mundëson konfigurimin e pagesave që përsëriten në intervale dhe frekuenca të specifikuara, siç përshkruhet më hollësisht në faqen e internetit të PayPal.

p. Klient i përbashkët: Një person që ka një llogari të PayPal dhe është gjithashtu klienti juaj.

q. Marrëveshja e përdoruesit: Marrëveshja, e cila mund të ndryshojë herë pas here, që keni lidhur me PayPal nga interneti si pjesë e procesit të regjistrimit nga internet i cili është i nevojshëm për të hapur një llogari të PayPal. Marrëveshjen aktuale të përdoruesit mund ta gjeni përmes një lidhjeje në fund të thuajse çdo faqeje interneti të PayPal. Ajo përmban disa politika të caktuara, kryesisht Politikën e përdorimit të pranueshëm dhe Politikën e privatësisë, të cilat janë të renditura gjithashtu në faqen e internetit të PayPal.

 

Plani 1 – Kërkesat për sigurinë e të dhënave

Kërkesat për sigurinë e të dhënave

 

 1. Detyrimet e Tregtarit për Kodet e sigurisë
  1. Tregtari njeh dhe pranon se është personi i vetëm që mban përgjegjësi për ruajtjen e sigurisë dhe kontrollit të duhur të çdo ID-je, fjalëkalimi apo kode të tjera të sigurisë (bashkërisht "Kodet e sigurisë") të cilat Tregtari i ka marrë nga PayPal apo Institucionet blerëse.
  2. Tregtari pranon të kufizojë përdorimin dhe aksesin në Kodet e sigurisë së Tregtarit vetëm te punonjësit, agjentët apo kontraktorët e tij, siç mund të jetë e nevojshme që ai të mund të përdorë çdo Shërbim përkatës, dhe të sigurohet se këta persona respektojnë dispozitat e parashtruara në këtë Plan ose këshillat e tjera të sigurisë të cilat Tregtari i ka marrë nga PayPal apo Institucioni blerës (sipas rastit).
 1. Detyrimet e Tregtarit për të respektuar kërkesat e sigurisë së të dhënave
  1. Tregtari njeh dhe pranon se mban përgjegjësi të plotë për sigurinë e të dhënave në faqen e tij të internetit ose në të kundërt që ka në dispozicion ose në kontroll.
  2. Tregtari pranon të bëjë sa më poshtë në lidhje me përpunimin e informacioneve të identifikueshme personale të klientëve të tij dhe mbledhjen, sigurinë dhe shpërndarjen e të dhënave në faqen e internetit të Tregtarit:
   1. respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi;
   2. zbaton Rregullat e shoqatës;
   3. respekton Standardet e sigurisë së të dhënave të industrisë së kartave të pagesave (PCI DSS), Standardet e sigurisë së të dhënave të aplikimit të pagesës (PA DSS) dhe çdo kërkesë për sigurinë e të dhënave të Shoqatës së kartës, sipas rastit, duke përfshirë pa kufizim:
    1. të instalojë dhe ruajë një konfigurim të mureve mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat;
    2. të mos vendosë paracaktimet e dhëna nga shitësi për fjalëkalimet e sistemit dhe parametra të tjera të sigurisë;
    3. të mbrojë të dhënat e ruajtura;
    4. të enkriptojë transmetimin e të dhënave të mbajtësit të kartës dhe informacionet delikate nëpër rrjetet publike;
    5. të përdorë dhe të përditësojë rregullisht softuerët kundër viruseve;
    6. të zhvillojë dhe mirëmbajë sisteme dhe aplikacione sigurie;
    7. të kufizojë aksesin e të dhënave vetëm te personat e domosdoshëm për biznesin;
    8. të caktojnë një ID unike për çdo person që ka akses në kompjuter;
    9. të kufizojë aksesin fizik te të dhënat e mbajtësit të kartës;
    10. të gjurmojë dhe monitorojë të gjitha akseset te burimet e rrjetit dhe të dhënat e mbajtësit të kartës;
    11. të testojë rregullisht sistemet dhe procedurat e sigurisë; dhe
    12. të ruajë një politikë që trajton sigurinë e informacionit.
   4. Me kërkesë të PayPal, Tregtari duhet t'i sigurojë PayPal, në masën që dëshiron PayPal, prova që është në përputhje me PCI DSS. Tregtari njeh dhe pranon se asgjë në këtë Marrëveshje për kartë, as PayPal që ofron Shërbimet nuk do të përbëjë pajtueshmëri nga Tregtari me PCI DSS qoftë përmes një pale të tretë "Vlerësues i kualifikuar i sigurisë" dhe këto shërbime pajtimi nuk janë pjesë e fushës së veprimit të kësaj Marrëveshjeje për kartë. Tregtari duhet të dizajnojë, mirëmbajë dhe operojë faqen e tij të internetit dhe sisteme të tjera në përputhje me PCI DSS. PayPal nuk mban përgjegjësi për asnjë kosto që lind nga respektimi i PCI DSS. Tregtari pranon të organizojë në mënyrë të pavarur, me shpenzimet e tij, prova nga një Vlerësues i kualifikuar i sigurisë ose në të kundërt në masën që dëshiron PayPal. Nëse Tregtari nuk nis një audit sigurie brenda 10 ditë pune nga kërkesa e PayPal, PayPal mund të kryejë apo të sigurojë një audit të tillë me shpenzimet e Tregtarit. PayPal mund të këshillojë Klientët e përbashkët, nëse PayPal ka arsye të besojë se një vepër mashtrimi apo aktivitet tjetër i jashtëligjshëm mund të ndodhë apo ka ndodhur, dhe nëse PayPal ka baza të besojë se vepra e mashtrimit apo aktiviteti tjetër i jashtëligjshëm mund të ndikojë në llogaritë e klientëve të përbashkët me PayPal.
   5. ndërmerr skanime joinvazive (qoftë tremujore ose vjetore, në varësi të vëllimit të transaksioneve vjetore të Tregtarit me njoftim të Tregtarit nga PayPal apo nga Institucioni blerës) të porteve të Tregtarit të aksesueshme nga interneti dhe një auditi në vend, nëse Tregtari përpunon gjashtë milionë transaksione me Visa dhe/ose Mastercard/Maestro në vit, të cilat duhet të kryhen nga një Vlerësues i kualifikuar i sigurisë.

    Për detaje mbi Vlerësuesit e kualifikuar të sigurisë për Visa dhe Mastercard, vizitoni: http://www.mastercard.com/us/sdp/serviceproviders/compliant_serviceprovider.html ose https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_qsa_list.pdf.
   6. poston në mënyrë të dukshme në faqen e internetit të Tregtarit një politikë privatësie e cila është në vijë të drejtë me ligjet, rregulloret, rregullat dhe udhëzimet e referuara në nënparagrafin 3bi dhe nënparagrafin 3bii, dhe me praktikat e mira në biznes;
   7. njofton PayPal për çdo agjent, përfshi çdo shërbim për organizimin e uebit, portkalim, shportë blerjeje ose një tjetër palë e tretë ofruese, që ka akses te të dhënat e mbajtësit të kartës dhe sigurohet që ky agjent respekton PCI DSS dhe të gjitha detyrimet aktuale ligjore që kanë lidhje me mbledhjen, sigurinë dhe shpërndarjen e të dhënave dhe përpunimin e informacionit personal. Tregtari mban përgjegjësi ndaj PayPal për çdo dëmtim, humbje, kosto, shpenzim dhe/ose pretendim që i bëhet ose që i shkaktohet PayPal si rezultat i shkeljes nga kjo palë e tretë të detyrimeve të këtij nën-paragrafi;
   8. i siguron PayPal të gjitha informacionet apo aksesin në regjistra, të cilat i nevojiten PayPal për t'u siguruar për respektimin e këtij paragrafi 3 nga ana e Tregtarit; dhe
   9. njofton PayPal në mënyrë të menjëhershme për çdo shkelje sigurie në regjistrat apo sistemet e Tregtarit, pasi kjo lidhet me akesin dhe/ose përdorimin e Shërbimeve nga ana e Tregtarit.
  3. Tregtari pranon të mos ruajë asnjë të dhënë numerike personale dhe identifikuese, të dhëna AVS (shërbimi i vërtetimit të adresave) ose kode të vërtetimit të kartave (për shembull, vlerat tre-shifrore të printuara në panelin e nënshkrimit në pjesën më të madhe të kartave dhe kodin katër-shifror të printuar në pjesën e përparme të kartës American Express) të asnjë mbajtësi të kartës ose informacione të tjera të metodës së pagesës të mbajtësit të kartës (të marrë në mënyrë elektronike, verbale, me faks, të printuar ose tjetër) dhe mban përgjegjësi për çdo gjobë të vendosur nga shkelja e rregullit apo udhëzimit përkatës të shoqatës.
  4. Tregtari njeh dhe pranon që nëse PayPal merr njoftim për një shkelje sigurie ose që janë kompromentuar të dhënat e mbajtësit të kartës në lidhje me Tregtarin, Tregtari do të lejojë një palë të tretë auditori kriminalistike të certifikuar nga Shoqatat e kartës të kryejë një shqyrtim të sigurisë së sistemeve, kontrolleve dhe strukturave të Tregtarit dhe të hartojë një raport për PayPal dhe Shoqatat e kartës. Nëse Tregtari nuk e nis këtë proces pasi i është kërkuar nga PayPal për ta bërë këtë, Tregtari autorizon PayPal të ndërmarrë një veprim të tillë me shpenzimet e Tregtarit.
  5. PayPal mundet të pezullojë menjëherë aksesin ose përdorimin e Shërbimeve nga ana e Tregtarit apo të zgjidhë pa njoftim këtë Marrëveshje për kartë të Tregtarit që mund potencialisht të shkelë apo shkel dispozitën e parashtruar në këtë paragraf 3.
  6. Nëse PayPal pezullon aksesin apo përdorimin e të gjitha Shërbimeve, PayPal i dërgon njoftim Tregtarit ku shpjegon bazën e veprimeve të PayPal për pezullimin e Tregtarit, përfshi masat e përllogaritura për të ndrequr shkeljen. Pezullimi që PayPal i bën aksesit dhe përdorimit të Shërbimeve nga ana e Tregtarit do të qëndrojë në fuqi derisa PayPal të bindet se Tregtari ka ndrequr shkeljen(et) e kryera.
 1. Detyrimet e PayPal për të ruajtur sigurinë e të dhënave

Gjatë përpunimit të të dhënave personale të mbajtësve të kartës, të dhënat e transaksioneve të të cilëve Tregtari ia dorëzon PayPal, PayPal do të sigurohet, në çdo moment, që masat e sigurisë të marra në lidhje me ruajtjen, transmetimin apo përpunimin e të dhënave personale në fjalë:

 1. respektojnë të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi; dhe
 2. ndërmarrin enkriptime të standardit industrial apo më të mira dhe metoda sigurie të cilat janë të përshtatshme për përdorim nga institucionet financiare.
 1. Përdorimi i informacionit të mbajtësit të kartës nga Tregtari
  1. Tregtari pranon të përdorë, publikojë apo përpunojë vetëm informacionin e marrë nga mbajtësi i kartës në lidhje me një transaksion me kartë (ku përfshihen emrat, adresat dhe numrat e llogarive të lidhura me kartat e mbajtësve të kartave) ku përfshihet autorizimi, përfundimi dhe kryerja e transaksioneve me kartë dhe zgjidhja e çdo kthimi të pagesës apo kthim të mosmarrëveshjes, kërkesa për rimarrja dhe probleme të ngjashme që kanë lidhje me transaksionet me kartë. Tregtari mund të përpunojë informacionin e mbajtësit të kartës ndryshe nga sa parashikon ky paragraf nëse Tregtari merr paraprakisht miratimin me shkrim të PayPal dhe të çdo Shoqate përkatëse të kartës, të bankës që lëshon kartën dhe të mbajtësit të kartës ose në të kundërt me një urdhër gjykate ose kur kërkohet me ligj.
  2. Tregtari pranon të:
   1. vendosë dhe mirëmbajë kontrolle të mjaftueshme, të kufizojë aksesin dhe të bëjë të palexueshme përpara fshirjes të gjitha regjistrat që përmbajnë numrat e llogarisë dhe gjurmët e kartës së mbajtësit të kartës;
   2. të mos shesë ose shpërndajë asnjë informacion të mbajtësit të kartës të marrë nga një transaksion me kartë nga një bazë të dhënash ose të tjera (ku përfshihen emrat, adresat dhe numrat e llogarisë së kartës të mbajtësit të kartës);
   3. të mos mbajë ose ruajë të dhënat e shiritit magnetik apo printime që përmbajnë të dhënat e mbajtësit të kartës (ku përfshihet faksi) pas autorizimit të një transaksioni; dhe
   4. të mos riprodhojë asnjë nënshkrim të regjistruar në mënyrë elektronike të mbajtësit të kartës, përveçse me kërkesë specifike të PayPal (kërkesë të cilën Tregtari pranon të respektojë).
  3. Tregtari pranon që Rregullorja e shoqatës ndalon shitjen apo shpërndarjen te palë të treta të bazës së të dhënave, të cilat përmbajnë numrat e llogarive të mbajtësit të kartës, informacionet personale apo informacione të tjera të transaksioneve të Shoqatës së kartës, si asetin e një biznesi të falimentuar. Në raste të tilla, Tregtari pranon që informacioni duhet t'i rikthehet Institucionit blerës ose duhet të sigurojë prova të pranueshme të shkatërrimit të këtyre të dhënave.
  4. Tregtari pranon se mban përgjegjësi dhe ka detyrime për respektimin e këtij paragrafi nga ana e çdo përpunuesi, shërbimi organizimi apo agjenti tjetër palë e tretë që Tregtari ka kontraktuar për përpunimin ose ruajtjen e të dhënave të mbajtësit të kartës. Tregtari pranon të njoftojë PayPal me shkrim për çdo palë të tretë të kontraktuar nga ana e çdo përpunuesi, shërbimi organizimi apo agjenti tjetër palë e tretë përpara se Tregtari t'i kontraktonte, dhe për më tepër njofton menjëherë PayPal me shkrim për çdo akses që një person i paautorizuar ka te të dhënat e transaksionit.
  5. Nëse Tregtari nuk ka marrë dhe regjistruar miratimin e shprehur të regjistruesit të kartës:
   1. Tregtari nuk mund të mbajë, gjurmojë, monitorojë ose ruajë asnjë të dhënë të kartës apo të përdorë të dhënat e kartës përtej fushës së veprimit të transaksionit specifik për të cilin iu dhanë të dhënat e kartës, dhe
   2. Tregtari duhet të heq plotësisht të gjitha të dhënat e kartës nga sistemet e tij, si dhe nga çdo vend tjetër ku ruan të dhënat e kartës, brenda 24 orëve pasi merr një vendim autorizimi që lidhet me ato të dhëna karte.
  6. Nëse, me miratimin e mbajtësit të kartës, Tregtari ruan të dhënat e kartës, këtë mund ta bëjë deri në masën e nevojshme për përpunimin e transaksioneve të pagesës. Tregtari nuk duhet kurrë të japë apo publikojë të dhënat e përftuara të kartës me askënd, as si pjesë e shitjes së biznesit të tij. Për më tepër, dhe pavarësisht gjithçkaje që shpreh të kundërtën, Tregtari nuk duhet kurrë të ruajë apo të publikojë të dhënat CVV2, madje as kur ka miratimin e mbajtësit të kartës.
 1. Përdorimi i Ofruesit të shërbimit teknik nga ana e Tregtarit
  1. Tregtari mund të përdorë palë të treta për të përmbushur disa detyrime të parashtruara në këtë Plan me miratimin tonë të shprehur me shkrim, të cilat mund të përmbajnë kushte në lidhje me përdorimin e Tregtarit të këtyre personave (secila palë njihet si "Ofrues i shërbimit teknik"). Çdo Ofrues i shërbimit teknik, që të mund të jetë i pranueshëm për miratim, duhet (mes të tjerave) të jetë i regjistruar pranë Shoqërisë përkatëse të kartës.
  2. Nëse Tregtari lejohet të përdorë një Ofrues të shërbimit teknik, Tregtari pranon dhe siguron që Ofruesi i shërbimit teknik do të respektojë dispozitat që lidhen me sigurinë e të dhënave dhe të informacionit siç përcaktohet në këtë Plan (duke përfshirë, pa kufizim, kërkesat e PCI DSS) pasi ato zbatohen për ruajtjen, përpunimin apo transmetimin e të dhënave të mbajtësit të kartës te PayPal.
  3. Përpara apo nga momenti i caktimit të Ofruesit të shërbimit teknik, Tregtari pranon:
   1. të njoftojë PayPal me shkrim për detajet e Ofruesit të shërbimit teknik i cili merret me apo është propozuar të merret me, përpunon, ruan apo transmeton të dhënat e mbajtësit të kartës për llogari të Tregtarit, pavarësisht natyrës apo kohëzgjatjes së aktiviteteve në fjalë;
   2. t'i sigurojë PayPal prova të kënaqshme që Ofruesi i shërbimit teknik është i regjistruar në Shoqatën përkatëse të kartës;
   3. të respektojë çdo kërkesë të Ofruesit të shërbimit teknik ku përfshihet, pa kufizim, përmbushja e çdo kërkese që ka lidhje me respektimin e shërbimeve të Ofruesit të shërbimit teknik, harduerin apo softuerin dhe sigurimin e çdo miratimi të përdoruesit përfundimtar për transmetimin e të dhënave përmes Ofruesit të shërbimit teknik; dhe
   4. sipas gjykimit të PayPal, t'i sigurojë PayPal leje për të regjistruar Tregtarin me Ofruesin përkatës të shërbimit teknik (siç kërkohet).
  4. Tregtari pranon se është personi i vetëm që mban përgjegjësi për marrëdhënien me Ofruesin e shërbimit teknik dhe për çdo të dhënë të transmetuar apo që i është vënë në dispozicion Ofruesit të shërbimit Teknik. Moszbatimi nga ana e Tregtarit të dispozitave të parashtruara në këtë paragraf 5, ose mosregjistrimi dhe/apo moszbatimi i kërkesave të zbatueshme për sigurinë e të dhënave nga ana e Ofruesit të shërbimit teknik apo përpunuesit të portëkalimit mund të rezultojë me gjoba dhe sanksione për të cilat mban përgjegjësi Tregtari. Nëse Tregtari shkel paragrafin 5, PayPal mund të zgjidhë menjëherë këtë Marrëveshje për kartë.

 

Plani 2 - Marrëveshja me bankën

Marrëveshjet me bankën


PayPal përdor shërbime nga palë të treta për të përpunuar transaksionet me kartë. Marrëveshjet përkatëse ndodhet në https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/ceagreement-full?locale.x=en_AL (Marrëveshje e subjektit tregtar për Shërbimet e përpunimit të pagesave të financuara me kartë në PayPal).

 

Plani 3 – Kushtet e mbrojtjes nga mashtrimi

Kushtet e përdorimit të Funksionalitet të mbrojtjes nga mashtrimi

 1. Si funksionon mbrojtja nga mashtrimi
  1. Mbrojtja nga mashtrimi ju vihet në dispozicion si një mjet për menaxhimin e transaksioneve mashtruese i cili ju ndihmon të monitoroni transaksione potenciale mashtruese duke u bazuar në cilësimet që përdorni në Mbrojtje nga mashtrimi. Mjeti ju lejon të caktoni rregulla filtrimi, p.sh. të na udhëzoni se cilat transaksione duhet të refuzojë mjeti për llogarinë tuaj duke u bazuar në kriteret abstrakte. Që të mund të përdorni Mbrojtjen nga mashtrimi, ju duhet të ndiqni udhëzimet tona që Mbrojtja nga mashtrimi të jetë e aktivizuar në mënyrë aktive.
  2. Ne mund t'ju këshillojmë për filtrat dhe cilësimet në Mbrojtjen nga mashtrimi që mund të përdorni të cilat mund të jenë të përshtatshme për biznesin tuaj. Këto sugjerime bëhen duke marrë në konsideratë historikun tuaj të transaksioneve.
  3. Pavarësisht nga sa më lart, nëse përdorni Mbrojtjen nga mashtrimi, është përgjegjësia juaj të përcaktoni dhe të vendosni rregullat përfundimtare të filtrit.
 2. Asnjë garanci dhe kufizim i përgjegjësisë
  1. Ne nuk përfaqësojmë apo garantojmë se Mbrojtja nga mashtrimi është e pagabueshme apo që identifikon të gjitha aktivitetet e transaksioneve potencialisht mashtruese. Ky është thjesht një mjet që ju ndihmon të identifikoni transaksionet potencialisht mashtruese.
  2. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për humbjet tuaja (si humbja në fitime) apo dëmtimet që mund të burojnë nga apo të kenë lidhje me përdorimin tuaj të Mbrojtjes nga mashtrimi, deri në masën që lejon legjislacioni në fuqi. Seksionet e Marrëveshjes së përdoruesit për "Dëmshpërblimin dhe kufizimin e përgjegjësisë" dhe "Deklaratën për mohimin e përgjegjësisë për garancinë dhe lëshimin" zbatohen për përdorimin tuaj të mbrojtjes nga mashtrimi.
 1. Mbrojtja e të dhënave
  1. Ju mund ta përdorni Mbrojtjen nga mashtrimi duke pasur si qëllim vetëm për vetëm menaxhimin e rrezikut të mashtrimit.
  2. Mbrojtja nga mashtrimi nuk mund të ndahet me persona të tjerë, gjithashtu ju nuk mund të shpërndani te asnjë person kategoritë e dhëna në Mbrojtje nga mashtrimi apo rezultatet e gjeneruara nga përdorimi juaj i Mbrojtjes nga mashtrimi.
 2. Të ndryshme
  1. Pavarësisht cilësimeve tuaja në Mbrojtjen nga mashtrimi, ne rezervojmë gjithmonë të drejtën të refuzojmë apo pezullojmë çfarëdo transaksioni sipas kushteve të Marrëveshjes së përdoruesit.
  2. Këto kushte janë shtojcë e Marrëveshjes së përdoruesit që rregullojnë përdorimin tuaj të çdo shërbimi në përgjithësi. Kushtet e shërbimeve të PayPal në Marrëveshjen e përdoruesit, kur lexohen bashkë me këto kushte, përfshijnë Mbrojtjen nga mashtrimi, sipas rastit.
  3. Ne mund të ndryshojmë, heqim apo shtojmë në kushtet në fjalë në përputhje me procesin e ndryshimeve të parashtruar në Marrëveshjen e përdoruesit. Nëse nuk jeni dakord me një ndryshim, ju mund t'i përfundoni kushtet në fjalë.
  4. Ju mund të përfundoni këto kushte nën Planin 3 në çdo moment duke hequr Mbrojtje nga mashtrimi në integrimin tuaj dhe të ndiqni hapat e tjera që lidhen me integrimin që ne mund t'ju vëmë në dispozicion. Kjo ju bën të mos e përdorni më Mbrojtjen nga mashtrimi, ndonëse llogaria juaj e PayPal mbetet e hapur dhe Marrëveshja për kartë (dhe çdo marrëveshje tjetër përkatëse që lidhet me dispozitat e Shërbimeve dhe/apo shërbime që PayPal ju ofron) vazhdon të jetë në fuqi.
  5. Ne mund, në çdo moment, për çfarëdo arsye (sipas rastit) me një njoftim paraprak të arsyeshëm, të përfundojmë, anulojmë apo pezullojmë një Shërbim deri në masën që lidhet me Mbrojtjen tonë nga mashtrimi pa pasur asnjë përgjegjësi ndaj jush.
  6. Kushtet në fjalë i mbijetojnë çdo përfundimi brenda masës dhe për sa kohë të jetë e nevojshme që të: i) trajtojmë çështjet që lindin nga përdorimi i Mbrojtjes nga mashtrimi përpara përfundimit; dhe/ose ii) respektojmë legjislacionin dhe rregullat në fuqi.